Användarvillkor

Visa vår sekretesspolicy

Denna översättning är endast i informationssyfte och är inte ett juridiskt bindande dokument. Se de ursprungliga villkoren på engelska.

 1. Godkännande av villkoren
 2. Immateriella rättigheter; Begränsad licens för användare
 3. Shutterstock-varumärken
 4. Information som du tillhandahåller
 5. Ditt innehåll
 6. Överträdelseanspråk/DMCA-meddelanden
 7. Begränsningar
 8. Begränsning och upphörande av användningen
 9. Länkar till tredjepartswebbplatser
 10. Garantier och ansvarsfriskrivningar
 11. Skadeersättning
 12. Diverse

Läs igenom dessa användarvillkor noga innan du öppnar eller använder den här webbplatsen, programvaran, apparna och/eller insticksprogrammen som tillhandahålls av Shutterstock eller dess dotterbolag (individuellt och gemensamt, ”webbplatsen”).

Godkännande av villkoren

 1. Du samtycker till och är bunden av de villkor som anges nedan och i eventuella ändrade eller kompletterande villkor som Shutterstock, Inc. (”Shutterstock”) kan publicera från tid till annan (”Användarvillkoren”). Om du inte samtycker till alla villkor i användarvillkoren ska du inte gå in på eller använda den här webbplatsen.
 2. Shutterstock kan ändra dessa användarvillkor från en tid till en annan. Din fortsatta tillgång till eller användning av webbplatsen anses utgöra ditt godkännande av sådana ändringar. Din tillgång till och användning av webbplatsen kommer att vara föremål för den nuvarande versionen av användarvillkoren, reglerna och riktlinjerna är publicerade på webbplatsen vid tidpunkten för sådan användning. Kontrollera regelbundet länken ”Användarvillkor” på shutterstock.coms startsida för att granska de nuvarande villkoren. Om du bryter mot någon del av användarvillkoren kommer din licens avseende tillgång till eller användning av denna webbplats att upphöra automatiskt.

Immateriella rättigheter; Begränsad licens för användare

 1. Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor, alla tillämpliga licensavtal med Shutterstock samt gällande lagstiftning, får du tillgång till och kan använda webbplatsen. Shutterstock utgör den enskilda ägaren av alla rättigheter, titlar och intressen avseende webbplatsen och förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt dessa användarvillkor. Shutterstock kan när som helst, av vilken anledning som helst, med eller utan förvarning, ändra, ersätta eller lägga ner webbplatsen eller någon del av den enligt Shutterstocks eget gottfinnande. Shutterstock tillhandahåller webbplatsen ”i befintligt skick” och ”i enlighet med tillgänglighet”.
 2. Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, filmklipp, musik och relaterade metadata (tillsammans ”Shutterstock-innehållet”), liksom valet och arrangemanget av Shutterstock-innehållet, skyddas av lagstiftning avseende upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter. Eventuell obehörig användning av något Shutterstock-innehåll bryter mot sådana lagar och användarvillkoren. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri eller i ett separat licensavtal mellan dig och Shutterstock, ger Shutterstock inget uttryckligt eller underförstått tillstånd att använda webbplatsen eller något Shutterstock-innehåll. Du samtycker till att inte kopiera, publicera, bädda in, länka till, ladda ner, sända, ändra, anpassa, skapa derivatverk baserat på, hyra, leasa, låna, sälja, tilldela, distribuera, visa, utföra, licensera, underlicensiera eller ”reverse engineer” webbplatsen eller något Shutterstock-innehåll. Dessutom samtycker du till att du inte kommer att använda någon datautvinning, robotar eller liknande data- och/eller bildinsamlings- och utvinningsmetoder i samband med webbplatsen eller Shutterstock-innehållet.
 3. Om du inte ingår ett licensavtal med Shutterstock får du inte ladda ner, distribuera, visa och/eller kopiera Shutterstock-innehåll.
 4. Du får inte avlägsna vattenstämplar eller upphovsrättsmeddelanden som ingår i Shutterstock-innehållet.

Shutterstock-varumärken

 1. I dessa användarvillkor avses med ”varumärke” alla gemensamma lagstadgade eller registrerade varumärken, logotyper, servicemärken, handelsnamn, domännamn på internet eller andra ursprungsbeteckningar som nu eller i framtiden används av Shutterstock.
 2. Inget innehåll häri ger eller ska tolkas på sådant sätt att det ger dig några rättigheter att använda Shutterstocks varumärken, om så inte uttryckligen följer av dessa användarvillkor.
 3. Du samtycker till att du inte kommer att använda Shutterstocks varumärken på något sätt som kan skada, nedvärdera eller överföra negativ publicitet till sådana varumärken eller Shutterstock.
 4. Du samtycker till att du inte kommer att bestrida eller på annat sätt utmana (till exempel genom rättsliga åtgärder eller på annat sätt), eller hjälpa eller uppmuntra någon annan person eller entitet att bestrida eller utmana, giltigheten för något av Shutterstocks varumärken eller varumärkesrättigheterna som Shutterstock innehar.
 5. Du samtycker till att du inte använder något Shutterstock-varumärke eller någon variant av dessa inklusive stavfel) som ett domännamn eller som en del av ett domännamn, oavsett toppdomänen eller som en metatagg, ett nyckelord eller någon annan typ av programmeringskod eller data.
 6. Du får aldrig anta eller använda något ord eller märke som liknar eller kan förväntas förväxlas med Shutterstocks varumärken utan Shutterstocks tidigare givna skriftliga medgivande.
 7. Shutterstock-webbplatsens utseende och känsla, inklusive alla sidhuvud, anpassad grafik, knappikoner och skript, utgör en del av Shutterstocks varumärkesidentitet och/eller varumärke eller servicemärke och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt samtycke från Shutterstock.
 8. Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som används eller visas på Shutterstock-webbplatsen utgör deras respektive ägares egendom. Hänvisning till produkter, tjänster, processer eller annan information, med handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt, utgör inte eller innebär inte något godkännande, sponsring eller rekommendation från Shutterstock avseende detta, såvida annat inte uttryckligen anges.
 9. Du får inte använda Shutterstocks varumärken, logotyp, bilder eller annan proprietär grafik från Shutterstock för att länka till Shutterstock-webbplatsen utan föregående skriftligt samtycke från Shutterstock.
 10. Du får inte bädda in eller direktlänka till Shutterstock-webbplatsen eller någon bild utan föregående skriftligt samtycke från Shutterstock.

Information som du tillhandahåller

 1. Shutterstock (eller tredje part som agerar på dess vägnar) får samla in information om din användning av webbplatsen. Tredje parts plattformar genom vilka du kommer åt webbplatsen kan samla in information om din användning av sådan tredje parts plattform och göra sådan information tillgänglig för Shutterstock under förutsättning att du ingått en överenskommelse med den tillämpliga tredje parts plattformen. Shutterstocks insamling och användning av all sådan information ska alltid överensstämma med dessa användarvillkor, Shutterstocks sekretesspolicy och gällande lagstiftning.
 2. Shutterstock kommer att använda och skydda din personliga information, till exempel ditt namn och adress, i enlighet med Shutterstocks sekretessuttalande, vars innehåll införlivas som referens i dessa användarvillkor.

