ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Marc Bruxelle / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 721737862

Victoria, British Columbia, Canada - 6 September 2017: Neighbourhood Watch Area sign - ภาพ

กลุ่มเพื่อนบ้าน บริเวณใกล้เคียง ละแวกบ้าน แถวบ้าน การเฝ้าระวัง จับจ้อง ดู นาฬิกาข้อมือ มองดู มุ่งดู เห็น แลดู ถิ่น ถิ่นที่ ที่ทาง ที่อยู่ ท้องที่ บริเวณ พท พื้นที่ ย่าน เขต เขตพื้นที่ แถบ แถวๆ ชุมชน ชุมนุมชน ประชาคม หมู่คน หมู่ชน ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ คนรุ่นเดียวกัน คนร่วมสมัย คนวัยเดียวกัน ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่ ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ที่อยู่ในปัจจุบัน ร่วมยุค ร่วมสมัย การจำกัด กำกับ กุม ควบคุม ควบคุมดูแล ความปกครอง คุม ดูแล มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม อำนาจครอบงำ อำนาจในการควบคุม อิทธิพล อุ้งมือ เครื่องควบคุม เงื้อมมือ การกระทำที่ผิดศีลธรรม บาป อาชญากรรม ิกาทำบาป การผิดกฎหมาย คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย ปากเหยี่ยวปากกา พิษ พิษภัย ภยันตราย ภัย ภัยอันตราย สถานการณ์อันตราย อันตราย อุปัทวันตราย การดู การเห็น อาโลก จอคอมพิวเตอร์ ลอบฟัง หน้าจอ เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด เฝ้าสังเกต แอบฟัง การดูงาน การสังเกต การสังเกตการณ์ การเฝ้าดู การเฝ้ามอง ข้อน่าสังเกต ความสังเกต กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว เข้าไปอยู่อาศัย การกัน การป้องกัน การคุ้มครอง การดูแล การปกป้อง คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง ความคุ้มครอง ค่าคุ้มครอง ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง อารักขา อารักษ์ ความปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัย สวัสดิภาพ สวัสดี อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ของค้ำประกัน ซึ่งค้ำประกัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันภัย ระบบรักษาความปลอดภัย สิ่งคุ้มกันภัย สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย หลักประกัน เกี่ยวกับการประกัน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา การใช้กำลังทำลาย ความรุนแรง การตักเตือน การตำหนิ การต่อว่า การว่ากล่าว การเตือน การเตือนสติ ข้อควรระมัดระวัง ข้อควรระวัง คำเตือน ซึ่งเตือนให้ระวัง ที่เตือนให้ระวัง สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย