รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1146221276

Doctor or psychiatrist consulting and diagnostic examining stressful woman patient on obstetric - gynecological female illness, or mental health in medical clinic or hospital healthcare service center - ภาพ

การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ คนบาดเจ็บ คนป่วย คนเจ็บ คนเจ็บไข้ คนไข้ คิลานะ ผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วย จิตแพทย์ นักจิตเวชศาสตร์ ผู้ชำนาญโรคจิต สภาพร่างกาย สุขภาพ การยุบตัวลงไป ความกดอากาศต่ำ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ความสะเทือนใจ ความเศร้าสลด ดีเปรสชัน ดีเปรสชั่น บริเวณความกดอากาศต่ำ พายุดีเปรสชัน รอยกด รอยบุ๋ม รอยเว้าลงไป ส่วนที่ยุบตัวลง การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คุณหมอ จีนแส ซินแซ ซินแส ดร ดอกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิต น พ นายแพทย์ ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง ผู้รักษา ผู้ได้รับปริญญาเอก หมอ แพทย์ เกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจ จานเสียง ตี บันทึกความทรงจำ บันทึกเทป ประวัติอาชญากรรม ลงบันทึก สถิติในการแข่งกีฬา อัด อัดเสียง อัดแผ่นเสียง เขียนบันทึก แทงบัญชี คนช่วย ซึ่งคอยสนับสนุน ซึ่งช่วยเหลือ ผช ผู้ช่วย ลูกมือ การทราบ ความตระหนัก ความประจักษ์แจ้ง ถัน นม บัวนาง ปทุมถัน พระถัน พระปโยธร พระเต้า สถน อก เต้า เต้านม กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน กรกฎ มะเร็ง ราศีกรกฎ ราศีกรกฏ ีกรกฎ เนื้อร้าย โรคมะเร็ง การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล การขอความเห็น การปรึกษา การปรึกษาหารือ การหารือ ซึ่งให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา ผู้ปรึกษาราชการ ผู้แนะนำ มนตรี ข้อมูล ทิพ ทิวา วัน วาร เวลาหนึ่งวัน การวินิจฉัยโรค การหาสาเหตุ การสนทนา การแลกเปลี่ยนความเห็น โรค โรคภัย การสอบ การตรวจสอบ ข้อสอบ นรีเวชวิทยา นรีเวชศาสตร์ คนที่ช่วยเหลือ ช่วย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือเจือจาน บริการ พะยุพยุง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ สิ่งที่ช่วยเหลือ อนุกูล อนุเคราะห์ อุปการ เกื้อ เกื้อกูล เครื่องช่วย เมตตา เอื้ออารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โปรด ความป่วยไข้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บ โรคาพยาธิ ช่วงวัยหมดประจำเดือน วัยหมดประจำเดือน วัยหมดระดู ซึ่งผุดขึ้นในใจ ซึ่งเกิดขึ้นในใจ ทางจิต ทางใจ เกี่ยวกับจิตใจ โกรธอย่างบ้าคลั่ง ดัดปลัก เดือน ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ เกี่ยวกับการคลอดลูก สูตินรีแพทย์ สูติแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์ การค้นคว้า การค้นคว้าวิจัย การวิจัย การศึกษาค้นคว้า ค้นคว้า งานค้นคว้า งานค้นคว้าวิจัย งานวิจัย ผลงานวิจัย วิจัย ศึกษาค้นคว้า ศึกษาวิจัย การฉายภาพยนตร์ การฉายหนัง การติดฉาก การติดม่าน การทดสอบทางการแพทย์ การปกคลุม คบหา คอยดู คอยเฝ้า ชม ดู ตรวจให้มั่นใจ ทัศนา ทัศน์ มลัก มองเห็น มีความเห็น มีสัมพันธ์กับ รู้ด้วยตา หา เข้าพบ เข้าไปพบ เจอหน้า เฝ้า เห็น เห็นด้วยตา แล แลดู แลเห็น ไปพบ ไปสนทนา การเน้นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทำให้ตึงเครียด ออกเสียงหนัก เน้นหนัก เน้นเสียงหนัก เสียงหนักเบา เสียงเน้น อาการ อาการของโรค อาการป่วย เครื่องบอก การบำบัดโรค วิทยาการและศิลปะการรักษาโรค การทำให้คืนสภาพ การเจรจา วิธีแสดง การรวมตัวกันของบริษัท ความเชื่อถือ ซื้อเชื่อ ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง ระบบผูกขาดทางการค้า วางใจ วางใจได้ สหกรณ์บริษัท เชื่อถือ เชื่อเครดิต เชื่อใจ เชื่อใจได้ ไว้วางใจ ไว้เนื้อเชื่อใจ ไว้ใจ ไว้ใจได้ กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง พิภพ พื้นพิภพ ภพ มนุษยโลก สังคมมนุษย์ แห่งโลก โลก โลกมนุษย์ โลกา