Ditt innehåll

 1. För alla bilder, filmer, texter, ljud eller annat innehåll som du laddar upp eller publicerar på webbplatsen (”Ditt innehåll”), garanterar du att: (i) du innehar alla nödvändiga rättigheter att skicka in ditt innehåll till webbplatsen och beviljar de licenser som anges här; (ii) Shutterstock inte behöver införskaffa licenser från någon tredje part eller betala royalties till någon tredje part i förhållande till ditt innehåll; (iii) ditt innehåll inte strider mot någon tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och sekretessrättigheter; och (iv) ditt innehåll överensstämmer med dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar.
 2. Genom att ladda upp ditt innehåll ger du Shutterstock en begränsad, global, icke-exklusiv, royalty-fri licens och rätt att kopiera, överföra, distribuera, offentligt framföra och visa (genom alla medier nu kända eller hädanefter skapade), samt göra bearbetningar från ditt innehåll för att låta dig redigera och visa ditt innehåll med hjälp av webbplatsen och arkivera och bevara ditt innehåll för tvister, rättsliga förfaranden och utredningar. Ovan nämnda licenser kommer att fortsätta tills du tar bort ditt innehåll från webbplatsen, i vilket fall licenserna upphör inom en kommersiellt rimlig tidsperiod. Trots det föregående, kommer licensen för juridiska arkiv/bevarandesyften fortsätta på obestämd tid.
 3. Du får inte ladda upp, publicera eller skicka någon video, bild, text, ljudinspelning eller annat innehåll som:
  • Gör intrång i tredje parts upphovsrättsskydd eller andra immateriella rättigheter eller någon rättighet till publicitet eller sekretess;
  • Innehåller pornografiskt, ärekränkande eller annat olagligt eller omoraliskt innehåll.
  • Utnyttjar minderåriga;
  • Avbildar olagliga eller våldsamma handlingar;
  • Avbildar grymhet mot djur eller våld mot djur;
  • Främjar bedrägliga arrangemang eller ger upphov till ett krav på bedräglig reklam eller illojal konkurrens; eller
  • Bryta mot någon lagstiftning, stadga eller regelverk.
 4. Du får inte använda något Shutterstock-innehåll för något ändamål utan att först erhålla en licens för att använda sådant Shutterstock-innehåll. All din användning av Shutterstock-innehåll ska regleras av gällande licensavtal som ingåtts separat mellan dig och Shutterstock. Uppvisande och/eller distribuering av eventuellt vattenmärkt eller icke-licensierat Shutterstock-innehåll till allmänheten (oavsett om detta innehåll ingår i ett derivatarbete eller är fristående) utgör ett upphovsrättsintrång.

Överträdelseanspråk/DMCA-meddelanden

 1. Om du har anledning att tro att någon bild eller annat material som tillhandahålls av Shutterstock kränker någon upphovsrätt som du innehar eller kontrollerar, kan du meddela Shutterstock om detta på det sätt som anges i vår Policy om meddelande av överträdelse av DMCA-upphovsrätt.

Begränsningar

 1. Du samtycker till att du inte ska:
  • Delta i något förfarande som utgör ett brott mot någon lagstiftning eller som bryter mot Shutterstocks eller någon tredje parts rättigheter.
  • Bryta mot gällande lagstiftning eller förordningar rörande tillgång till eller användning av webbplatsen eller engagera dig i någon aktivitet som förbjuds i dessa användarvillkor.
  • Bryta mot Shutterstocks rättigheter eller tredje parts rättigheter (inklusive rättigheter avseende sekretess och publicitet) eller missbruka, förtala, trakassera, stalka eller hota någon annan.

Begränsning och upphörande av användningen

 1. Shutterstock kan blockera, begränsa, inaktivera, avbryta eller avsluta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen och/eller Shutterstocks innehåll när som helst efter Shutterstocks gottfinnande, utan förvarning eller ansvar gentemot dig. Varje handling av dig som, enligt Shutterstocks eget gottfinnande, begränsar eller förhindrar någon annan person eller företag från att använda eller ta del av webbplatsen är strängt förbjuden och kan leda till avstängning av din tillgång till webbplatsen utan ytterligare meddelande.
 1. I händelse av att webbplatsen är tillgänglig via någon tredje parts plattform eller om Shutterstock tillhandahåller länkar från webbplatsen till någon tredje parts plattform eller tillåter någon tredje part att länka från sin plattform till webbplatsen förstår och godkänner du att Shutterstock inte ger någon garanti, i någon form, uttrycklig eller underförstådd, och inte heller antar något ansvar för innehåll eller praxis hos sådana tredje parter eller deras plattformar. Sådana plattformar kontrolleras inte av Shutterstock, och Shutterstock tillhandahåller och/eller tillåter dessa länkar endast som en bekvämlighet för dig. Inkluderingen av någon länk innebär inte någon anknytning, godkännande eller användning från Shutterstocks sida.

