ID ảnh có sẵn miễn phí bản quyền: 1152504401

Light dimmer switch isolated on white background.

Thông tin về nội dung

Mức độ phổ biến

Cao

Tần suất sử dụng

Thường xuyên được dùng

Siêu sao

Nội dung vô cùng yêu thích của khách hàng Shutterstock!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này