รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 354043235

Man pours rum into a glass. Concept: alcoholism.

รัม เหล้ารัม น้ำเมา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า แอลกอฮอล์ ขนมปัง ปัง ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ การบริการเครื่องดื่ม กินเหล้า ซด ซัดเหล้า ดวด ดวดเหล้า ดื่ม ดื่มสุรา ดื่มเหล้า ถอง ถอน เสพสุรา ถ้วยน้ำ สิ่งที่ทำด้วยแก้ว แก้ว แก้วน้ำ กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม น้ำแข็ง พื้นน้ำแข็ง ลานน้ำแข็ง ลานเสก็ตน้ำแข็ง ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม ไอศรีม ต้นมะนาวชนิดหนึ่ง ปูน ปูนขาว ปูนสุก มะนาวพันธุ์หนึ่ง ลูกมะนาว สีเหลืองแกมเขียว คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน กรวด กรอก ทำให้ไหลหลั่ง ปล่อยออกอย่างมาก ฝนตกกรูกราว ฝนตกหนัก ริน หลั่งไหล อาสิญจ์ เท เสิร์ฟเครื่องดื่ม ไหลหลั่ง ไหลหลาก ซอย ตัดเป็นแผ่นบาง ฝาน เฉือน เฉือนเป็นแผ่นบาง แผ่นตัดบางๆ แผ่นเฉือนบางๆ แล่ แว่น วินเทจ กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี