BANGKOK - JULY 17: View of Facebook homepage on July 17, 2013 in Bangkok, Thailand. Internet statistics website Socialbakers ranks Bangkok with the highest number of Facebook users worldwide at 8.7mn.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว 1000 Words / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 147311912

BANGKOK - JULY 17: View of Facebook homepage on July 17, 2013 in Bangkok, Thailand. Internet statistics website Socialbakers ranks Bangkok with the highest number of Facebook users worldwide at 8.7mn.
กินเส้น คล้ายกันกับ จำพวกเดียวกัน ชมชอบ ชอบ ชอบกัน ชื่นชอบ ดังเช่น ดั่ง ดุจ ดุจดัง ดุจดั่ง ติดใจ ถูกกัน ถูกใจ น่าจะเป็นไปได้ ประดุจ ประดุจดัง ประหนึ่ง ประเภทเดียวกัน ปาน ปิ๊ง พาง พ่าง ราวกะ ราวกับ อย่างกับ เฉก เช่น เช่นกับ เช่นเดียวกับ เทียบเคียง เทียบเท่า เทียม เปรียบ เปรียบเหมือน เปรียบได้ เป็นลักษณะเฉพาะ เพียง เยี่ยง เสมอเหมือน เสมือนหนึ่ง เหมือน เหมือนกันกับ เหมือนกับ เหมือนว่าจะ ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง ภาพบูชา รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ ไอคอน ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ ที่ประสบผลสำเร็จ ผืนธง ร่มธง พนักงานบริการ พนักงานภูษามาลา ภูษามาลา หน้า หน้ากระดาษ เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การซื้อขายในตลาด การตลาด กลั่นกรอง การกำบัง จอ จอภาพ ฉายภาพยนตร์ ฉายหนัง ติดฉาก ติดม่าน ที่กรอง พนัง ลับแล เครื่องกั้น เครื่องกำบัง เครื่องร่อน เลือกออก แสดงบนจอ ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ เคลื่อนที่ง่าย เคลื่อนไหวได้ เปลี่ยนแปลงง่าย แปรเปลี่ยนเร็ว แปรเปลี่ยนได้ง่าย โมบาย ข่าว ข่าวคราว รายการข่าว กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข ดิจิตอล ระบบดิจิตอล ทำให้เป็นใยแมงมุม ปกคลุมด้วยใยแมงมุม ใย ซอฟแวร์ ตรา ตราหน้า ประทับตราสินค้า ประทับยี่ห้อ ประทับเครื่องหมายการค้า หมายหน้า โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต กระเดาะ กริก กริ๊ก คลิก ถูกเส้น ทำเสียงดังกริ๊ก เกิดเสียงดังกริ๊ก เข้ากันได้ เข้าใจขึ้นอย่างฉับพลัน เสียงดังกริ๊ก กระบวนการสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การสื่อสาร การส่งต่อ คมนาคม ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด งานติดต่อ วิธีการติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ผู้คำนวณ สมองกล ติดต่อ ติดต่อทางโทรศัพท์ น่องแน่ง สัมผัส เกี่ยว เกี่ยวเนื่อง เชื่อมต่อ เนื่อง แล่น โยงใย พวกพ้อง มิตรสหาย เพื่อนฝูง เพื่อนพ้อง กราฟิก ภาพกราฟฟิก ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่ จอคอมพิวเตอร์ ลอบฟัง หน้าจอ เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด เฝ้าสังเกต แอบฟัง การใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้มัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ ข่าย จับด้วยตาข่าย ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว ดักด้วยแห ตาข่าย ตาข่ายดักสัตว์ ร่างแห สวิง สุทธิ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ข่ายงาน ติดต่อกับเครือข่าย ระบบเครือข่าย วงจรข่าย สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย เครือ เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่าย เน็ตเวิร์ก เน็ตเวิร์ค โครงข่าย สมุด การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ขณะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต ูโทรศัพท์ ข้อมูลโดยรวม ประวัติโดยย่อ รูปหน้าด้านข้าง รูปโครงร่าง วาดรูปโครงร่าง การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์ การส่งลูก การให้ความช่วยเหลือ การให้บริการ ให้บริการ กั้นแบ่ง มีส่วนแบ่ง รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันทำ ร่วมหุ้น ลงหุ้น สู่ ส่วนร่วม ส่วนแบ่ง หาร หุ้น หุ้นส่วน อุดหนุน เข้าหุ้น เจือจาน เฉลี่ย เผื่อแผ่ เอี่ยว แบ่ง แบ่งปัน แบ่งผลกำไร แบ่งสรรปันส่วน แบ่งส่วน ใช้ร่วมกัน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา จัดตั้งขึ้นในสถานที่ ทำเล สถานที่ตั้ง สถานที่เกิดเหตุการณ์ ไซต์งาน คมสัน ความเก๋ ความเท่ ความโก้ ความโก้เก๋ ฉลาด ผึ่งผาย สมาร์ต สมาร์ท สะอาดและประณีต เก๋า เจ้าความคิด เจ๋ง เชี่ยวชาญ เปรื่องปราด โก้ การชุมนุมกัน ด้านสังคม ทางสังคม สังคม เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม กีฬาเล่นกระดานโต้คลื่น สัญลักษณ์ เครื่องแสดง การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ วิทยาการผลิต เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี ระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต เวิร์ลไวด์เว็บ