Warunki korzystania

Pokaż nasze zasady ochrony prywatności

To tłumaczenie powstało wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest prawnie wiążącym dokumentem. Prosimy się odnieść do pierwotnego dokumentu w języku angielskim.

 1. Akceptacja warunków
 2. Własność intelektualna; ograniczona licencja dla użytkowników
 3. Znaki towarowe Shutterstock
 4. Podane informacje
 5. Zawartość użytkownika
 6. Roszczenie dotyczące naruszenia/ powiadomienia DMCA
 7. Ograniczenia
 8. Ograniczenia i anulowanie dostępu
 9. Odnośniki do witryn podmiotów zewnętrznych
 10. Gwarancje i oświadczenia
 11. Rekompensata
 12. Inne

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed wejściem lub skorzystaniem ze strony internetowej, programów, aplikacji i/lub dodatków udostępnionych przez Shutterstock lub jej partnerów (oddzielne i łącznie określanych słowem „Witryna”).

Akceptacja warunków

 1. Użytkownik zgadza się na warunki określone w niniejszym dokumencie oraz we wszelkich zmianach do tych dokumentów, które Shutterstock, Inc. („Shutterstock”) może publikować od czasu do czasu (zwanymi łącznie „Warunkami korzystania”). Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie zasady i warunki zawarte w Warunkach korzystania, musi zrezygnować z otwierania lub używania Witryny.
 2. Shutterstock może okresowo zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Dalsze otwieranie lub korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na takie zmiany. Korzystanie przez użytkownika z Witryny podlega aktualnej wersji Warunków korzystania, zasadom oraz wytycznym opublikowanym na Witryny w chwili takiego korzystania. Prosimy regularnie otwierać Warunki korzystania dostępne na stronie głównej shutterstock.com w celu zapoznania się z aktualnymi warunkami. Naruszenie któregokolwiek z Warunków korzystania z usług spowoduje anulowanie licencji na dostęp lub korzystanie z niniejszej Witryny.

Własność intelektualna; ograniczona licencja dla użytkowników

 1. Pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania obowiązującą umową licencyjną z Shutterstock i przepisami prawa, użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i korzystać z niej. Shutterstock pozostaje wyłącznym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w Witrynie i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszych Warunków korzystania. Shutterstock może zmodyfikować, zastąpić lub wyłączyć Witrynę albo dowolną jej część w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z uprzedzeniem lub bez powiadomienia, według wyłącznego uznania Shutterstock. Shutterstock zapewnia Witrynę na zasadzie „taka, jak jest” i „w miarę dostępności”.
 2. Cała zawartość tej Witryny, w tym obrazy, materiały filmowe, muzyka i powiązane metadane (łącznie „Zawartość Shutterstock”), jak również wybór i układ Zawartości Shutterstock są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentami, tajemnicą handlową oraz innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Jakiekolwiek nieautoryzowane Zawartości Shutterstock narusza takie prawa i niniejsze Warunki korzystania. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub w oddzielnej umowie licencyjnej między Użytkownikiem a Shutterstock, Shutterstock nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych zezwoleń na korzystanie z Witryny ani żadnej Zawartości Shutterstock. Użytkownik zgadza się, by nie kopiować, ponownie publikować, osadzać, łączyć, pobierać, przesyłać, modyfikować, dostosowywać, tworzyć prac pochodnych, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać, licencjonować, sublicencjonować ani odtwarzać kodu źródłowego Witryny ani dowolnej zawartości Shutterstock. Ponadto użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnych metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i wyodrębniania danych i/lub obrazów w związku z Witryną lub Zawartością Shutterstock.
 3. O ile nie zawarto umowy licencyjnej z Shutterstock, zabrania się pobierania, dystrybucji, wyświetlania i/lub kopiowania jakiejkolwiek materiałów Shutterstock.
 4. Użytkownik nie może usuwać żadnych znaków wodnych ani informacji o prawach autorskich zawartych w materiałach Shutterstock.

