LISBON, PORTUGAL - AUGUST 27, 2014: Photo of Facebook notifications of Likes and Shares on a monitor screen through a magnifying glass.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Gil C / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 213442525

LISBON, PORTUGAL - AUGUST 27, 2014: Photo of Facebook notifications of Likes and Shares on a monitor screen through a magnifying glass.
กองกำลังรักษาการณ์ การไปรษณีย์ จัดกำลัง จัดให้ทำงาน ตำแหน่งการงาน ตำแหน่งหน้าที่ บันทึกลงในบัญชี สดมภ์ ส่งไปรษณีย์ เสาปัก ไปรษณีย์ คำวิจารณ์ คิดเห็น มีข้อคิด มีทรรศนะ พนักงานบริการ พนักงานภูษามาลา ภูษามาลา หน้า หน้ากระดาษ เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน กินเส้น คล้ายกันกับ จำพวกเดียวกัน ชมชอบ ชอบ ชอบกัน ชื่นชอบ ดังเช่น ดั่ง ดุจ ดุจดัง ดุจดั่ง ติดใจ ถูกกัน ถูกใจ น่าจะเป็นไปได้ ประดุจ ประดุจดัง ประหนึ่ง ประเภทเดียวกัน ปาน ปิ๊ง พาง พ่าง ราวกะ ราวกับ อย่างกับ เฉก เช่น เช่นกับ เช่นเดียวกับ เทียบเคียง เทียบเท่า เทียม เปรียบ เปรียบเหมือน เปรียบได้ เป็นลักษณะเฉพาะ เพียง เยี่ยง เสมอเหมือน เสมือนหนึ่ง เหมือน เหมือนกันกับ เหมือนกับ เหมือนว่าจะ กั้นแบ่ง มีส่วนแบ่ง รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันทำ ร่วมหุ้น ลงหุ้น สู่ ส่วนร่วม ส่วนแบ่ง หาร หุ้น หุ้นส่วน อุดหนุน เข้าหุ้น เจือจาน เฉลี่ย เผื่อแผ่ เอี่ยว แบ่ง แบ่งปัน แบ่งผลกำไร แบ่งสรรปันส่วน แบ่งส่วน ใช้ร่วมกัน การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การซื้อขายในตลาด การตลาด การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต การขับขี่ยวดยานพาหนะ การจราจร การลักลอบค้า ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย จราจร ลักลอบค้า มิตร สหาย เพื่อน เพื่อนพ้อง เสี่ยว ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต เว็บไซต์ กระชั้น กระชั้นชิด การยกเลิก การล้มเลิก การเลิก การเลิกล้ม คับ คุ้น คุ้นเคย คู่คี่ งับ ชิด ชิดใกล้ ซี้ ติด ทำให้จบ ที่คล้ายกัน ที่มีความใกล้ชิดกัน ประชิด ปิด ปิดกล้อง สนิท สูสี หยุด หับ หุบ ใกล้ชิด ใกล้เข้ามา ชุมชน ชุมนุมชน ประชาคม หมู่คน หมู่ชน ข่ายงาน ติดต่อกับเครือข่าย ระบบเครือข่าย วงจรข่าย สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เครือ เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย เน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์ค โครงข่าย ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำรายการบัญชี บ ช บช บัญชี บัญชีรายรับ รายจ่าย รายการบัญชี การโฆษณา ป้ายโฆษณาสินค้า โฆษณาการ การเตือนภัย ชาคริต ช่วงเวลาที่มีอันตราย ตื่น ตื่นตัว ทำให้ตระหนักถึงภัย ระวัง ไหวตัว การขอ การทา การประยุกต์ใช้ การใช้ ความสัมพันธ์กัน ใบสมัคร ใบสมัครงาน กระบวนการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การสื่อสาร การส่งต่อ คมนาคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด งานติดต่อ วิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน การติดต่อ การร่วม การเชื่อมกัน ความเกี่ยวเนื่อง ความเชื่อมโยง ที่ต่อ สนธิ สันธาน อุปพันธ์ ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ กลมเหมือนโลก ซึ่งมีรูปร่างกลม การแพร่หลายไปทั่วโลก โลกานุวัตร โลกาภิวัตน์ ซึ่งให้ตัวอย่าง ที่ช่วยอธิบาย ที่ทำให้ชัดเจน ข่าว ข่าวสาร สนเทศ สารสนเทศ อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ การใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้มัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ ข่าย จับด้วยตาข่าย ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว ดักด้วยแห ตาข่าย ตาข่ายดักสัตว์ ร่างแห สวิง สุทธิ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแจ้งความ อัตราเกิดของโรคฯลฯ แจ้งการเกิด ถือสิทธิ์ มีกรรมสิทธิ์ มีสิทธิ์ รับ รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า รับได้ ให้การต้อนรับ ได้รับ การร้องขอ การวิงวอน ขอประทาน ขอให้ คำขอ คำขอร้อง คำร่ำร้อง คำวิงวอน คำเรียกร้อง บาร์ ร่ำร้อง ร้องขอ อายาจนะ กลั่นกรอง การกำบัง จอ จอภาพ ฉายภาพยนตร์ ฉายหนัง ติดฉาก ติดม่าน ที่กรอง พนัง ลับแล เครื่องกั้น เครื่องกำบัง เครื่องร่อน เลือกออก แสดงบนจอ กีฬาเล่นกระดานโต้คลื่น สัญลักษณ์ เครื่องแสดง การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ผู้ติดยาเสพติด ผู้รับบริการ ผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้ประโยชน สิ่งที่ใช้ประโยชน์ ทำให้เป็นใยแมงมุม ปกคลุมด้วยใยแมงมุม ใย ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง พิภพ พื้นพิภพ ภพ มนุษยโลก สังคมมนุษย์ แห่งโลก โลก โลกมนุษย์ โลกา