The dog is lost to the owner while flooding.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 689925772

The dog is lost to the owner while flooding.
คนเชย ตะแกรงเหล็ก ตะแกรงเหล็กในเตาไฟ ผู้หญิงที่น่าเกลียด สัตว์ตระกูลสุนัข สุนัข สุวาน หมา ความพินาศ ความล่มจม ความวอดวาย ความวินาศ ความวิบัติ ความหายนะ พิบัติ ภัยพินาศ ภัยพิบัติ วิบัติ หายนะ คนที่หยาบคาย คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์ ซึ่งเกิดจากสัตว์ ดิรัจฉาน ติรัจฉาน สัตว์ สิงสาราสัตว์ เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา ท่วม นอง น้ำท่วม น้ำหลาก ปริ่ม มากมายไปด้วย ล้นตลาด อุทกภัย เจิ่ง เต็มไปด้วย เอ่อ เอ่อท้น ไหลบ่า คนที่ช่วยเหลือ ช่วย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือเจือจาน บริการ พะยุพยุง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ สิ่งที่ช่วยเหลือ อนุกูล อนุเคราะห์ อุดหนุน อุปการ เกื้อ เกื้อกูล เครื่องช่วย เมตตา เอื้ออารี เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โปรด ที่ถูกทำลาย ที่พ่ายแพ้ ที่สิ้นหวัง สับสนจนหลงทิศทาง แรงงาน ไม่ได้คงอยู่ต่อไป ไม่ได้ครอบครองต่อไป การช่วยชีวิต กู้ภัย บรรเทาทุกข์ ความส่องสว่างของเพชรพลอย ชล ทำให้เปียก ทึก ธาตุน้ำ น้ำ น้ำท่า ผืนน้ำ รด รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ศิรา อัมพุ อาปะ อาสิญจ์ อาโป อุทก เกี่ยวกับน้ำ แผ่นน้ำ โอก