Znaki towarowe Shutterstock

 1. Dla celów niniejszych Warunków korzystania z usługi, pojęcie „Znaki handlowe” będzie oznaczać wszelkie prawne lub zarejestrowane znaki handlowe, logotypy, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen internetowych lub inne wskazówki pochodzenia obecnie lub w przyszłości stosowane przez Shutterstock.
 2. Żadna z treści zawartych w niniejszych warunkach nie udziela ani nie będzie interpretowana jako udzielenie użytkownikowi prawa do korzystania ze znaku handlowego Shutterstock, chyba że niniejsze Warunki korzystania z usługi wyraźnie udzielają takich praw.
 3. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał ze znaków towarowych firmy Shutterstock w żaden sposób, który mógłby zdyskredytować lub niekorzystnie wpłynąć na te znaki towarowe lub Shutterstock.
 4. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kwestionował lub w inny sposób spierał się (np. w postępowaniu prawnym lub innym) ani wspierał czy namawiał inne osoby lub podmioty do kwestionowania lub spierania się z ważnością jakichkolwiek znaków handlowych Shutterstock lub praw do znaków handlowych posiadanych przez Shutterstock.
 5. Użytkownik oświadcza, że nie będzie stosował żadnego znaku handlowego Shutterstock ani jego odmiany (włącznie z błędami w pisowni) jako nazwy domeny lub jako części nazwy domeny bez względu na to, czy jest to domena najwyższego standardu, ani jako metaznacznik, słowo kluczowe czy lub innego rodzaju kod lub dane programowania.
 6. Użytkownik nie może nigdy przyjmować ani stosować, bez uprzedniej pisemnej zgody Shutterstock, żadnego słowa lub znaku, który jest podobny lub może przypominać znaki towarowe Shutterstock.
 7. Wygląd strony Shutterstock, włącznie z nagłówkami, niestandardowymi grafikami, ikonami przycisków, jak również skryptami stanowią dekoracje handlowe i/lub znaki handlowe lub znaki usługowe Shutterstock i nie mogą być kopiowane, imitowane ani stosowane, w całości lub w części, bez uprzedniego pisemnej zgody firmy Shutterstock.
 8. Wszelkie inne znaki handlowe, nazwy produktów oraz nazwy firm lub logotypów stosowanych lub pojawiających się na stronie internetowej Shutterstock stanowią własność poszczególnych właścicieli. Odniesienia do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji za pomocą nazwy handlowej, znaku handlowego, producenta, dostawcy lub inne nie stanowią ani nie sugerują poparcia, sponsoringu lub rekomendacji przez firmę Shutterstock, chyba że zostanie to wyraźnie oświadczone.
 9. Użytkownik nie może stosować znaku handlowego, logotypu, obrazu ani innych własnościowych grafik firmy Shutterstock w celu odsyłania do strony internetowej Shutterstock bez uprzedniego pisemnego pozwolenia firmy Shutterstock.
 10. Użytkownik nie może oprawiać ani wstawiać odsyłacza do strony internetowej Shutterstock czy jakiegokolwiek obrazu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shutterstock.

Podane informacje

 1. Shutterstock (lub podmioty zewnętrzne działające w jego imieniu) mogą zbierać informacje związane z korzystaniem z Witryny. Platformy zewnętrzne, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny, mogą zbierać informacje związane z korzystaniem z takiej platformy zewnętrznej i udostępniać te informacje Shutterstock zgodnie z umową z odpowiednią platformą zewnętrzną. Zbieranie i wykorzystywanie przez Shutterstock wszystkich takich informacji będzie zgodne z niniejszymi Warunkami korzystania, Zasadami ochrony prywatności Shutterstock i obowiązującym prawem.
 2. Firma Shutterstock będzie korzystała z danych użytkownika takich jak imię/nazwisko czy adres oraz chroniła je zgodnie z Oświadczeniem Shutterstock dotyczącym prywatności, którego treść jest włączona do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie.

