หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 228783766

Mid adult female nurse comforting tensed pregnant woman leaning on window sill in hospital room

การบังเกิด การเกิด ชนม์ สมภพ อาชาน อุบาท กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี กระทำด้วยความยากลำบาก งานที่ต้องออกแรง งานที่ใช้พละกำลัง ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ผู้ใช้แรงงาน พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย แรงงาน โคลงไปมา ใช้เวลาและความพยายามมาก น้ำพักน้ำแรง พวกกรรมกร หยาดเหงื่อแรงงาน ตั้งครรภ์ มีครรภ์ มีท้อง เต็มไปด้วยความคิด เต็มไปด้วยความหมาย เต็มไปด้วยนัย ช่วยทำคลอด ตำแย นางผดุงครรภ์ นางพยาบาลผดุงครรภ์ ผดุงครรภ์ หมอตำแย ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ คนดูแลเด็ก คนเลี้ยงเด็ก นางพยาบาล ประคบประหงม ผู้ช่วยแพทย์ ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก พยาบาล พี่เลี้ยง ฟูมฟักรักษา เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา ความปวด ความเจ็บ ความเสียใจมาก ทำให้ปวดร้าว ทำให้เจ็บปวด ทำให้เสียใจ รู้สึกเจ็บ เจ็บปวด การตั้งท้อง ความเป็นมารดา ความเป็นแม่ การคลอด การคลอดบุตร สูติกรรม คุณแม่ ชนนี พระชนนี มาจากแม่ มาดา มาตา มาตุ มาตุรงค์ มาตุเรศ มารดร มารดา ม่าม้า อัมพา เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นมารดา เป็นแม่ แม่ แม่บุญธรรม การยุบ การลด การหด การหดตัว การแฟบ การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ การคลอดลูก การส่ง การส่งสาร การส่งสินค้า สภาพร่างกาย สุขภาพ คนบาดเจ็บ คนป่วย คนเจ็บ คนเจ็บไข้ คนไข้ คิลานะ ผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วย ก่อนคลอด การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ผู้หลักผู้ใหญ่ พุฒ ลามกอนาจาร สำหรับผู้ใหญ่ โตเต็มที่ โตเต็มวัย คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล ที่สะดวกสบาย กรม ภาควิชา คอยอยู่ คาดคิด คาดฝัน คาดหมาย คาดหมายว่า คิดไว้ ดังใจ ตั้งตาคอย ตั้งตารอ นึกไว้ ประมาณการณ์ ปรารถนาว่า มุ่งหวัง หมายมุ่ง หวัง หวังว่า หวังไว้ เป็นที่คาดหมาย เป็นที่คาดหวัง เฝ้าคอย ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ทูนหัว ประสาท มอบ มอบให้ อำนวย แผ่ ให้ การเอน การเอียง ง้ำ ซวน ซูบซีด ซูบผอม ตะแคง บักโกรก ผอมแห้งแรงน้อย ผ่ายผอม พร่อง พาด พึ่งพา พึ่งพิง ลีบ ฯลฯ เซ เอียง ไม่ค่อยมีเนื้อ ไม่อุดมสมบูรณ์ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม ทางประสาท เกี่ยวกับประสาท โรคประสาท สูตินรีแพทย์ สูติแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล บุรุษ พระองค์ เอกชน ที่ทำเป็นอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มืออาชีพ มือโปร เกี่ยวกับอาชีพ คนที่อยู่ในห้อง ห้อง ฐานกำแพง ฐานหิน ธรณีประตูหรือหน้าต่าง กาล ตึงเครียด ทำให้ตึง เขม็งเกลียว ชุดเครื่องแบบ ชุดแต่งกาย ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน ที่ตรงกัน ที่เป็นแบบเดียวกัน ที่เหมือนกัน ฟอร์ม ยูนิฟอร์ม เครื่องแบบ บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์ แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน บัญชร หน้าต่าง หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า คนงาน ผึ้งงาน ผู้ทำงาน