Nhận 10 ảnh miễn phí mỗi tháng! Sử dụng mã PICK10FREE khi thanh toán.

Ảnh
White bathroom with window, wooden counter and design washbasin. White bricky wall with round mirror. Interior in loft apartment.
Cozy white bathroom with brick wall and wooden counter. Scandinavian interior of bathroom with wooden counter, round mirror and plants in industrial style.
Bright interior of bathroom with window and white brick wall. Stylish interior with round mirror and wooden furniture and counter. Scandinavian style.
3D rendering Nordic Scandinavian style Bathroom 3D artwork 3D illustration
Bathroom interior. 3D illustration
Road Trip Around the whole of Taiwan
Stylish interior of modern bathroom with toilet bowl
Modern bathroom interior with marble bath, washbasin, mirror and city view. Design, apartment and hotel concept. 3D Rendering

Xem thêm

Xem thêm

Điểm phổ biến

Cao

Điểm ứng dụng

Được dùng phổ biến

Thông tin chi tiết

Tần suất sử dụng và Mức độ phổ biến cho biết cộng đồng Shutterstock đang tương tác với nội dung này như thế nào.

White bathroom with window, wooden counter and design washbasin. White bricky wall with round mirror. Interior in loft apartment.

Thông tin quan trọng

Thông tin phát hành: Giấy phép sử dụng tài sản lưu hồ sơ đã ký với Shutterstock, Inc.

Định dạng

  • 6016 × 4016 pixel • 20,1 × 13,4 inch • DPI 300 • JPG

  • 1000 × 668 pixel • 3,3 × 2,2 inch • DPI 300 • JPG

  • 500 × 334 pixel • 1,7 × 1,1 inch • DPI 300 • JPG

  • 6016 × 4016 pixel • 20,1 × 13,4 inch • DPI 300 • TIFF

Người đóng góp

Hình ảnh tương tự

Nội dung trong cùng bộ sưu tập

Video, clip tương tự