MILAN, ITALY-MAY 09, 2017: former 44th USA president Barack Obama speacks at the international food meeting "Seeds and Chips", in Milan.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Paolo Bona / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 641813281

MILAN, ITALY-MAY 09, 2017: former 44th USA president Barack Obama speacks at the international food meeting "Seeds and Chips", in Milan.
ทวีปอเมริกา บารัค ผู้มีชื่อเสียง ผู้โ่ด่งดัง กลาง กึ่งกลาง คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง จุดกลาง จุดรวม จุดศูนย์กลาง จุดศูนย์รวม ตรงกลาง ที่รวม ผู้เล่นในแดนกลาง มุ่งความสนใจไปยัง ศูนย์ ศูนย์รวม ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์รวมเซลล์ประสาท สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม ส่วนกลาง อยู่กึ่งกลาง อยู่ตรงกลาง เวที แกนกลาง แหล่งชุมนุม ใจกลาง ชาร์ลอตต์ ดินฟ้าอากาศ ภูมิอากาศ อากาศ ที่ประชุม การวินิจฉัย การโต้วาที การใช้ดุลยพินิจ คำโต้ คำโต้ตอบ ท่อถ้อย ปะทะคารม อภิปราย โต้วาที ใช้ดุลยพินิจ คนที่อาศัยอยู่บนโลก ดิน ที่ดิน ธรณี ธาตรี ปฐพี ปฐวี ปถพี ผืนแผ่นดิน พสุธา พื้นพสุธา พื้นแผ่นดิน ภูดล ภูริ ภูวดล มัตติกา เมทนี เมทินี แม่ธรณี แหล่งหล้า โลก ไผท การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ระบบนิเวศน์ สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม สิ่งเเวดล้อม สิ่งแวดล้อม ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง การใช้อุปมาอุปมัย ความเปรียบ คิดคำนวน จำนวนเลข ตำแหน่ง ถ้อยคำสำนวนโวหาร บคลิกลักษณะ ฝันถึง รูป รูปคน ร่าง สัณฐาน หุ่น เป็นส่วนสำคัญ คณะผู้ปกครอง รัฐบาล ช้างเท้าหน้า ตัวนำ ตัวยืน ตัวสำคัญ ธิบดี ประมุข ผู้นำ ผู้นำประเทศ ผู้นำฝูง ผู้อยู่เหนือ ผู้อาวุโส ผู้เป็นใหญ่ ผู้ใหญ่ หัวหน้า เท้าหน้า โจก โมกข์ ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความเป็นผู้นำ ตำแหน่งผู้นำ ผู้นำของกลุ่ม ภาวะผู้นำ การประชุม การพบกัน การสัมมนา การเจอกัน ผู้เข้าประชุม วงประชุม ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า โอบามา โอะบะมะ กรุงปารีส ปารีส นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ผู้เล่นการเมือง ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง กำลัง ความมีอำนาจ ทำให้ทำงาน ประภาพ พลัง พลังงานกล พลังอำนาจ พิษสง ภาม ฤทธิ์ ฤทธิ์เดช ศักดา ศักดิ ศักดิ์ อานุภาพ อานุภาวะ อำนาจ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ อิทธิ อิทธิพล เดช เดชะ เติมพลัง เพิ่มพลัง เรี่ยว แรง ให้พลังงาน ไอศวรรย์ นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน