สิทธิ์ใช้งานต่อไปนี้จะใช้ควบคุมการซื้อสินค้าของคุณตั้งแต่ 25 มีนาคม 2014 ถึง 30 พฤษภาคม 2015 หากต้องการดูข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานล่าสุด คลิกที่นี่ หากต้องการดูว่าข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานใดที่ใช้กับคุณ คลิกที่นี่
การแปลภาษาไทยนี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษเมื่อดาวน์โหลดภาพใดก็ตามจากเว็บไซต์ Shutterstock คุณตกลงว่าจะผูกพัน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ ("TOS") ของ
สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานผู้ใช้รายเดียวของ
SHUTTERSTOCK, INC.

เรียนลูกค้าของ Shutterstock:

ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณหรือคุณที่เข้าทำข้อตกลงนี้ในนามของนายจ้างหรือนิติบุคคลอื่น ("คุณ" หรือ "ลูกค้า") กับ Shutterstock, Inc. ("Shutterstock") บริษัทของ Delaware corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118 ในฐานะผู้ให้สิทธิ์ใช้งานตามข้อตกลงด้านล่างนี้ ("Shutterstock") ตัวแทนขายของ Shutterstock ในการรับการชำระเงินที่ทำรายการในสกุลเงินปอนด์สเตอลิงอังกฤษ (GBP) หรือยูโร ต้องเป็น Shutterstock (UK) Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่บริหารงานในประเทศอังกฤษ (เลขที่บริษัทจดทะเบียนคือ 08443009) โดยมีที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ ("Shutterstock UK")

โปรดอ่าน TOS นี้อย่างระมัดระวังก่อนจะดาวน์โหลด​ภาพและ/หรือเนื้อหาของ Shutterstock ("ภาพ" หรือ "ภาพต่างๆ") ในการดาวน์โหลดภาพใดก็ตาม คุณได้ตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ TOS นี้ คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ Shutterstock ซึ่งรวมเอกสารอยู่ในที่นี้ และเป็นส่วนหนึ่งของในที่นี้จากการอ้างอิงนี้ เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงนี้ คุณต้องตรวจสอบยืนยันว่า ประเทศที่คุณพำนักอาศัยเป็นประเทศเดียวกับที่อยู่สำหรับส่งบิล

Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขใดก็ตามของ TOS นี้ได้ทุกเมื่อ และคุณตกลงจะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน TOS เหล่านี้ จะมีคำประกาศบนหน้าล็อกอินของคุณ โปรดตรวจสอบให้ดีว่าคุณอ่านและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับ TOS เหล่านี้ ตลอดจนการแก้ไขที่อาจมีเป็นครั้งคราว โปรดอย่าดาวน์โหลดหรือใช้งานภาพต่างๆ TOS ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณได้รับบิลเรียกเก็บเงินจะควบคุมสิทธิ์และข้อผูกพันของคุณเกี่ยวกับภาพที่ดาวน์โหลดระหว่างแต่ละรอบบิล หากคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี "ตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติ" วันที่มีผลบังคับใช้ของการต่ออายุแต่ละครั้งจะกำหนดว่า TOS ใดควบคุมการใช้งานภาพของคุณ หากมีการเลือกตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์นั้นจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และจะเรียกเก็บเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อคุณทำการซื้อครั้งแรก เว้นแต่คุณจะปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติก่อนการต่ออายุครั้งถัดไปจะเกิดขึ้น

หากคุณพิจารณาว่าการใช้งานของคุณไม่ได้รับอนุญาตจาก TOS สิทธิ์ใช้งานนี้ โปรดตรวจสอบกับ สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม ของ Shutterstock ซึ่งอนุญาตสิทธิ์ใช้งานกว้างขวางกว่า ภาพที่ดาวน์โหลดมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานจะนำไปใช้งานที่สอดคล้องกับ TOS สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่คุณได้ซื้อมาแล้ว

นี่คือสิทธิ์ใช้งานแบบผู้ใช้รายเดียว ซึ่งอนุญาตให้บุคคลทั่วไปหนึ่งคนมีสิทธิ์ใช้งาน ดาวน์โหลด และใช้ภาพ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Shutterstock ของคุณจะใช้ได้โดยคุณเท่านั้น แต่ละบุคคลที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ Shuttersstock ต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีและกำหนดวิธีในการระงับมิให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลล็อกอินร่วมกัน มีผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองสำหรับผู้ใช้หลายรายให้เลือกใช้งานจาก Shutterstock โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock เพื่อขอรายละเอียด หรือดู ผลิตภัณฑ์แบบใช้ร่วมกันหลายคนของ Shutterstock

