Athens, Greece, November 15, 2016: President Barack Obama speaks during a joint news conference with Greek Prime Minister Alexis Tsipras participate at Maximos Mansion in Athens
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 516228400

Athens, Greece, November 15, 2016: President Barack Obama speaks during a joint news conference with Greek Prime Minister Alexis Tsipras participate at Maximos Mansion in Athens
โอบามา โอะบะมะ บารัค นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า ชาวแอฟริกา เกี่ยวกับแอฟริกา กองทัพอากาศ ทวีปอเมริกา คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา การถึง การมาถึง การไป คมนาการ ผู้ที่มาถึง ผู้ที่มาใหม่ มา มีใช้ ส่งถึง หาทางออกได้ แก้ปัญหาได้ ผู้มีชื่อเสียง ผู้โ่ด่งดัง หัวหน้ามาเฟีย หัวหน้าแกงค์ เจ้าพ่อมาเฟีย ใส่เสื้อ กรีก กรีซ ประเทศกรีก ประเทศกรีซ การต้อนรับ การทัก การทักทาย การทักทายปราศรัย การปฏิสันถาน ปฏิสันถาร ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ นานาชาติ นานาประเทศ ระดับนานาชาติ ระหว่างชาติ ระหว่างประเทศ สากล องค์กรระหว่างประเทศ อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ ของ แห่ง ใน คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง คำแทนคำนามที่นำมาก่อน ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง หนึ่ง เลขหนึ่ง เอก เอ็ด นโยบาย วิธีการอันแยบคาย วิธีการอันแยบยล แนวนโยบาย นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ผู้เล่นการเมือง ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ภาพบุคคล ภาพเหมือน เลือกตั้งซ่อม การเลือกตั้งใหม่ วงศาคณาญาติ วงศ์ญาติ สัมพันธภาพ สัมพันธ์ ยิ้ม ยิ้มร่า ยิ้มแฉ่ง ยิ้มแป้น ยิ้มแย้ม รอยยิ้ม มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ คำนำหน้านามชี้เฉพาะ การสะดุด ประสบการณ์น่าตื่นเต้น พูดผิดพลาด เที่ยว ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน การติดต่อ การพบปะ การเยี่ยม การเยี่ยมเยียน การเยี่ยมเยือน การเยือน การไปมาหาสู่ การไปเยี่ยม มาเยี่ยม มาเยือน สู่ สู่หา หาสู่ เยี่ยม เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยือน เยือน แวะเยี่ยม ไปพบ ไปมาหาสู่ ไปหา ไปเยี่ยม