รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 524079622

Close up IV set and blurry illness asian boy sleeping on hospital bed.Medical equipment concept. - ภาพ

กุมาร คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก คุณหนู บุตร ผู้ไม่รู้ประสีประสา ลูก ลูกเต้า หนูน้อย หน่อ เจ้าหนู เด็ก เด็กอมมือ ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ ป่วย มีเชื้อโรค เจ็บป่วย ซึ่งทำด้วยหนังแพะ หนังลูกแพะ แหง่ กรกฎ มะเร็ง ราศีกรกฎ ราศีกรกฏ ีกรกฎ เนื้อร้าย โรคมะเร็ง การเสียเลือดเนื้อ นำกองทหารให้ออกรบเป็นครั้งแรก เลือด โลหิต วิชาการผ่าตัด วิชาศัลยศาสตร์ ศัลยกรรม ศัลยศาสตร์ ห้องทำศัลยกรรม ห้องผ่าตัด ห้องแพทย์ ฉับพลัน ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน ภาวะเร่งด่วน รีบด่วน สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง เรื่องฉุกเฉิน เรื่องเร่งด่วน เร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน ลูกอ่อนของสัตว์ สัตว์แรกเกิด เด็กน้อย เคมีบำบัด กลูโคส น้ำตาลกลูโคส การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ คนบาดเจ็บ คนป่วย คนเจ็บ คนเจ็บไข้ คนไข้ คิลานะ ผู้ป่วย ผู้เจ็บป่วย จุ๊บ ทางใต้ดิน ท่อ ส่งผ่านหลอดหรือท่อ กุมารแพทย์ ความป่วยไข้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บ โรคาพยาธิ การหยดของน้ำ ซิบ ทำให้หยด ปล่อยให้หยด การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด ที่เกี่ยวกับการไร้ความรู้สึก ยาชา ยาระงับความรู้สึก การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล การจำกัด กำกับ กุม ควบคุม ควบคุมดูแล ความปกครอง คุม มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม อำนาจครอบงำ อำนาจในการควบคุม อิทธิพล อุ้งมือ เครื่องควบคุม เงื้อมมือ กระบวนการถนอมอาหาร การบรรเทาทุกข์ การบำบัด การบ่ม การรักษา การเยียวยา การเยียวยารักษา ถนอมอาหาร รักษา รักษาโรค รักษ์ สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย ขนาดยา ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง เติมยา เติมส่วนผสม โด๊ส ทำคะแนน ทำเสียงต่ำลง ทิ้ง มุบ ยอบกาย ยุบลง ย่อ ย่อกาย ย่อตัว ย้อย ร่วง ลง ส่งของหรือผู้โดยสาร หยด หยดน้ำ หยอด หยาด หยาดหยด หยุด เลิกคบหา เลิกล้ม แย่ลง ยา ยาเสพติด ์ยาเสพติด ครอบครัว ชาติ ชาติกำเนิด ตระกูล ประยูร ประยูรวงศ์ วงศา วงศ์ วงศ์วาน วงศ์วานว่านเครือ วงศ์สกุล สกุล หลังคาเรือน เครือ เชื้อสาย เหล่ากอ ของไหล ดนตรี ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ที่แปรเปลี่ยน ที่ไหลลื่นเช่นเดียวกับของเหลว สภาพร่างกาย สุขภาพ การฉีดยา การใส่เข้าไป สารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด ของเหลว ท่าทาง น้ำ สถานะเหลว เกี่ยวกับของเหลว เป็นของเหลว เหลว ไหลคล้ายน้ำ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม หัวเข็ม เข็ม เข็มปัก เข็มสอยผ้า เข็มเย็บผ้า เย็บผ้า กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย อายุรเวช อายุรแพทย์ เวช ไวทย์ การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ การฟื้นตัว การฟื้นฟูสภาพ ประกอบด้วยเกลือ ต่อเนื่องมาจากการผ่าตัด เกี่ยวกับการผ่าตัด เป็นผลมาจากการผ่าตัด ใช้ในการผ่าตัด การบำบัดโรค วิทยาการและศิลปะการรักษาโรค ฉีดเข้าเส้นเลือด การทำให้คืนสภาพ การเจรจา วิธีแสดง การบวม ก้อนเนื้องอก ส่วนที่บวม เนื้องอก การเร่งรีบ ความรีบ ความเร่งด่วน ความเร่งรีบ เรื่องด่วน หลอดเลือดดำ หลอดโลหิตดำ เส้นเลือดดำ เส้นโลหิตดำ