คุณต้องไม่ใช้งาน คัดลอก หรือทำซ้ำภาพใดก็ตาม (ทั้งภาพหรือบางส่วน) โดยทางตรงหรือทางอ้อมมากกว่าสองแสนห้าหมื่น (250,000) ครั้ง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในเจ็ด (7) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock UK แล้ว และยังไม่ได้ดาวน์โหลดภาพใดๆ Shutterstock UK จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชี โปรดติดต่อ support@shutterstock.com

  ส่วนที่ I
  สิทธิ์ใช้งานที่จำกัด
 1. ทุกภาพใน Shutterstock.com และหน้าเว็บของ Shutterstock ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์ Shutterstock") ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ Shutterstock และ/หรือศิลปินต่างๆ ที่จัดหาเนื้อหาและ/หรือภาพให้ Shutterstock (หรือ "ช่างภาพ") เป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมด รวมทั้งลิขสิทธิ์ในและต่อภาพเหล่านั้น Shutterstock และ/หรือช่างภาพขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อภาพที่ไม่ได้อนุญาตให้คุณโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขของ TOS เหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้งานภาพจะเป็นไปตามข้อตกลงในสิทธิ์ใช้งานนี้ และมีเงื่อนไขตามการชำระเงินให้แก่ Shutterstock สำหรับการใช้งานภาพของคุณ หากคุณไม่ได้ชำระเงินให้แก่ Shutterstock เมื่อครบกำหนด หรือหากเช็คขาดความเชื่อถือหรือหักเงินผ่านบัตรเครดิตไม่ได้หรือถูกปฏิเสธ จะถือว่าบัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน ในกรณีที่บัญชีของคุณมีสถานะใช้งานได้ในขณะที่คุณดาวน์โหลดภาพ และคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในที่นี้ (หรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดก็ตามระหว่างคุณกับ Shutterstock) คุณมีสิทธิ์ใช้งานภาพที่ดาวน์โหลด แต่ต้องเป็นไปตาม TOS เหล่านี้ หากบัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน สิทธิ์ของคุณในการใช้งานภาพที่ดาวน์โหลดได้ทุกเมื่อนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีการชำระเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ Shutterstock ในการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการบัตรเครดิตให้แก่ Shutterstock โดยไม่เกินสิบห้า (15) วันนับจากวันที่บัญชีของคุณมีสถานะยังไม่ชำระเงิน

 2. ในที่นี้ Shutterstock ให้สิทธิ์แก่คุณในแบบที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ เป็นแบบสากล และถาวร ในการใช้ ดัดแปลง และทำซ้ำภาพด้วยวิธีต่อไปนี้ ตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้ และในส่วนที่ II ของเงื่อนไขนี้:

  1. บนเว็บไซต์

  2. ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ (รวมถึงหนังสือที่พิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ) อีบุ๊ค อุปกรณ์ประกอบการโฆษณา หัวจดหมาย นามบัตร ฉลากผลิตภัณฑ์ การออกแบบปก CD และ DVD แอพพลิเคชัน (รวมถึง "แอพ" ในโทรศัพท์มือถือ) และการตลาดผ่านการบอกรับข่าวสารทางอีเมล ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่ทำซ้ำภาพรวมทั้งสิ้นเกินกว่าสองแสนห้าหมื่น (250,000) ครั้ง และภาพนั้นไม่สามารถแยกออกจากสื่อดิจิตัลหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว

  3. ใช้ประกอบรวมในภาพยนตร์ วิดีโอ การนำเสนอมัลดิมีเดีย หรือการโฆษณาสำหรับการออกอากาศ การแสดงในที่สาธารณะ หรือการสตรีม ภายใต้เงื่อนไขว่ามีจำนวนผู้ชมรวมทั้งสิ้นไม่เกินสองแสนห้าหมื่น (250,000) คน

  4. ใช้ประกอบรวมในงานพิมพ์หรือสื่อดิจิตอลที่มีไว้สำหรับการแสดงในที่สาธารณะ รวมถึงเอกสารในบูทงานแสดงสินค้าหรือจุดขายสินค้า แต่ไม่รวมถึงลักษณะที่เรียกว่าการโฆษณานอกสถานที่ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีจำนวนผู้ชมรวมทั้งสิ้นไม่เกินสองแสนห้าหมื่น (250,000) คน

  5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์อื่นใดก็ตาม

  6. หากการใช้งานที่คุณต้องการไม่มีระบุไว้ข้างต้น หรือหากคุณจำเป็นต้องทำซ้ำภาพมากกว่า 250,000 ครั้ง โปรดดูสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมของเรา หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

 3. ในกรณีที่คุณสร้างผลงานต่อยอดจากหรือนำภาพตั้งแต่หนึ่งภาพขึ้นไปมารวมไว้ในงานของคุณ สิทธิ์ทั้งหมดในและต่อภาพดังกล่าวจะยังคงเป็นของ Shutterstock หรือของช่างภาพ สิทธิ์ในการใช้งานภาพดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในที่นี้

 4. Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในภาพไว้โดยชัดแจ้งเพื่อ Shutterstock เองและเพื่อช่างภาพ

 5. ส่วนที่ II
  ข้อจำกัด

  ห้ามมิให้คุณ:

 6. ใช้ภาพนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนที่ I

 7. ทำให้ภาพใช้งานได้ในระบบกา​รจัดการทรัพย์สินดิจิตอล ไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน หรือในทำนองเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกันหรือถ่าย​โอนภาพเหล่านั้น

 8. การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้​ การอัพโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ด้วยความละเอียดเกินกว่าความละเอียดที่แสดงผลของอุปกรณ์ดูภาพที่เตรียมไว้ จะถือว่าเป็นความพยายามที่จะแจกจ่ายภาพนั้นต่อ

 9. การแสดงภาพต่อสาธารณะ:​ (ก) เป็นไฟล์สแตนด์อโลนในรูปแบบดิจิตอลบนอินเทอร์เน็ต หรือ (ข) ในรูปแบบดิจิตอลโดยไม่กำหนดข้อจำกัดทางเทคนิคหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการใช้งานภาพนั้นโดยบุคคลอื่น​ เว้นแต่ภาพนั้นจะประกอบรวมอยู่ในงานออกแบบที่มีข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ และวางซ้อนกันหรือฝังข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ทับพื้นที่อย่างน้อย 33% ของขนาดภาพที่แสดงออกมา​ ทั้งมิให้บุคคลอื่นใดก็ตามใช้ภาพที่คุณได้สิทธิ์ใช้งานในที่นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากข้อตกลงนี้​

 10. ผลิตหรือสร้างเพื่อการขายต่อหรือการแจกจ่าย การทำซ้ำด้วยการพิมพ์ภาพเป็นรูปพื้นหลังหรือรูปตกแต่งติดผนัง บนป้ายบิลบอร์ด หรือบนผ้าใบ กระดาษ พลาสติก หรือสื่ออื่นใดก็ตาม เว้นแต่การทำซ้ำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในส่วนที่ I

 11. ใช้งานหรือแสดงภาพบนเว็บไซต์หรือที่เชื่อมโยงกับบริการใดก็ตาม ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อขายหรือกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ตามต้องการที่ผู้ใช้กำหนดเองในรูปแบบใดก็ตามโดยใช้งานหรือรวมภาพ (ภาพเดียวหรือหลายภาพ) ไว้ในสินค้าต่างๆ เช่น โปสการ์ด ถ้วยกาแฟ เสื้อยืด งานพิมพ์ภาพเหมือนจากภาพเขียน รูปพื้นหลัง อาร์ตเวิร์ก และสิ่งอื่นๆ

 12. ใช้งานภาพร่วมกับเนื้อหาลามกอนาจาร เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม

 13. ใช้ภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

 14. ใช้งานภาพในลักษณะที่แสดงบุคคลในภาพนั้นในรูปแบบที่วิญญูชนคิดว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานภาพดังต่อไปนี้: ก) ในสื่อลามก "วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่" หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน ข) ในโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ค) ในโฆษณาหรือเอกสารส่งเสริมการขายสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่หรือสถานที่ซึ่งคล้ายกัน หรือสำหรับการว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน ง) เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมือง จ) ในสื่อโฆษณาหรือสิ่งส่งเสริมการขายสำหรับยารักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสมุนไพรหรือทางการแพทย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาช่วยย่อยอาหาร ผลิตภัณฑ์บำรุงจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือคุมกำเนิด และ ฉ) การใช้งานที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย น่ารังเกียจ หรือผิดศีลธรรม คุณต้องไม่ใช้งานภาพที่มีลักษณะคล้ายกับบุคคลหากการใช้งานนั้นสื่อนัยว่านาย แบบ-นางแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือได้รับความทุกข์จากความทุพพลภาพ อาการป่วย หรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ Shutterstock ขอเสนอสิทธิ์ใช้งานที่อนุญาตให้มีการใช้งาน "ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ" ซึ่งห้ามใช้ตามสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 15. ใช้ภาพใดก็ตามในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่อ้างว่าได้รับสิทธิ์ในภาพนั้นซึ่งขัดแย้งกับ TOS โดยเป็นผลมาจากการใช้งานดังกล่าว คุณจะต้องลบภาพออกจากแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์นั้นโดยทันทีตามการร้องขอของ Shutterstock หากคุณต้องใช้งานภาพดังกล่าว โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shutterstock

