เงื่อนไขการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำแปลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช้เป็นเอกสารผูกพันทางกฎหมาย โปรดดูเงื่อนไขของต้นฉบับภาษาอังกฤษ

 1. การยอมรับเงื่อนไข
 2. ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดแก่ผู้ใช้
 3. เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock
 4. ข้อมูลที่คุณให้
 5. เนื้อหาของคุณ
 6. การเรียกร้องสิทธิ์จากการละเมิดสิทธิ์ / ประกาศเกี่ยวกับ DMCA
 7. ข้อจำกัด
 8. ข้อจำกัดและการบอกเลิกการใช้งาน
 9. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 10. การรับประกันและข้อสงวนสิทธิ์
 11. การชดใช้ค่าเสียหาย
 12. เบ็ดเตล็ด

โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานนี้โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอป และ/หรือ ปลั๊กอินที่ให้บริการโดย Shutterstock หรือบริษัทในเครือ (เรียกแต่ละรายหรือเรียกรวมกันว่า "ไซต์")

การยอมรับเงื่อนไข

 1. คุณยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รวมถึงเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใดๆ ซึ่ง Shutterstock, Inc. ("Shutterstock") อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า "เงื่อนไขการใช้งาน") หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้
 2. Shutterstock อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ในบางเวลา การที่คุณเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเข้าถึงและใช้ไซต์จะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน กฎ และหลักเกณฑ์ฉบับปัจจุบันที่ประกาศทางไซต์ ณ เวลาที่ใช้งานดังกล่าว โปรดตรวจสอบลิงก์ "ข้อกำหนดการใช้งาน" ที่หน้าแรกของ shutterstock.com เพื่อดูข้อกำหนดปัจจุบัน ณ ขณะนั้น ถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ การอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้จะยุติลงโดยอัตโนมัติ

ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดแก่ผู้ใช้

 1. คุณสามารถเข้าถึงและใช้ไซต์ ภายใต้เงื่อนไขที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน ข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานกับ Shutterstock และกฎหมาย Shutterstock ยังคงเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของไซต์ และสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้อย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ Shutterstock สามารถแก้ไข เปลี่ยนทดแทน หรือยุติการดำเนินการไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อใดก็ตาม ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ได้ โดยเป็นดุลยพินิจของ Shutterstock แต่เพียงผู้เดียว Shutterstock ให้บริการไซต์นี้แบบ "ตามสภาพ" และ "ตามที่พร้อมให้บริการ"
 2. เนื้อหาทั้งหมดในไซต์นี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ภาพ วิดีโอ เพลง และเมตาดาต้าในไซต์ (เรียกรวมว่า "เนื้อหาของ Shutterstock") ตลอดจนการเลือกและการจัดวางเนื้อหาของ Shutterstock มีความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ การใช้งานเนื้อหาของ Shutterstock โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวและข้อกำหนดการใช้งานนี้ ยกเว้นที่มีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้หรือในข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานอื่นระหว่างคุณกับ Shutterstock แล้ว Shutterstock ไม่ให้สิทธิ์ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยที่จะใช้ไซต์หรือเนื้อหา Shutterstock ใดๆ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก เผยแพร่ต่อ จัดทำเฟรม ลิงก์ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน แก้ไข ดัดแปลง สร้างผลงานดัดแปลงจากต้นฉบับ เช่น ให้เช่า ให้ยืม จำหน่าย มอบหมาย แจกจ่าย แสดง จัดการแสดง ให้สิทธิ์ใช้งาน ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือย้อนกระบวนการผลิตไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ของ Shutterstock นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้วิธีการดาต้าไมนิงหรือวิธีการรวบรวมและสกัดข้อมูล และ/หรือภาพกับไซต์หรือเนื้อหาของ Shutterstock
 3. หากคุณไม่ทำข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานกับ Shutterstock คุณต้องไม่ดาวน์โหลด แจกจ่าย แสดง และ/หรือคัดลอกเนื้อหาของ Shutterstock
 4. คุณไม่อาจลบลายน้ำหรือประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในเนื้อหาของ Shutterstock

เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock

 1. ภายใต้วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คำว่า "เครื่องหมายการค้า" จะหมายถึงกฎหมายจารีตประเพณีทั้งหมด หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่ออินเทอร์เน็ตโดเมน หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้าในขณะนี้หรือในอนาคตที่ใช้โดย Shutterstock
 2. ไม่มีส่วนใดที่ระบุไว้ในที่นี้จะมอบหรือจะถือว่ามอบสิทธิ์ให้คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock เว้นแต่จะกล่าวไว้โดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขการใช้งานนี้
 3. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock ในลักษณะที่อาจสร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น หรือส่งผลในทางลบกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือกับ Shutterstock
 4. คุณตกลงว่าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้าน (เช่น ในการดำเนินการคดีทางกฎหมาย และอื่นๆ) หรือให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามในการโต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่อ้างสิทธิ์โดย Shutterstock
 5. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock หรือเครื่องหมายนั้นในลักษณะอื่นใดก็ตาม รวมถึงคำสะกดไม่ถูกต้อง เป็นชื่อโดเมนหรือส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน ไม่ว่าจะเป็นโดเมนระดับบนสุด หรือเป็นเมตาแท็ก คำสำคัญ หรือรหัสหรือข้อมูลการเขียนโปรแกรมอื่นๆ
 6. ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณต้องไม่เลือกใช้หรือใช้คำหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับหรืออาจเกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Shutterstock
 7. รูปลักษณ์และวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Shuttetstock รวมถึงส่วนหัวของหน้า ภาพกราฟิกแบบกำหนดเอง ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด คือรูปลักษณ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์และ/หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Shutterstock และห้ามคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือนำไปใช้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock
 8. เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อหรือโลโก้บริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์ของ Shutterstock เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดก็แล้วแต่ ตามชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ หรืออื่นๆ ไม่ถือเป็นหรือสื่อถึงการรับรอง การให้การสนับสนุน หรือการแนะนำถึงสิ่งนั้นๆ โดย Shutterstock เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง
 9. คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า Shutterstock โลโก้ ภาพ หรือภาพกราฟิกที่มีกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของ Shutterstock เพื่อลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ Shutterstock โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock ก่อน
 10. คุณต้องไม่สร้างกรอบสิ่งที่เหมือนกับเว็บไซต์หรือโยงฮ็อตลิงค์ถึงเว็บไซต์ Shutterstock หรือภาพใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock ก่อน

ข้อมูลที่คุณให้

 1. Shutterstock (หรือบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการแทน) อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณ แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งคุณใช้เข้าถึงไซต์อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มบุคคลที่สามนั้นๆ และทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้โดย Shutterstock เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขของแฟลตฟอร์มบุคคลที่สามนั้นๆ การเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดนั้นโดย Shutterstock จะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock และกฎหมายที่มีผลบังคับ
 2. Shutterstock จะใช้และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อและที่อยู ให้เป็นไปตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Shu​​tterstock ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาอ้างอิงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

เนื้อหาของคุณ

 1. สำหรับภาพ วิดีโอ ข้อความ เสียง หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณอัปโหลดหรือโพสต์ไปยังไซต์ (“เนื้อหาของคุณ”) คุณให้การรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการส่งเนื้อหาของคุณไปยังไซต์ และให้สิทธิ์ใช้งานตามที่ระบุไว้ในที่นี้ (ii) Shutterstock ไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานจากบุคคลภายนอก หรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ (iii) เนื้อหาของคุณไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และ (iv) เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ
 2. การอัพโหลดเนื้อหาของคุณเป็นการแสดงว่าคุณให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัด ทั่วโลก ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว และปลอดค่าลิขสิทธิ์แก่ Shutterstock รวมถึงสิทธิ์ในการคัดลอก ส่ง เผยแพร่ ใช้งานและแสดงแบบสาธารณะ (ผ่านสื่อทุกรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้และที่จะสร้างขึ้นหลังจากนี้) และสร้างงานต่อยอดจากเนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ให้คุณสามารถแก้ไขและแสดงเนื้อหาของคุณโดยใช้เว็บไซต์ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลหรือเก็บรักษาเนื้อหาของคุณเพื่อการพิพาท ดำเนินการตามกฎหมาย หรือเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง สิทธิ์ใช้งานข้างต้นจะยังคงอยู่ เว้นแต่ว่าและจนกว่าคุณจะลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์ ซึ่งในกรณีนี้สิทธิ์ในการใช้งานจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อกำหนดดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่สิทธิ์ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ/เก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายจะยังคงมีผลต่อไปโดยไม่มีกำหนด
 3. คุณไม่สามารถอัพโหลด โพสต์ หรือส่งวิดีโอ ภาพ ข้อความ เสียงบันทึก หรือเนื้อหาอื่นใดที่:
  • ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือสิทธิ์ในความเป็นสาธารณะหรือความเป็นส่วนตัว
  • มีเนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
  • หาประโยชน์อันไม่สมควรจากผู้เยาว์
  • แสดงถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือรุนแรง
  • แสดงถึงการกระทำที่โหดร้ายต่อสัตว์หรือการใช้ความรุนแรงต่อสัตว์
  • ส่งเสริมโครงการฉ้อฉลหรือก่อให้เกิดการกล่าวอ้างถึงโฆษณาที่หลอกลวง หรือการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม หรือ
  • ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
 4. คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาของ Shutterstock เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหา Shutterstock นั้นก่อน การใช้เนื้อหาของ Shutterstock โดยคุณจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานที่ทำแยกต่างหากระหว่างคุณกับ Shutterstock การแสดง และ/หรือแจกจ่ายเนื้อหาของ Shutterstock ที่มีลายน้ำหรือไม่ได้รับสิทธิ์ใช้งานต่อสาธารณะ (โดยรวมอยู่ในผลงานดัดแปลงหรือโดยลำพัง) ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การเรียกร้องสิทธิ์จากการละเมิดสิทธิ์ / ประกาศเกี่ยวกับ DMCA

 1. หากคุณเชื่อว่าภาพใดหรือวัสดุอื่นใดก็ตามที่มีให้ใช้งานโดย Shutterstock นั้นละเมิดต่อลิขสิทธิ์ใดก็ตามที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ คุณต้องแจ้ง Shutterstock ตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน นโยบายประกาศเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ DMCA ของเรา

ข้อจำกัด

 1. คุณตกลงว่าจะไม่:
  • เข้าร่วมการกระทำใดก็ตามที่จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของ Shutterstock หรือบุคคลอื่น
  • ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ตามที่ห้ามไว้โดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
  • ละเมิดสิทธิ์ของ Shutterstock ของบุคคลอื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ) หรือใช้ในทางที่ผิด หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด เฝ้าติดตาม หรือคุกคามผู้อื่น

ข้อจำกัดและการบอกเลิกการใช้งาน

 1. Shutterstock อาจบล็อค จำกัด ปิดใช้งาน ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของ Shutterstock ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Shutterstock โดยไ่ต้องแจ้งให้ทราบลวงหน้าหรือมีความรับผิดต่อคุณ การกระทำใดๆ ของคุณซึ่งอยู่ในดุลยพินิจฝ่ายเดียว ของ Shutterstock ที่ไปจำกัดหรือขัดขวางบุคคลหรือเอนทิตีอื่นใดไม่ให้เข้าใช้ไซต์ถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ในกรณีที่ไซต์สามารถใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม หรือถ้า Shutterstock จัดทำลิงก์จากไซต์ไปยังแพลตฟอร์มบุคคลที่สามใดๆ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามเชื่อมโยงจากแพลตฟอร์มของตนมายังไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่า Shutterstock ไม่ให้การรับประกันใดๆ ทุกประเภท ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย และไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการปฏิบัติของบุคคลที่สามหรือแพลตฟอร์มดังกล่าว แพลตฟอร์มดังกล่าวไม่อยู่ในความควบคุมของ Shutterstock และ Shutterstock จัดให้มี และ/หรืออนุญาตให้มีลิงก์เหล่านี้เพื่อให้ความสะดวกแก่คุณเท่านั้น การมีลิงก์ไม่ถือเป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้อง การรับรอง หรือการยอมรับของ Shutterstock

