รหัสภาพประกอบสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 611922089

Telomere growth and longer length as a DNA medical concept as a chromosome tree with growing end caps as a symbol for aging and genetic protection for longer life or longevity with 3D illustration. - ภาพประกอบ

การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย กาลสมัย คราว ความแก่ ชนมพรรษา ชันษา ช่วงชีวิต ช่วงวัย ทำให้อายุเพิ่มขึ้น ทำให้แก่ขึ้น นิติภาวะ ปูน พระชนมพรรษา พระชนมายุ พระชนม์ มีอายุมากขึ้น มีอายุเพิ่มขึ้น ยุค ยุคสมัย ระดับการพัฒนา รุ่น วัย สมัย อายุ แก่ขึ้น ชีวเคมี วิชาชีวเคมี ชีววิทยา ที่จองจำ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ห้องขัง ห้องเล็กๆ อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ เซลล์ เซลล์ไฟฟ้า โพรงหรือช่องเล็กๆ ที่ประกอบด้วยเซลล์ เกี่ยวกับเซลล์ เกี่ยวกับโทรศัพท์เซลลูล่าร์ โครโมโซม ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก ดีเอ็นเอ ความเจริญรุ่งเรือง วัฒนาการ วิวรรธน์ วิวัฒนาการ วิวัฒน์ ยีน ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม สายพันธุ์ กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ีอย่างเพิ่มขึ้น สภาพร่างกาย สุขภาพ ผลิใบอ่อน หน้าหนังสือ ใบ ใบไม้ ความยาว ช่วงระยะเวลา ส่วนยาว การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม จุลชีววิทยา ซึ่งมีขนาดเล็กมาก เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง การกลาย การกลายพันธุ์ การผ่าเหล่า การเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ สิ่งที่เปลี่ยนรูป สิ่งที่เปลี่ยนแปลง การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ การทำให้ลดลง ค่าคบไม้ ต้นภังคี ต้นหมากรากไม้ ต้นไม้ใบหญ้า พรรณไม้ พฤกษชาติ พฤกษา พฤกษ์ ภังคี รุกขชาติ รุกข์ เจตภังคี เฌอ แผนผังรูปต้นไม้ แมก ไม้ต้น ไม้ใหญ่ ไล่ขึ้นต้นไม้