 16. ใช้งานภาพของ Shutterstock ในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ Shutterstock ทั้งนี้จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพรูปแบบใดก็ตาม (รวมทั้งรูปขนาดย่อ) สำหรับดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ หรือเสนอภาพของ Shutterstock สำหรับการขาย หรือรวมภาพของ Shutterstock ไว้ในเท็มเพลตลักษณะใดก็ตาม รวมถึงเว็บเท็มเพลต เท็มเพลตเอกสาร โครงการ หรือสำหรับการแจกจ่ายและ/หรือการขายให้แก่บุคคลอื่น

 17. ใช้ภาพเป็นพื้นฐานสำหรับสินค้าหรือรายการส่งเสริมการขายทางกายภาพหรือทางดิจิตอลเป็นรายชิ้นหรือเป็นชุด ซึ่งคุณนำเสนอเพื่อการขาย รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์การ์ดอวยพรแบบดิจิตอลหรือแบบงานพิมพ์โดยใช้ภาพของ Shutterstock

 18. ใช้ภาพที่มีข้อความกำกับว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

 19. ใช้งานภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา หรือใช้เพื่อการสนับสนุนหรือสื่อถึงการสนับสนุนสินค้าและ/หรือบริการใดๆ

 20. แสดงภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า ภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าว

 21. โปรดเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บภาพที่ดาวน์โหลดซึ่งไม่ได้ใช้งานไม่เกินสิบสอง (12) เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณดาวน์โหลดภาพนั้นไว้ครั้งแรก หากคุณไม่ได้ใช้งานภาพภายในสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่คุณดาวน์โหลดครั้งแรก คุณจะเสียสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้งานภาพนั้นไป

 22. ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ แอปเพล็ต บอท หรือสิ่งที่คล้ายกันในการเข้าถึงเว็บไซต์ Shutterstock หรือเนื้อหาอื่นใดในนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การดาวน์โหลดภาพ การทำดัชนี หรือการแคชเนื้อหาในเว็บไซต์ Shutterstock

 23. ส่วนที่ III
  เบ็ดเตล็ด
 24. Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่า คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนจากค่าธรรมเนียมที่คุณชำระไว้ การคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการผ่านบัญชีบัตรเครดิตที่คุณใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งแต่แรกเท่านั้น หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการชำระเงินด้วยเช็ค การคืนเงินของคุณจะดำเนินการด้วยเช็ค

 25. "โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้" ซึ่งใช้ในที่นี้ หมายความว่า เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษใน TOS นี้ คุณต้องไม่ขาย ให้เช่า โหลด ให้ ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ หรือโอนต่อภาพหรือสิทธิ์ในการใช้งานภาพให้แก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนต่อภาพแบบครั้งเดียวไปยังบุคคลอื่นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ให้บุคคลอื่นนั้นพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้าของคุณที่ประกอบรวมภาพไว้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ นอกจากนี้ งานที่คุณสร้างด้วยภาพนี้ต้องนำมาใช้สำหรับตัวคุณเอง นายจ้าง ผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าโดยตรงของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดต้องเป็นผู้ใช้ปลายทางของงานของคุณ คุณตกลงจะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบในเชิงพาณิชย์ทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันบุคคลอื่นทำซ้ำภาพต่างๆ หากคุณได้ทราบว่ามีการทำสำเนาภาพของ Shutterstock โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com">support@shutterstock.com</a>

 26. หากคุณวางแผนในการใช้หรือได้ใช้ภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานสำหรับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า คุณต้องรักษาข้อมูลบันทึกการใช้งานแต่ละภาพให้ถูกต้องและละเอียด ข้อมูลบันทึกเหล่านี้ต้องรวมถึงชื่อของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า หมายเลขภาพ Shutterstock และวันที่ซึ่งมีการใช้งานภาพนั้น คุณจะต้องส่งสำเนาข้อมูลบันทึกเหล่านี้มายัง Shutterstock ตามคำขอของ Shutterstock

