ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Mazur Travel / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 380592808

Shiraz, Iran - December 24, 2015: Traditional iranian carpets shop in Vakil Bazaar, Shiraz, Iran. Vakil Bazaar is the most important tourist attraction in Shiraz, Iran. - ภาพ

ประเทศอิหร่าน อิหร่าน คลุมด้วยพรม ปูด้วยพรม ปูพรม พรม ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม เครื่องปูลาด ตลาดขายของ ตลาดที่ขายของหลากหลายชนิด ที่ซึ่งมีร้านขายของรวมกันมากๆ ชาวเปอร์เซีย เกี่ยวกับเปอร์เซีย เปอร์เซีย ทวีปเอเชีย ทวีปเอเซีย เอเชีย ภาษาหรืออักขระอาหรับ อาหรับ เกี่ยวกับอาระเบีย งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย สินค้าด้อยคุณภาพ กลุ่มผู้ซื้อ ความต้องการสินค้า จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย ตลาด ตลาดเป้าหมาย ท้องตลาด ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ราคาแลกเปลี่ยน วางตลาด สถานที่ขายของ สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า ออกขาย กักเก็บ การเก็บกักตุนไว้ จัดเก็บ ตุน ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ร้านขายของ ร้านค้า สิ่งที่กักตุนไว้ ห้าง เก็บกัก เก็บข้อมูล การขาย การค้าขาย การแลกเปลี่ยน ค้า ค้าขาย ซื้อขาย ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำการค้า ทำการตกลงซื้อขาย ทำมาค้าขาย นำของเก่าไปแลก ประกอบการค้า พณิชย์ วาณิชย์ เขตการค้า แลกเปลี่ยน ดั้งเดิม ตัวเต็ม เก่าก่อน เป็นประเพณี แบบดั้งเดิม เดือนเมษายน เมษายน ของอาระเบีย เกี่ยวกับชาวอาหรับ อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย การต่อรอง การต่อรองราคา ข้อตกลงทางการค้า ต่อ ต่อรอง ต่อรองราคา ต่อราคา งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู กงการ การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน จับจ่าย จับจ่ายใช้สอย ซื้อ ซื้อของ ซื้อหา ใช้จ่าย ใช้สอย กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ฉูดฉาด ที่มีชีวิตชีวา ที่มีสีสันสดใส มีชีวิตชีวา มีสีสัน สีจัดจ้าน สีฉูดฉาด การจัดแต่ง การตกแต่ง การประดับ มณฑนะ วิภูษณะ วิภูษา สนิม อลงการ อิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเกียรติยศ เครื่องแต่ง ซึ่งตกแต่งแล้ว ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา มีการตกแต่ง มีการตกแต่งอย่างหรูหรา ตะวันออก ทิศตะวันออก ทิศบูรพา ที่อยู่ทางตะวันออก บุรพทิศ บุริมทิศ บูรพา บูรพาทิศ เกี่ยวกับทิศตะวันออก ชาวอิหร่าน ภาษาอิหร่าน ภาษาเปอร์เซีย เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย ของอิสลาม ลีลาชีวิต วิถีทางการดำเนินชีวิต คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน คนมุสลิม ชาวมุสลิม มุสลิม ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน การจัดจำหน่าย การจำหน่าย จำนวนที่ขายได้ ปริมาณที่ขายได้ โอกาสในการขายสินค้า ขาย ขายได้ปริมาณมาก จำหน่าย ชวนให้เลือก ชักชวนให้ซื้อ ประกาศขาย ยอมทำเพื่อเงิน วิธีการขาย เป็นที่ต้องการ แลกกับเงิน โฆษณาให้ซื้อ จ่ายของ ช้อปปิ้ง ร้าน โรงงานเล็ก โรงฝึกงาน ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน ความเก๋ไก๋ ทำให้เป็นรูปแบบ ท่าทาง ลีลา สไตล์ แนว วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ สิ่งทอ กระทำการ การงาน การทำงาน กิจการงาน ความพยายามที่ใช้ไปในการทำงาน งานการ ชิ้นงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน ดำเนินกิจการ ทำ ทำการ ทำการทำงาน ทำงาน ทำงานทำการ ทำงานได้ ทำให้ทำงานได้ ทำให้เป็นรูปร่าง ทำให้ใช้การได้ บริหาร ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ประกอบการงาน ภารกิจ อาชีพ เดิน เป็นผลสำเร็จ เวลางาน แรงงาน