การรับประกันและข้อสงวนสิทธิ์

 1. ในการใช้ไซต์นั้นคุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงเอง ไซต์นี้เป็นการให้บริการโดย Shutterstock ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ SHUTTERSTOCK ปฏิเสธโดยชัดแจ้งต่อการรับประกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายถึงคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิด ตลอดจนการรับประกันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่ไม่จำกัดเงื่อนไขข้างต้น Shutterstock ไม่ให้การรับประกันว่า: (i) ไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ (ii) การเข้าถึงไซต์จะเป็นไปโดยไม่สะดุด (iii) คุณภาพของไซต์จะเป็นไปตามความคาดหมายของคุณ และ (iv) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ในไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข Shutterstock ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ว่าไซต์จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ ว่าเนื้อหาของคุณที่คุณส่งจะสามารถใช้ได้ผ่านไซต์หรือจะมีการจัดเก็บโดยไซต์ ว่าไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือรับประกันว่า Shutterstock จะสนับสนุนคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งของไซต์อย่างต่อเนื่อง ภายในขอบเขตที่ข้อสงวนสิทธิ์หรือข้อจำกัดไม่มีผลบังคับ การรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยนัย และตามกฎหมายทั้งหมดจะจำกัดอยู่เพียงระยะเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่คุณใช้ไซต์ครั้งแรก และจะไม่มีการรับประกันใดๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. คุณตกลงว่าจะป้องกัน ชดใช้ให้ และให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Shutterstock รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก ผู้ส่งข้อมูล และผู้รับเหมาอิสระ สำหรับข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความรับผิด และรายจ่ายต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของคุณ การใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ การละเมิดหรือการละเมิดที่กล่าวอ้างว่ามีต่อเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือการรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามในที่นี้ การที่คุณใช้งานเนื้อหาของ Shutterstock โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการที่คุณละเมิดสิทธิ์ใดก็ตามของผู้อื่น

เบ็ดเตล็ด

 1. การโต้เถียงหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการละเมิดดังกล่าว จะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการบริหารงานตามระเบียบอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันหรือศูนย์ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศที่มีผลในวันที่เริ่มดำเนินการอนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ในศาล และการพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการอาจถูกนำเข้าในศาลที่มีเขตอำนาจศาลหรือมีอำนาจเหนือบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง สถานที่พิจารณาอนุญาโตตุลาการคือรัฐและเคาท์ตีแห่งนิวยอร์ก ภาษาที่ใช้ในอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ชี้ขาดจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ละฝ่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการเอง นอกจากนี้ Shutterstock ยังมีสิทธิที่จะเริ่มดำเนินการและฟ้องร้อง ดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ หรือการกระทำที่เป็นธรรม หรือดำเนินการต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อขอคำสั่งห้าม หรือการบรรเทาอื่น ๆ กับคุณในกรณีที่ในความเห็นของ Shutterstock การกระทำดังกล่าวเป็นความจำเป็นหรือเป็นที่น่าพอใจ
 2. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับและตีความตามกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์คโดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย
 3. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดการใช้งานนี้และข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานใดๆ ที่คุณทำกับ Shutterstock ให้ข้อกำหนดของข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานนั้นมีผลบังคับ
 4. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะต้องได้รับการตีความโดยไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อฝ่ายใด ๆ แต่ให้ตีความตามความหมายที่เป็นธรรมสำหรับถ้อยคำนั้นๆ ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของส่วนใดก็ตามในข้อตกลงนี้จะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ได้ของส่วนอื่นๆ ที่เหลือ