 27. คุณตกลงจะชดใช้ให้และให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ สำหรับค่าเสียหายหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานภาพอื่นใดนอกเหนือจากที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock

 28. การรับประกันและการรับรอง

  1. Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:

   1. ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงเมื่อดาวน์โหลดและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS นี้และกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเต็มที่ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นอกจากนั้นภาพที่ไม่มีการดัดแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลอื่นด้วย

   2. ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงต้องไม่และจะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสหรัฐอเมริกา

   3. ภาพที่ไม่มีการดัดแปลงต้องไม่และจะไม่หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย

  2. แม้ว่า Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความถูกต้องของคำสำคัญและคำอธิบายของภาพ รวมทั้งความสมบูรณ์ของภาพสำหรับบทความข่าวของ Shutterstock แต่ Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับคำสำคัญ คำอธิบายภาพ หรือภาพที่กำหนดไว้ว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" ดังกล่าว

  3. SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อนี้

 29. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด (ตามที่กำหนดไว้ต่อจากนี้) การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะใช้เฉพาะกับการเรียกร้องต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดการรับประกันและการรับรองก่อนหน้านี้โดยตรงของ Shutterstock พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย (โดยรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีความ ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นการข่มขู่ โดยกล่าวอ้างว่าการครอบครอง การแจกจ่าย หรือการใช้งานภาพซึ่งดาวน์โหลดและใช้งานโดยคุณภายใต้ TOS เหล่านี้เป็นการละเมิดการรับประกันของ Shutterstock ที่ระบุไว้ในที่นี้ การชดใช้ค่าเสียหายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณแจ้งให้ Shutterstock ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่ดังกล่าว ไม่เกินห้า (5) วันทำการนับจากวันที่คุณทราบหรือมีเหตุควรทราบถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่นั้น การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น หมายเลขภาพของ Shutterstock, สำเนาภาพที่ใช้, ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง, ลักษณะและวันที่ของข้อเรียกร้องที่มีการกล่าวอ้าง, สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งแฟกซ์ถึง Shutterstock ที่ <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com">counsel@shutterstock.com</a> หรือ 1-646-786-4782 พร้อมทั้งส่งสำเนาสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, จ่าหน้าซองถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel) ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือบริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock จะมีสิทธิ์ยอมรับการจัดการ การยุติ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดก็ตามที่ใช้กับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ คุณตกลงจะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าว และจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินคดีโดยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง Shutterstock จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อเรียกร้องนั้นอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในที่นี้

 30. แม้จะมีเงื่อนไขใดก็ตามที่ขัดแย้งกับที่ระบุไว้ในที่นี้ Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขภาพหรือบริบทที่มีการใช้งานภาพนั้นโดยคุณ

 31. ยอดรวมภาระผูกพันและความรับผิดสูงสุดของ Shutterstock ต่อลูกค้าสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่หนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ - US$10,000.00 - ("จำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด")

 32. การดำเนินคดีหรือฟ้องร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือการจัดทำ การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาในศาลของรัฐนิวยอร์กในเทศมณฑลของนิวยอร์ก หรือของสหรัฐอเมริกาสำหรับแขวงใต้ของรัฐนิวยอร์กเท่านั้น และทุกฝ่ายต่างยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลเหล่านั้นเท่านั้น โดยสละสิทธิ์ในการคัดค้านต่อธรรมเนียมปฏิบัติหรือความสะดวกของสถานที่ดังกล่าว อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้กับหรือส่งผลกระทบต่อ TOS นี้ ความถูกต้องสมบูรณ์ การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS นี้ เรื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้หรือการจัดทำ การเรียกร้องการดำเนินการ หรือการละเมิด TOS นี้ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายภายในของรัฐนิวยอร์ก (โดยไม่อ้างอิงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย) คุณยอมรับว่ากระบวนการส่งหมายศาลในการดำเนินคดี ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้อาจมีผลบังคับใช้ได้โดยการส่งสำเนาหมายนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรับรอง (หรือในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับจดหมาย) หรือการส่งแบบชำระค่าไปรษณียากรแล้ว ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่จะกระทบต่อสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้กระบวนการส่งหมายศาลในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายอนุญาตไว้

