CHARLOTTE, NC, USA - JULY 5, 2016: Deep Thought Barack Obama President of the United States gestures on stage as he listens to a speech by Hillary Clinton at the Charlotte Convention Center.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Evan El-Amin / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 462060430

CHARLOTTE, NC, USA - JULY 5, 2016: Deep Thought Barack Obama President of the United States gestures on stage as he listens to a speech by Hillary Clinton at the Charlotte Convention Center.
โอบามา โอะบะมะ บารัค การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา ความตรึก ความสามารถในการคิด ตรรกะ มโนคติ ทวีปอเมริกา การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การต่อสู้ การรณรงค์ การรบ การหาเสียง การหาเสียงของพรรคการเมือง ณรงค์ รณรงค์ รณรงค์หาเสียง ศึก หาเสียง ชาร์ลอตต์ การณ์ การแข่งขันกีฬา ผลที่ได้ สภาพการณ์ สภาวะการ เหตุการณ์ เหตุการณ์สำคัญ ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง การแสดงท่าทาง ทำมือทำไม้ แสดงอิริยาบถ กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง ผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง ทิศอุดร ทิศเหนือ อุดร อุตดร เกี่ยวกับทิศเหนือ เหนือ ไปทางด้านเหนือ ภาพบุคคล ภาพเหมือน การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ กกไข่ จอดอยู่ จ่อม ตั้งอยู่ นั่ง นั่งลง ประทับ วางอยู่ตรงนั้น หาที่นั่งให้ เวลาที่ใช้ในการนั่ง พิดทูล พูดจา ลั่นคำ ลั่นปาก ลั่นวาจา วิสาสะ ส่งภาษา อื้น เว้า เอิ้น ขั้น ฉากละคร พื้นเวที รถม้าโดยสาร ออกแสดง เวที มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน การลงคะแนนเสียง คะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียง ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง มีมติ ลงคะแนน ลงคะแนนเสียง ลงบัตร ลงมติ สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ออกเสียง เลือกตั้ง เสียง โหวต โหวตเสียง