รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 586650548

Big Ben Tower Houses of Parliament Lamp Post Westminster Bridge Westminster London England. Named after the Bell in the Tower. Has kept exact time since 1859.

ประเทศอังกฤษ อังกฤษ สภานิติบัญญติ ลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ บุคคลตัวอย่าง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ภาพทิวทัศน์ของเมือง ตีหรือชก นาฬิกา ด้านวัฒนธรรม ทางวัฒนธรรม ทางศิลปะ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ ของอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ แบบอังกฤษ แห่งประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ยุโรป ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง คณะผู้ปกครอง รัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ อิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต ทางการเมือง เกี่ยวกับการปกครอง เกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับพรรคการเมือง เกี่ยวกับพลเมือง เกี่ยวกับรัฐ เกี่ยวกับรัฐบาล การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ทางจิตใจ มโนมัย เกี่ยวกับจิตวิญญาณ เกี่ยวกับจิตใจ เกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับอารมณ์ เพลงศาสนา ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ สูงขึ้นไป หอคอย หอสังเกตการณ์ การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว สหราชอาณาจักร