Garantier och ansvarsfriskrivningar

 1. Din användning av webbplatsen sker på egen risk. Webbplatsen tillhandahålls av Shutterstock enligt dessa användarvillkor ”i befintligt skick” utan någon garanti, varken uttrycklig, underförstådd, lagstadgad eller annat. Shutterstock frånsäger sig uttryckligen alla garantier av något slag, oavsett uttryckliga eller underförstådda, avseende varje tjänst som finns tillgänglig på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång och eventuella andra garantier som kan uppstå enligt någon lagstiftning. Utan att begränsa det ovanstående tillhandahåller Shutterstock ingen garanti avseende att: (i) webbplatsen kommer att uppfylla dina krav; (ii) tillgången till webbplatsen kommer att vara oavbruten; (iii) webbplatsens kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar; och (iv) eventuella fel eller felaktigheter på webbplatsen, i tjänsterna eller materialen kommer att korrigeras. Shutterstock tillhandahåller inga representationer eller garantier för att webbplatsen ska tillåtas inom din jurisdiktion, att ditt innehåll som du skickat in kommer att vara tillgängligt via webbplatsen eller kommer att lagras av webbplatsen, att webbplatsen kommer att uppfylla dina behov eller att Shutterstock kommer att fortsätta att stödja någon särskild funktion på webbplatsen. I den utsträckning någon ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning inte är tillämplig kommer alla gällande uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier att vara begränsade under en period av trettio (30) dagar efter det att du först använt webbplatsen och inga garantier ska anses gälla efter en sådan period.

Skadeersättning

 1. Du samtycker till att försvara, befria och hålla Shutterstock, dess dotterbolag, partners, licensgivare, anställda, agenter, tredje parts informationsleverantörer, inskickande parter och oberoende entreprenörer fria från skadestånd, kostnader, skulder och kostnader (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatavgifter) som uppstår på grund av eller relaterat till ditt beteende, din användning eller oförmåga att använda webbplatsen, din överträdelse eller påstådda åsidosättande av användarvillkoren för webbplatsen eller av någon representation eller garanti som anges häri, din obehöriga användning av Shutterstock-innehållet, eller din överträdelse av någon annan persons rättigheter.

Diverse

 1. Eventuella kontroverser eller anspråk som härrör från eller hänför sig till detta avtal eller överträdelsen därav skall lösas genom bindande skiljeförfarande som administreras enligt den version av American Arbitration Associations eller av International Centre for Dispute Resolutions kommersiella skiljeföreskrifter som står i kraft på dagen för skiljedomsförfarandet, snarare än i domstol, och dom om utdelningen som angetts av skiljedomare får föras in i alla domstolar som har behörighet därav eller behörighet avseende den berörda parten eller dess tillgångar. Skiljedomstolens placering ska vara staten och länet i New York. Skiljedomsspråket ska vara engelska. Det ska finnas en skiljedomare. Varje part ska bära sin rättegångskostnad i skiljeförfarandet. Shutterstock ska även ha rätt att inleda och bedriva rättsliga eller rättvisa åtgärder eller förfaranden inför valfri behörig domstol med behörighet avseende att erhålla förbudsföreläggande eller annan befrielse gentemot dig om Shutterstock anser att sådan åtgärd är nödvändig eller önskvärd.
 2. Dessa användarvillkor regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i staten New York, utan beaktande av dess principer om lagkonflikt.
 3. I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella licensavtal som du ingår tillsammans med Shutterstock ska villkoren i ett sådant licensavtal ha företräde.
 4. Dessa användarvillkor ska inte tolkas mot eller till förmån för någon part, utan snarare i enlighet med den rättvisa betydelsen av språket häri. Ogiltighetsförklarandet eller omöjliggörandet av någon del av dessa användarvillkor påverkar inte giltigheten eller verkställigheten av resterande delar av användarvillkoren.