รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 696318976

Parkinson and alzheimer female senior elderly patient with caregiver in hospice care. Old woman holding hand with nurse or daughter. - ภาพ

ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน การจำ การประพฤติ การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ คนบาดเจ็บ คนป่วย คนเจ็บ คนเจ็บไข้ คนไข้ คิลานะ ผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วย คนที่ช่วยเหลือ ช่วย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือเจือจาน บริการ พะยุพยุง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ สิ่งที่ช่วยเหลือ อนุกูล อนุเคราะห์ อุปการ เกื้อ เกื้อกูล เครื่องช่วย เมตตา เอื้ออารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โปรด กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ สาว หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ การจำได้ ความจำ ความจุของข้อมูล ความทรงจำ ระบบความจำ หน่วยความจำ กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี คร่ำ เก่ามาก การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม ความขาดสติ โรค โรคภัย ครอบครัว ชาติ ชาติกำเนิด ตระกูล ประยูร ประยูรวงศ์ วงศา วงศ์ วงศ์วาน วงศ์วานว่านเครือ วงศ์สกุล สกุล หลังคาเรือน เครือ เชื้อสาย เหล่ากอ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ซึ่งมีอายุมากกว่า ซึ่งเป็นรุ่นพี่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผู้ที่มีอายุมากกว่า ผู้มีอาวุโสกว่า ระดับอาวุโส รุ่นพี่ วุฒ อาวุโส ดัดปลัก เดือน ภาวะสูญเสียความทรงจำ พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก อาทาน ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง พิภพ พื้นพิภพ ภพ มนุษยโลก สังคมมนุษย์ แห่งโลก โลก โลกมนุษย์ โลกา ผู้อุทิศ ผู้ให้ คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา ขมอง มันสมอง สมอง คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ความรู้สึกสบาย ความสบายกาย ความอบอุ่นใจ คำปลอบใจ ทำให้สะดวกสบาย ประเล้าประโลม สิ่งปลอบใจ เครื่องบรรเทาทุกข์ เรียกขวัญ ทิพ ทิวา วัน วาร เวลาหนึ่งวัน การยุบตัวลงไป ความกดอากาศต่ำ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ความสะเทือนใจ ความเศร้าสลด ดีเปรสชัน ดีเปรสชั่น บริเวณความกดอากาศต่ำ พายุดีเปรสชัน รอยกด รอยบุ๋ม รอยเว้าลงไป ส่วนที่ยุบตัวลง ผู้สูงอายุ ผู้อาวุโส ผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ พระผู้ใหญ่ของศาสนาคริสต์บางนิกาย พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย แก่กว่า ไม้ใกล้ฝั่ง ลืม หลงลืม เผลอ เฟือน คุณยาย คุณย่า ยาย ย่า อัยกี อัยยิกา แม่เฒ่า แม่แก่ ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ ผู้มีมนุษยธรรม นานาชาติ นานาประเทศ ระดับนานาชาติ ระหว่างชาติ ระหว่างประเทศ สากล องค์กรระหว่างประเทศ อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ กรุณาคุณ ความกรุณา ความกรุณาปรานี ความปรานี ความมีน้ำใจ ความอารีอารอบ ความเมตตา ความเมตตากรุณา ความเมตตาสงสาร ความเอ็นดู คุณ ทักขิญ ทักขิญญ์ น้ำใจ คลั่งรัก ความกำหนัด ความรัก ชอบพอ ชื่นชอบ ปฏิพัทธ์ ผูกพัน พิศวาส มลัก มโนช รดี รติ รัก รักใคร่ รักใคร่ชอบพอ สิเนหา อานก อานิก ฮัก เสน่หา เอ็นดู ใจชอบ ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ ซึ่งไม่ตระหนักถึง ซึ่งไม่นึกถึง การมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ความใจบุญ พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ องค์การกุศล กายภาพบำบัด มิงโค สัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์ อาทิตย์