รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 348830066

Holy Bible on old wooden church table, top view - ภาพ

คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์ไบเบิ้ล ไบเบิล วิชาว่าด้วยการศาสนา ศาสนศาสตร์ เทววิทยา ตาราง วางไว้บนโต๊ะ อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก เลื่อนออกไป ใส่ข้อมูลในตาราง เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน พิธีสวด พิธีสักการะบูชา จอม ฉลาด ด้านบน ตำแหน่งสูงสุด ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด ทะลุเป้า ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ที่มีคุณภาพดีที่สุด ที่ระดับสูงสุด ท้อป พื้นผิวด้านบน ลูกข่าง ศิระ สิขร สูงที่สุด ส่วนที่ดีที่สุด ส่วนบน ส่วนบนสุดของศีรษะ ส่วนเริ่มต้น หน้า หลังคารถ หัวกะทิ อยู่ในระดับต้นๆ อ๋อง เด็ดยอด เพิ่มข้างหน้า เสริมยอด ไปจนถึงยอด จองล่วงหน้า บันทึกข้อหา บุ๊ค สมุด สั่งจองล่วงหน้า หนังสือ เขียนใบสั่ง ์งานเขียน ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว ที่อยู่เหนือหัว เหนือศีรษะ เหนือหัว พิษฐาน ภาวนา สวด สวดมนตร์ สวดมนต์ สวดมนต์ไหว้พระ สาธยายมนต์ อธิษฐาน ดงไม้ ทำจากไม้ ทำด้วยไม้ พงไม้ พื้นที่ป่า ลำเนาไพร หมู่ไม้ เนื้อไม้ แก่นไม้ แนวป่า แมกไม้ ไม้ ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคร่งศาสนา ศักดิ์สิทธิ์ คำสอนทางศาสนา คำสั่งสอน คำอบรม ทักษิณนิกาย ธรรม ลัทธิ ลัทธิเถรวาท หลักคำสอน หลักธรรมะ หินยาน เถรวาท การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ ผู้ยึดตามระเบียบ ความเชื่อ ถือตัวว่า ถือว่า เชื่อ เชื่อฟัง เชื่อว่าพูดจริง เลื่อมใส คาทอลิก ที่กว้างขวางทั่วไป สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก คริสต์ พระคริสต์ เยซูคริสต์ คริสต์ศาสนา ศาสนาคริสต์ โปรแตสแตนท์ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ คำยืนยัน สัตยาบัน หลักศาสนา การศึกษา การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียน การให้ความรู้ สิกขา ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง มาร์ค เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ที่ศาสนิกชนของนิกายนี้เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้รอดจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู ความศรัทธา ศรัทธา พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระเป็นเจ้า สุร สุรารักษ์ อารักษเทวดา เจ้า เทพ เทพดา เทพบุตร เทพยดา เทพารักษ์ เทพเจ้า เทวดา เทวะ เทวัญ พระคริสต์เจ้า พระเยซู การเรียนรู้ ความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหรือการศึกษา การท่องคาถา การท่องมนต์ การภาวนา การสวดคาถา การสวดภาวนา การสวดมนต์ การอธิษฐาน นักสวด บทสวดมนต์ ผู้ภาวนา ผู้สวดมนต์ ผู้อ้อนวอน การอ่าน ซึ่งใช้ในการอ่าน ความเชื่อในศาสนา พระศาสนา ศาสนา ทางธรรม เกี่ยวกับศาสนา ประกอบด้วยไม้ ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก