IRVINE, CA - MAY 21, 2016: Two Budweiser Beer Bottles closeup. A limited edition America bottle and a traditional label from Anheuser-Busch.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว LunaseeStudios / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 424105150

IRVINE, CA - MAY 21, 2016: Two Budweiser Beer Bottles closeup. A limited edition America bottle and a traditional label from Anheuser-Busch.
เบียร์ ทวีปอเมริกา น้ำเมา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล้า แอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม ตรา ตราหน้า ประทับตราสินค้า ประทับยี่ห้อ ประทับเครื่องหมายการค้า หมายหน้า กระชั้น กระชั้นชิด การยกเลิก การล้มเลิก การเลิก การเลิกล้ม คับ คุ้น คุ้นเคย คู่คี่ งับ ชิด ชิดใกล้ ซี้ ติด ทำให้จบ ที่คล้ายกัน ที่มีความใกล้ชิดกัน ประชิด ปิด ปิดกล้อง สนิท สูสี หยุด หับ หุบ ใกล้ชิด ใกล้เข้ามา ความหนาว ความหนาวเย็น ชาเย็น หนาว หวัด อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา เย็น เย็นชา โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า ไข้หวัด ไม่แยแส การควบแน่น การทำให้ลดลง ผู้ช่วยทำงานบ้าน เกี่ยวกับครอบครัว เกี่ยวกับท้องถิ่น เกี่ยวกับบ้าน ในประเทศ การบริการเครื่องดื่ม กินเหล้า ซด ซัดเหล้า ดวด ดวดเหล้า ดื่ม ดื่มสุรา ดื่มเหล้า ถอง ถอน เสพสุรา เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม น้ำแข็ง พื้นน้ำแข็ง ลานน้ำแข็ง ลานเสก็ตน้ำแข็ง ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม ไอศรีม ซึ่งให้ตัวอย่าง ที่ช่วยอธิบาย ที่ทำให้ชัดเจน ขึ้นป้าย จัดเป็นประเภท ฉลาก ฉลากยา ติดชื่อ ติดป้าย ปิดฉลาก ปิดป้าย ป้าย ป้ายชื่อ สลาก สลากยา หมายยา แบ่งเป็นประเภท แสดงเครื่องหมาย กำหนดชื่อ จัดตั้ง ชื่อ ชื่อเรียก ชื่อเสียงเรียงนาม ตั้งชื่อ นาม นามกร นามา พระนาม ระบุชื่อ สมัญญานาม ออกชื่อ เรียกขาน เอ่ยชื่อ แต่ง แสดงชื่อ ให้ชื่อ ของที่ประกอบขึ้น ผลของการคูณ ผลคูณ ผลผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ผลเก็บเกี่ยว สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง ข้าง ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นด้านข้าง ด้าน ด้านข้าง ทาง ปรัศว์ ฝ่าย ภาย ยืนอยู่ด้านข้าง ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง ส่วนบนหรือล่าง ส่วนหน้าหรือหลัง เนื้อบริเวณสีข้าง กลุ่มที่มีจำนวนสอง จำนวนสอง ญิบ ทวิ ยี่ สอง หญิบ การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ ความส่องสว่างของเพชรพลอย ชล ทำให้เปียก ทึก ธาตุน้ำ น้ำ น้ำท่า ผืนน้ำ รด รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ศิรา อัมพุ อาปะ อาสิญจ์ อาโป อุทก เกี่ยวกับน้ำ แผ่นน้ำ โอก