รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 797358901

Doctor using laptop and electronic medical record (EMR) system. Digital database of patient's health care and personal information on computer screen. Hand on mouse and typing with keyboard. - ภาพ

จานเสียง ตี บันทึกความทรงจำ บันทึกเทป ประวัติอาชญากรรม ลงบันทึก สถิติในการแข่งกีฬา อัด อัดเสียง อัดแผ่นเสียง เขียนบันทึก แทงบัญชี คนบาดเจ็บ คนป่วย คนเจ็บ คนเจ็บไข้ คนไข้ คิลานะ ผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วย ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สภาพร่างกาย สุขภาพ คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล การรายงานผล การแจ้งผล ทำบันทึก รายงาน รายงานตัว เพ็ดทูล แจ้งความ ข่าว ข่าวสาร สนเทศ สารสนเทศ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต ข้อมูล คุณหมอ จีนแส ซินแซ ซินแส ดร ดอกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต น พ นายแพทย์ ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง ผู้รักษา ผู้ได้รับปริญญาเอก หมอ แพทย์ ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ฐานข้อมูล ด้วยตนเอง ติดตัว ทางเรือนร่าง บุคคลในข่าว ประจำตัว ส่วนตัว ส่วนบุคคล เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก เฉพาะกลุ่ม ในด้านร่างกาย คนดูแลเด็ก คนเลี้ยงเด็ก นางพยาบาล ประคบประหงม ผู้ช่วยแพทย์ ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก พยาบาล พี่เลี้ยง ฟูมฟักรักษา เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดา ผล ผลตอบ ผลลัพธ์ ผลสอบ ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ อายุรเวช อายุรแพทย์ เวช ไวทย์ ก่อแบบ จัดเเถว ทรง ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง ฟอร์ม ระดับความสามารถ สร้างเป็นรูปเป็นร่าง เข้ารูป แบบคำพูด แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่ ตำแหน่ง ที่ทำการ ที่ทำงาน ที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน สนง สำนักงาน ห้องทำงาน ออฟฟิศ การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี คีย์ ตัวพิมพ์ ประเภท พิมพ์ พิมพ์ดีด ลักษณะ ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง อย่าง เขียนแบบตัวพิมพ์ การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ เคาน์เตอร์บริการในโรงแรมหรือสนามบิน ตราสาร ยืนยันด้วยเอกสาร สารบรรณ เอกสาร ใช้เอกสารประกอบ ใช้เอกสารยืนยัน การสอบ จัดเก็บเข้าแฟ้ม จัดเข้าแฟ้ม ตะไบ ถูด้วยตะไบ ยื่นฟ้อง ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์ เก็บเข้าไฟล์ เครื่องถูไม้ เดินเรียงแถว เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ แถวที่เรียง แฟ้ม แฟ้มข้อมูล แฟ้มเก็บเอกสาร ใส่แฟ้ม ไฟล์ อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน สมุด กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล พระองค์ เอกชน ข้อมูลโดยรวม ประวัติโดยย่อ รูปหน้าด้านข้าง รูปโครงร่าง วาดรูปโครงร่าง การตรวจค้น การหาข้อมูล การเสาะหา ควานหา คิดค้น ค้นคว้าข้อมูล เสาะหาข้อมูล ตาราง วางไว้บนโต๊ะ อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก เลื่อนออกไป ใส่ข้อมูลในตาราง การทดสอบ การสอบย่อย คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ประลอง ลองดี ลองทำ วิธีที่ใช้ในการทดสอบ เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล แบบทดสอบ ซึ่งทำงาน ซึ่งปฏิบัติการได้ ซึ่งมีงานทำ ซึ่งใช้การได้ การขีดเขียน การจด การเขียน งานนิพนธ์ งานเขียน รจเรข รจเลข รอยเขียน ลายลักษณ์อักษร ลิขิต เรื่องที่เขียน เลขา