ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว mark reinstein / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 717746239

Cleveland Ohio, USA, 17th July, 2016 Paul Manafort Donald Trump's campaign manager on the floor of the Quicken Arena talking to reporters prior to the start of the Republican National Convention - ภาพ

ติดต่อกันทางจดหมาย มีลักษณะเช่นเดียวกัน สมนัย สอดคล้องกับ โต้ตอบจดหมาย การณ์ การแข่งขันกีฬา ผลที่ได้ สภาพการณ์ สภาวะการ เหตุการณ์ เหตุการณ์สำคัญ การประชุมพรรคเพื่อเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี การรายงานผล การแจ้งผล ทำบันทึก รายงาน รายงานตัว เพ็ดทูล แจ้งความ สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสาธารณรัฐ การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุดหนุน อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม สหรัฐ สหรัฐอเมริกา ผู้ลงคะแนนเสียง ผู้ออกเสียง กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี