ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว BigTunaOnline / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1064701805

Sankt-Petersburg, Russia, April 1, 2018: Apple iPad with icons of social media facebook, instagram, twitter, snapchat application on screen. Social media icons. Social network - ภาพ

ซอฟแวร์ การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม การขอ การทา การประยุกต์ใช้ การใช้ ความสัมพันธ์กัน ใบสมัคร ใบสมัครงาน ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน ที่จองจำ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ห้องขัง ห้องเล็กๆ อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ เซลล์ เซลล์ไฟฟ้า โพรงหรือช่องเล็กๆ กระชั้น กระชั้นชิด การยกเลิก การล้มเลิก การเลิก การเลิกล้ม คับ คุ้น คุ้นเคย คู่คี่ งับ ชิด ชิดใกล้ ซี้ ติด ทำให้จบ ที่คล้ายกัน ที่มีความใกล้ชิดกัน ประชิด ปิด ปิดกล้อง สนิท สูสี หยุด หับ หุบ ใกล้ชิด ใกล้เข้ามา ภาพที่ถ่ายใกล้ กระบวนการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การสื่อสาร การส่งต่อ คมนาคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด งานติดต่อ วิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ ก๊อบปี้ คัด คัดลอก คัดสำเนา ฉบับ ฉบับสำเนา ถอด ถ่ายสำเนา ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบ ทำอย่างเดียวกัน ปั๊ม พิมพ์สำเนา ลอกเลียน สำเนา เลียนแบบ เล่มคัดลอก เล่มหนังสือ เอาแบบอย่าง แผ่นจดหมาย แผ่นเอกสาร กลอุปกรณ์ อุปกรณ์เชิงกล เครื่องประดิษฐ์ ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง ภาพบูชา รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน ซึ่งให้ตัวอย่าง ที่ช่วยอธิบาย ที่ทำให้ชัดเจน อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การซื้อขายในตลาด การตลาด ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ เคลื่อนที่ง่าย เคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแปลงง่าย แปรเปลี่ยนเร็ว แปรเปลี่ยนได้ง่าย โมบาย การใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้มัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ ข่ายงาน ติดต่อกับเครือข่าย ระบบเครือข่าย วงจรข่าย สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เครือ เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย เน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์ค โครงข่าย ตัวใหม่ นว นวชาต เอี่ยมอ่อง แผนใหม่ ใหม่ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต ูโทรศัพท์ โทรศัพท์ กลั่นกรอง การกำบัง จอ จอภาพ ฉายภาพยนตร์ ฉายหนัง ติดฉาก ติดม่าน ที่กรอง พนัง ลับแล เครื่องกั้น เครื่องกำบัง เครื่องร่อน เลือกออก แสดงบนจอ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา คมสัน ความเก๋ ความเท่ ความโก้ ความโก้เก๋ ฉลาด ผึ่งผาย สมาร์ต สมาร์ท สะอาดและประณีต เก๋า เจ้าความคิด เจ๋ง เชี่ยวชาญ เปรื่องปราด โก้ ซอฟต์แวร์ ช่องไฟ ต่างดาว ที่ว่าง นอกโลก ระยะห่าง วรรค วรรคตอน สุญญากาศ อวกาศ อากาศ อากาศธาตุ เว้นช่วง เว้นช่อง เว้นระยะ เว้นวรรค การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี กดเบาๆ การคลำ การจับ การลูบคลำ การสัมผัส การแตะต้อง จับต้อง จับเนื้อต้องตัว จำนวนเล็กน้อย ซึมซาบ ต้อง ถูก นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน ประกบกัน สะเทือนอารมณ์ สัมผัส อังฆาต เกี่ยวข้องด้วย แจะ แตะ แตะต้อง ใช้หรือกิน ร้องหรือพูดด้วยเสียงแหลมสูง