หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 530654533

Female doctor explaining situation to patient in hospital office during regular medical exam, healthcare and prevention concept - ภาพ

คุณหมอ จีนแส ซินแซ ซินแส ดร ดอกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต น พ นายแพทย์ ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง ผู้รักษา ผู้ได้รับปริญญาเอก หมอ แพทย์ กล่าวคำ การถกเรื่อง การสนทนา การแสดงปาฐกถา คำพูดนินทา คุย จ้อ ถกเรื่อง พิจารณากันในเรื่อง พูด พูดถึงเรื่อง วิธีการพูด สนทนา สิ่งที่กล่าวถึง สิ่งที่พูดถึง อภิปรายกันในเรื่อง แสดงปาฐกถา คนบาดเจ็บ คนป่วย คนเจ็บ คนเจ็บไข้ คนไข้ คิลานะ ผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วย การโต้ตอบ การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ผู้หลักผู้ใหญ่ พุฒ ลามกอนาจาร สำหรับผู้ใหญ่ โตเต็มที่ โตเต็มวัย การแนะนำ ข่าวสารอย่างเป็นทางการ ข้อมูลอย่างเป็นทางการ อาเทศ ชี้ช่อง ชี้ช่องทาง บอก บอกช่องทาง แนะลู่ทาง ให้คำปรึกษา การกำหนด เวลา การนัด การนัดพบ การนัดหมาย การแต่งตั้ง นัด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เวลานัด การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวกับคลินิค ที่มีความสามารถ ความอาทร ทำให้กังวล มีความสัมพันธ์ ลามปาม เกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวพัน เนื่อง เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การขอความเห็น การปรึกษา การปรึกษาหารือ การหารือ ซึ่งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา การวินิจฉัยโรค การหาสาเหตุ การแลกเปลี่ยนความเห็น โรค โรคภัย การสอบ ขยายความ ชี้แจง บอกเหตุผล สนองไข สาธยาย อธิบาย อธิบายความ อรรถาธิบาย แจง ให้เหตุผล ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย ทั่วไป ทั่วๆ ไป ธารณะ นายพล พลเอก เสนาบดี ไม่เฉพาะเจาะจง สภาพร่างกาย สุขภาพ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ ความป่วยไข้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บ โรคาพยาธิ ชาติ ชีพ ชีวะ ชีวัน ชีวา ชีวิต ชีวิตินทรีย์ ชีวี ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปากท้อง รูปแบบการดำเนินชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม การทำมาหากิน การยังชีพ การยึดครอง งานอาชีพ อาชีพ อาชีว อาชีวะ ตำแหน่ง ที่ทำการ ที่ทำงาน ที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน สนง สำนักงาน ห้องทำงาน ออฟฟิศ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ผู้ฝึกหัด การกัน การป้องกัน ที่ทำเป็นอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มืออาชีพ มือโปร เกี่ยวกับอาชีพ ทำให้อยากได้ ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ ช่างผู้ชำนาญ ผู้ชำนาญเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เอตทัคคะ ชุดเครื่องแบบ ชุดแต่งกาย ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน ที่ตรงกัน ที่เป็นแบบเดียวกัน ที่เหมือนกัน ฟอร์ม ยูนิฟอร์ม เครื่องแบบ กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี