Facebook และเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ

คุณสามารถใช้เนื้อหา Shutterstock บนเว็บไซต์สื่อสังคม รวมทั้ง Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, บล็อกและจดหมายข่าว ในสื่อสังคมส่วนใหญ่ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งมักจะระบุว่าในการอัปโหลดภาพ ผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้เว็บไซต์เผยแพร่ ภาพที่อัปโหลดทั่วโลกและตลอดไป ซึ่งมีการอนุญาตตามใบอนุญาตของ Shutterstock

สิ่งที่ไม่อนุญาตรวมถึง
ใช้เนื้อหา Shutterstock ในเว็บไซต์ที่กล่าวอ้างการเป็นเจ้าของเนื้อหา
การใช้งานใดๆ ที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขของใบอนุญาตของ Shutterstock - ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพนายแบบหรือนางแบบในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือเพื่อการหลอกลวง การกล่าวอ้างเป็นผู้ผลิตภาพ ฯลฯ

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่