รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 776087872

Blue chip manufacturer touching - ภาพ

อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ การนำเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำงาน ระบบอัตโนมัติ ซึ่งปกครองตนเอง ซึ่งพึ่งตนเองได้ ซึ่งมีอิสระในการเลือก ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเอง กลุ่มควัน ก่อให้เกิดปัญหา ก้อนเมฆ ขี้เมฆ ทำให้มืด ปกคลุมด้วยเมฆ ปุยเมฆ มีเมฆมาก ละอองหมอก สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน อัมพุท เกิดปัญหา เมฆ เมฆหมอก เมฆา เมฆินทร์ เมฆี ไอหมอก ติดต่อสื่อสาร สื่อสาร เข้าผู้เข้าคน เชื่อมติดกัน คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน การติดต่อ การร่วม การเชื่อมกัน ความเกี่ยวเนื่อง ความเชื่อมโยง ที่ต่อ สนธิ สันธาน อุปพันธ์ ก๊อบปี้ คัด คัดลอก คัดสำเนา ฉบับ ฉบับสำเนา ถอด ถ่ายสำเนา ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบ ทำอย่างเดียวกัน ปั๊ม พิมพ์สำเนา ลอกเลียน สำเนา เลียนแบบ เล่มคัดลอก เล่มหนังสือ เอาแบบอย่าง แผ่นจดหมาย แผ่นเอกสาร คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์ ข้อมูล กลอุปกรณ์ อุปกรณ์เชิงกล เครื่องประดิษฐ์ ข้อแลกเปลี่ยน ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ ปริวรรต ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า ศูนย์ที่ใช้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ สิ่งแลกเปลี่ยน แลก แลกเปลี่ยน โทรศัพท์กลาง ร ง โรงงาน ที่สี่ ลำดับที่สี่ หนึ่งในสี่ส่วน อุตสาหกรรม ข่าว ข่าวสาร สนเทศ สารสนเทศ ฉกาจ ฉลาด ฉลาดหลักแหลม ซึ่งมีหัวคิด ซึ่งมีไหวพริบ มีเชาว์ปัญญา มีไหวพริบ วิทูร เก่งกาจ แสนรู้ เชื่อมกัน เชื่อมต่อกัน โยงใยเข้าด้วยกัน