 33. TOS เหล่านี้จะไม่ถูกตีความเพื่อต่อต้านหรือเห็นด้วยกับฝ่ายใด แต่จะสอดคล้องตามความหมายที่เที่ยงตรงของภาษานั้น ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถใช้บังคับได้ของส่วนใดก็ตามใน TOS เหล่านี้จะไม่กระทบกับความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ได้ของการถ่วงดุลดังกล่าวนั้น

 34. หากคุณทำ TOS นี้ในนามของนายจ้างหรือองค์กรอื่นใด คุณต้องรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการเช่นนั้น ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณตกลงจะรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อ Shutterstock ในการละเมิดเงื่อนไขของ TOS นี้

 35. จำนวนการดาวน์โหลดภาพที่คุณสามารถใช้ได้จะกำหนดจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ภายใต้วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ หนึ่งวันจะหมายถึงระยะเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงโดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดือนจะหมายถึงสามสิบ (30) วันติดต่อกัน โดยเริ่มนับตั้งแต่และรวมถึงวันที่คุณดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์

 36. การแสดงที่มาของเครดิตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานภาพสำหรับบทความข่าว

  1. คุณจะต้องใส่ลิงค์ให้กลับไปที่ www.shutterstock.com (หากสามารถทำได้) หรือให้เครดิตแก่ช่างภาพของ Shutterstock และ Shutterstock เมื่อเกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพใดก็ตามสำหรับบทความข่าว เครดิตดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:
   "ชื่อของศิลปิน/Shutterstock.com"

  2. ในกรณีที่มีการใช้งานภาพโดยเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ การออกอากาศทางโทรทัศน์ สารคดี หรือโครงการภาพและเสียงหรือมัลติมีเดียอื่นๆ คุณจะต้องใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้เครดิตแก่ช่างภาพ Shutterstock และแก่ Shutterstock ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

  3. การละเลยเครดิตที่กล่าวมาก่อนหน้านี้โดยไม่ตั้งใจ จะไม่เป็นการละเมิดเงื่อนไขในที่นี้ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าลูกค้าแก้ไขการละเลยนั้นตามการบอกกล่าวทางอีเมลจาก Shutterstock

ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดก็แล้วแต่กับ SHUTTERSTOCK ทาง SHUTTERSTOCK มีสิทธิ์จะยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การยกเลิกดังกล่าวจะมีการเพิ่มเติมไว้ในสิทธิ์อื่นๆ ของ SHUTTERSTOCK ตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม SHUTTERSTOCK จะไม่มีข้อผูกพันในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชำระโดยคุณในกรณีที่บัญชีของคุณถูกยกเลิกด้วยเหตุผลจากการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ก็ตาม

SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ 26 ในที่นี้ ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือความถูกต้องของการใช้งานภาพหรือหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภาพ ภาพและสื่อจัดเก็บข้อมูลและวัสดุที่มาพร้อมกัน (หากมี) จะจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในการจำหน่าย หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง

SHUTTERSTOCK ไม่มอบสิทธิ์ และไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ การออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ หรือผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่แสดงอยู่ในภาพ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็น ตลอดจนความยินยอม หรือการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภาพใดๆ ช่างภาพของ SHUTTERSTOCK จะอัพโหลดภาพไปยังเว็บไซต์ของ SHUTTERSTOCK และรับประกันว่าพวกเขามีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการดังกล่าว และต่อการยอมให้ SHUTTERSTOCK มอบสิทธิ์ต่างๆ ที่มอบให้ในข้อตกลงนี้

SHUTTERSTOCK ไม่รับประกันว่าภาพต่างๆ เว็บไซต์ของ SHUTTERSTOCK หรือเนื้อหาอื่นๆ จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการใช้งานนั้นจะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานภาพนั้นแต่เพียงผู้เดียว

คุณเข้าใจดีว่าคุณควรขอคำปรึกษาอย่างเพียงพอ ก่อนจะใช้งานภาพที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการใดก็ตาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นใดก็ตาม

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในข้อ 27 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม SHUTTERSTOCK จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK และ/หรือภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง SHUTTERSTOCK ได้รับจริงจากคุณสำหรับการใช้งานภาพที่ใช้ได้

SHUTTERSTOCK รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใดๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ SHUTTERSTOCK หรือการกระทำอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง SHUTTERSTOCK จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม SHUTTERSTOCK จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ SHUTTERSTOCK และ/หรือภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่จำกัดความรับผิด

ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ SHUTTERSTOCK ทาง SHUTTERSTOCK จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยัง www.ic3.gov ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กับ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (NATIONAL WHITE COLLAR CRIME CENTER)

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มีนาคม 2014