KIEV, UKRAINE - Sep 23, 2015: President of Ukraine Petro Poroshenko had a meeting with Chairman of the U.S. Senate Committee on Armed Services Senator John McCain.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Drop of Light / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 319823183

KIEV, UKRAINE - Sep 23, 2015: President of Ukraine Petro Poroshenko had a meeting with Chairman of the U.S. Senate Committee on Armed Services Senator John McCain.
คำเรียกแทนผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ ทวีปอเมริกา ติดอาวุธ ที่มีแขน การช่วยเหลือ การอุดหนุน การเจือจาน ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์ ความเกื้อกูล ความเกื้อหนุน ความเจือจุน ความเผื่อแผ่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนลากรถลาก ประธานที่ประชุม เป็นประธาน กก กรรมการ คณะกรรมการ ความมานะ ความวิริยะ ความหมั่นเพียร ความอุตสาหะ ความเพียร การทหาร ของทหาร ทหาร ทางการทหาร ทางทหาร บู๊ ฝ่ายบู๊ วงการทหาร เกี่ยวกับทหาร เกี่ยวกับสงคราม แวดวงทหาร การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ภาพบุคคล ภาพเหมือน นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า วุฒิสภา สภาบริหารมหาวิทยาลัย สภาสูงสุดของโรมัน ห้องสภาสูง อาคารสภาสูง วุฒิสมาชิก ส ว สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาสูง การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุดหนุน อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก ยูเครน