ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 704585170

Berkeley, CA - August 27, 2017: Unidentified participants at the NO TO MARXISM IN AMERICA rally in Martin Luther King Jr. Civic Center Park, more counter-protesters than protesters. - ภาพ

คนคัดค้าน คนประท้วง ผู้ต่อต้าน ผู้ประท้วง การประท้วง การสาธิต การเดินขบวน การแสดงให้เห็น สาธิต ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง นักกิจกรรม นักทำกิจกรรม กระทบกับ ดูขัดกับ ดูขัดแย้งกับ ตรงกันข้ามกับ ต่อ ปกป้องจาก ปะทะกับ สู้กับ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เปรียบเทียบกับ เป็นข้อเสียของ เพื่อใช้คืนให้กับ ถิ่น ถิ่นที่ ที่ทาง ที่อยู่ ท้องที่ บริเวณ พท พื้นที่ ย่าน เขต เขตพื้นที่ แถบ แถวๆ การประกอบ การรวมกลุ่ม คณะบุคคล คนที่รวมตัวกัน ชุมพล รวมพล สมัชชา สัญญาณรวมพล สันนิบาต การอับจน ต้นอบเชยเดือน ที่เว้าของเทือกเขา พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้ ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง ม้าสีน้ำตาลแดง อ่าว เวิ้งในห้องระหว่างเสาสองต้น เสียงหอน ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนีย แคลิฟอร์เนีย การพา กลาย การเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง การแปร การแปรเปลี่ยน ของแปลกใหม่ ความเปลี่ยนแปลง ทำให้แตกต่าง ปรวนแปร ปรับเปลี่ยน ปริวรรต ผลัด ผันแปร ผ่าน พลิกผัน ยักกระสาย ยักน้ำกระสาย ยักเยื้อง สับเปลี่ยน เงินทอน เปลี่ยนความเร็ว เปลี่ยนผ้า เปลี่ยนเสื้อ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เป็นอื่น แปร แปรผัน แปรเปลี่ยน แปรไป แผลง แลกเงินย่อย แลกเปลี่ยนเงินตรา กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ กำหนดอาณาเขต ชุมชนเล็กๆ ตำบล ประจำตำบล อำเภอ แขวง แบ่งอาณาเขต แบ่งเขตแดน กลางกรุง ย่านดาวน์ทาวน์ ในเมือง สภาพแวดล้อม สิ่งเเวดล้อม สิ่งแวดล้อม การจับกลุ่ม กลุ่ม กลุ่มก้อน กอง ก๊ก ขันธ์ คณะ คล่ำ ค่าย จับกลุ่ม ชุด ชุมนุม ทวย ฝักฝ่าย ฝูง ฝ่าย พรวน พวก รวมกลุ่ม ราสี หมวด หมู่ ี่รวมกลุ่ม เหล่า ความชิงชัง ความเกลียด จงเกลียดจงชัง ชัง ชิงชัง รังเกียจ เกลียด เดียด เทวศ คลั่งรัก ความกำหนัด ความรัก ชอบพอ ชื่นชอบ ปฏิพัทธ์ ผูกพัน พิศวาส มลัก มโนช รดี รติ รัก รักใคร่ รักใคร่ชอบพอ สิเนหา อานก อานิก ฮัก เสน่หา เอ็นดู โปรด ใจชอบ กรีธา กรีธาทัพ กรีธาพล การก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ การเดินสวนสนาม การเดินแถว ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน ดนตรีและจังหวะประกอบการเดินแถว บังคับให้เดินไป พิธีสวนสนาม มีนาคม สวนสนาม เดินขบวน เดินพาเหรด เดินสวนสนาม เดินอย่างเร็วและมุ่งมั่น เดินแถว เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ เดือนมีนาคม แห่ขบวน ความนิ่ง ความสงบ ความสงบสุข ความสงบเรียบร้อย ความสันติ ความเงียบ ความเงียบสงบ ความเรียบร้อย ศานติ ศานติภาพ ศานติสุข สนธิสัญญาสันติภาพ สันติ สันติภาพ โมน ซึ่งผ่อนตาม ซึ่งมีระเบียบ ซึ่งยอมตาม ซึ่งโอนอ่อน ร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข สำรวม เงียบสงบ สงบ สงบราบคาบ สงบสุข สุขสงบ อย่างสันติ อย่างเงียบสงบ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย นโยบาย วิธีการอันแยบคาย วิธีการอันแยบยล แนวนโยบาย ต้านไว้ ทักท้วง ประกาศยืนยัน ประท้วง การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา ซึ่งมีจำนวนพัน พัน หนึ่งพัน หลักพัน