Bangkok-January 21 2015: Facebook's Viral Shares and Likes. Facebook is one of the largest online social networking services
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Twinsterphoto / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 245947327

Bangkok-January 21 2015: Facebook's Viral Shares and Likes. Facebook is one of the largest online social networking services
งานโฆษณา ธุรกิจโฆษณา สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา สิ่งโฆษณา ซึ่งเกิดจากไวรัส เกี่ยวกับไวรัส การชักจูง การบังคับควบคุม การโน้มน้าว ทำให้หลงเสน่ห์ มีอิทธิพล มีอิทธิพลต่อ วางกฎเกณฑ์ วางแนวทาง การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การต่อสู้ การรณรงค์ การรบ การหาเสียง การหาเสียงของพรรคการเมือง ณรงค์ รณรงค์ รณรงค์หาเสียง ศึก หาเสียง ตลับเทปวิดีโอ ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ วีดิทัศน์ วีดิโอ วีดีโอ เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ เกี่ยวกับโทรทัศน์ การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การซื้อขายในตลาด การตลาด กินเส้น คล้ายกันกับ จำพวกเดียวกัน ชมชอบ ชอบ ชอบกัน ชื่นชอบ ดังเช่น ดั่ง ดุจ ดุจดัง ดุจดั่ง ติดใจ ถูกกัน ถูกใจ น่าจะเป็นไปได้ ประดุจ ประดุจดัง ประหนึ่ง ประเภทเดียวกัน ปาน ปิ๊ง พาง พ่าง ราวกะ ราวกับ อย่างกับ เฉก เช่น เช่นกับ เช่นเดียวกับ เทียบเคียง เทียบเท่า เทียม เปรียบ เปรียบเหมือน เปรียบได้ เป็นลักษณะเฉพาะ เพียง เยี่ยง เสมอเหมือน เสมือนหนึ่ง เหมือน เหมือนกันกับ เหมือนกับ เหมือนว่าจะ กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน การอัด ส่งผลกระทบ กลยุทธ์ กลวิธี กุศโลบาย ยุทธศาสตร์ ระแคะ วิชาการรบ วิธีการ วิธีพลิกแพลง แต้ม ข้อมูล คำ คำซุบซิบ คำบอกรหัส คำยินยอมให้ผ่าน คำรับประกัน คำๆ ถ้อยคำ น้ำคำ พจน์ พจี พาท อธิบายโดยใช้คำพูด กั้นแบ่ง มีส่วนแบ่ง รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันทำ ร่วมหุ้น ลงหุ้น สู่ ส่วนร่วม ส่วนแบ่ง หาร หุ้น หุ้นส่วน อุดหนุน เข้าหุ้น เจือจาน เฉลี่ย เผื่อแผ่ เอี่ยว แบ่ง แบ่งปัน แบ่งผลกำไร แบ่งสรรปันส่วน แบ่งส่วน ใช้ร่วมกัน กระแสความ ความ ความหมายที่ต้องการสื่อ จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ ชอบใจ ถูกอกถูกใจ ทำให้มีความสุขกับสภาพของตนเอง ที่พร้อมจะปรับตัวได้ ที่พร้อมจะยอมรับ ท้องสำนวน ปริมาณความจุ พอใจในสภาพของตนเอง ยินดี สราญ สำราญใจ อรรถ อัตถะ อัตถ์ เนื้อความ ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล กระจาย กระจายเชื้อ กระจายไปทั่ว กระพือ กางออก การกระจาย กำจร กำจาย ขจร ขจรขจาย ขจาย ขยาย คลี่ออก คลุ้ง ซึ่งแพร่กระจาย ตลบอบอวล ทำให้กระจาย ประโคม ฟุ้ง ฟุ้งกระจาย ระบาด ระบือ ระยะกว้าง ลาม ลือ ลือเลื่อง ลุกลาม วู่วาม อบอวล อาหารที่ใช้ทาขนมปัง เลื่องลือ แบออก แผ่กว้าง แผ่ออก แพน แพร่กระจาย แพร่ขยาย แพร่ระบาด แพร่สนั่น แพร่สะพัด แพร่เชื้อ แพร่ไป โต๊ะ โปรย โปรยปราย ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต เว็บไซต์ กดด้วยปาก การคุยเขื่อง การคุยโต การพูดโอ้อวด การเอ่ยปาก ถูด้วยปาก ปาก อานน โอษฐ์ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ ตรา ตราหน้า ประทับตราสินค้า ประทับยี่ห้อ ประทับเครื่องหมายการค้า หมายหน้า เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ การบรรลุ การบรรลุผลสำเร็จ การบรรลุเป้าหมาย การประสบความสำเร็จ การประสบผลสำเร็จ การสำเร็จ การสำเร็จลุล่วง ความสำเร็จ ผล ผลสัมฤทธิ์ สัมฤทธิผล อธิคม กระบวนการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การสื่อสาร การส่งต่อ คมนาคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด งานติดต่อ วิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร ซึ่งมีความคิดริเริ่ม ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสร้าง บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม ความกระทบกระเทือน ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ประสิทธิผล ผลกระทบ ผลกระทบกระเทือน ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลลัพธ์ เสียไปแล้ว ไปสบายแล้ว ไปแล้ว ซึ่งได้รับความนิยม ร้อนๆ สดๆร้อนๆ เผ็ดร้อน การงอกเงย การเพิ่มขึ้น กำเริบ ขึ้น งอกเงย จำนวนที่เพิ่มขึ้น มากขึ้น เพิ่ม เพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวน เพิ่มปริมาณ เพิ่มพูน เพิ่มมากขึ้น เยอะขึ้น ข่าว ข่าวสาร สนเทศ สารสนเทศ อินเตอร์เนต อินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ สาสน สาสน์ ข่ายงาน ติดต่อกับเครือข่าย ระบบเครือข่าย วงจรข่าย สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เครือ เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย เน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์ค โครงข่าย ของประชาชน ติดปาก ฮิต เกี่ยวกับประชากร เป็นที่นิยม เป็นที่แพร่หลาย แบบทั่วๆไป แบบธรรมดา ได้รับความนิยม ความกว้างขวาง ความดัง ความนิยมชมชอบ ความมีชื่อเสียง ความเป็นที่ชื่นชอบ ความเป็นที่นิยม คอ คะแนนนิยม คะแนนสนับสนุน ค่านิยม บารมี สัญลักษณ์ เครื่องแสดง ผิดจากธรรมดา ผิดปกติ ผิดปรกติ ผิดหูผิดตา เป็นข้อยกเว้น แปลกปลอม แปลกๆ ทำให้เป็นใยแมงมุม ปกคลุมด้วยใยแมงมุม ใย ซึ่งทำงาน ซึ่งปฏิบัติการได้ ซึ่งมีงานทำ ซึ่งใช้การได้