ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว PixieMe / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 699111907

New york, USA - August 18, 2017: Youtube video service on laptop screen close-up. Youtube service menu - ภาพ

จุ๊บ ทางใต้ดิน ท่อ ส่งผ่านหลอดหรือท่อ คุณ ตัว ท่าน พวกคุณ พวกท่าน ลื้อ เจ้า เธอ เรา เอ็ง แก ไอ้ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำรายการบัญชี บ ช บช บัญชี บัญชีรายรับ รายจ่าย รายการบัญชี ขุดเป็นร่อง ช่องทางสื่อสาร ช่องสัญญาณ นำไปบอก มุ่งไปยัง ราง ร่องน้ำ เส้นทางที่ใช้ลำเลียง ใช้ไปในทาง กลั่นกรอง การกำบัง จอ จอภาพ ฉายภาพยนตร์ ฉายหนัง ติดฉาก ติดม่าน ที่กรอง พนัง ลับแล เครื่องกั้น เครื่องกำบัง เครื่องร่อน เลือกออก แสดงบนจอ การตรวจค้น การหาข้อมูล การเสาะหา ควานหา คิดค้น ค้นคว้าข้อมูล เสาะหาข้อมูล งานโฆษณา ธุรกิจโฆษณา สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา สิ่งโฆษณา โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน คลิป ตัวหนีบกระดาษ ติดด้วยคลิป ที่ติดของอันเล็กๆ ที่หนีบกระดาษ ภาพยนตร์สั้น มิวสิกวิดีโอเพลง กระบวนการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การสื่อสาร การส่งต่อ คมนาคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด งานติดต่อ วิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ กลมเหมือนโลก ซึ่งมีรูปร่างกลม ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก ซึ่งให้ตัวอย่าง ที่ช่วยอธิบาย ที่ทำให้ชัดเจน อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ ข้อลูกโซ่ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบสื่อสารข้อมูล สิ่งที่เชื่อมต่อ หน่วยระบบสื่อสาร เครื่องประสาน จอคอมพิวเตอร์ ลอบฟัง หน้าจอ เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด เฝ้าสังเกต แอบฟัง การเรียบเรียงเพลง การแต่งทำนองดนตรี การแต่งทำนองเพลง ดนตรี สังคีต เพลง เสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไพเราะ ข่ายงาน ติดต่อกับเครือข่าย ระบบเครือข่าย วงจรข่าย สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เครือ เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย เน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์ค โครงข่าย การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต พนักงานบริการ พนักงานภูษามาลา ภูษามาลา หน้า หน้ากระดาษ เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย พีซี การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์ การส่งลูก การให้ความช่วยเหลือ การให้บริการ ให้บริการ กั้นแบ่ง มีส่วนแบ่ง รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันทำ ร่วมหุ้น ลงหุ้น สู่ ส่วนร่วม ส่วนแบ่ง หาร หุ้น หุ้นส่วน อุดหนุน เข้าหุ้น เจือจาน เฉลี่ย เผื่อแผ่ เอี่ยว แบ่ง แบ่งปัน แบ่งผลกำไร แบ่งสรรปันส่วน แบ่งส่วน ใช้ร่วมกัน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม การไหลต่อเนื่อง ธาร ธารา สายธาร อากาศ สัญลักษณ์ เครื่องแสดง การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง ตลับเทปวิดีโอ ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ วีดิทัศน์ วีดิโอ วีดีโอ เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ เกี่ยวกับโทรทัศน์ การเฝ้าระวัง จับจ้อง ดู นาฬิกาข้อมือ มองดู มุ่งดู เห็น แลดู ทำให้เป็นใยแมงมุม ปกคลุมด้วยใยแมงมุม ใย ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต เว็บไซต์