Zawartość użytkownika

 1. W odniesieniu do wszelkich obrazów, materiałów wideo, tekstu, audio lub innej zawartości wysyłanej bądź zamieszczanej w Witrynie („Zawartość Użytkownika”) użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) posiada wszelkie wymagane prawa do wysłania Zawartości Użytkownika do Witryny i udzielenia licencji, o których mowa w niniejszych Warunkach korzystania; (ii) firma Shutterstock nie będzie musiała uzyskać licencji od jakichkolwiek stron trzecich ani płacić honorariów autorskich jakimkolwiek stronom trzecim w związku z Zawartością Użytkownika; (iii) Zawartość Użytkownika nie narusza praw stron trzecich, w tym m.in. praw własności intelektualnej ani praw prywatności; (iv) Zawartość Użytkownika jest zgodna z niniejszymi Warunkami korzystania oraz obowiązującym prawem.
 2. Przez przesłanie Zawartości użytkownik udziela Shutterstock ograniczonej, ogólnoświatowej, niewyłącznej i niewymagającej płacenia tantiem licencji na kopiowanie, przesyłanie, dystrybuowanie, publiczne wykonywanie i odtwarzanie (we wszelkich istniejących lub mających powstać mediach), a także tworzenie prac pochodnych z zawartości użytkownika, korzystając z usług witryny, oraz archiwizowanie i zachowywanie treści dla celów rozwiązywania sporów, postępowań sądowych lub dochodzeń. Powyższe licencje będą obowiązywać, chyba że lub do czasu usunięcia Twojej zawartości z witryny, w którym to przypadku licencje zostaną wypowiedziane w uzasadnionym ekonomicznie przedziale czasu. Niezależnie od powyższego, licencja dla celów archiwalnych/konserwatorskich/prawnych będzie trwać w nieskończoność.
 3. Zabrania się wysyłania, zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek filmów, obrazów, tekstów, nagrań audio lub innej zawartości, która:
  • Narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej stron trzecich bądź ich dobre imię lub prywatność.
  • Zawiera jakiekolwiek treści pornograficzne, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne lub niemoralne.
  • Wykorzystuje osoby niepełnoletnie;
  • Przedstawia akty przemocy lub czynności niezgodne z prawem;
  • Przedstawia akty okrucieństwa lub przemocy wobec zwierząt;
  • Promuje nieuczciwe zachowania, stanowi przejawy oszukańczej reklamy bądź nieuczciwej konkurencji;
  • Narusza jakiekolwiek prawo, ustawę bądź przepis.
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać zawartości Shutterstock w żadnym celu bez uprzedniego uzyskania licencji na ich wykorzystanie. Wszelkie wykorzystanie z treści Shutterstock przez użytkownika podlega odpowiedniej umowie licencyjnej zawartej oddzielnie między użytkownikiem i Shutterstock. Wyświetlanie i/lub rozpowszechnianie do publicznej wiadomości jakichkolwiek znaków wodnych lub nielicencjonowanych treści Shutterstock (włączonych do pracy pochodnej lub samodzielnie) stanowi naruszenie praw autorskich.

Roszczenie dotyczące naruszenia/ powiadomienia DMCA

 1. Jeżeli uważasz, że którykolwiek obraz lub inny materiał udostępniony przez Shutterstock narusza jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, możesz powiadomić firmę Shutterstock w sposób określony w dokumencie Zasady powiadomień o naruszeniu praw autorskich DMCA.

Ograniczenia

 1. Użytkownik oświadcza, że nie będzie:
  • Zachowywać się w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy lub prawa Shutterstock bądź stron trzecich.
  • Naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw ani przepisów dotyczących dostępu do lub korzystania z Witryny bądź podejmować działań, które są zabronione zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
  • Naruszać praw firmy Shutterstock ani innych stron trzecich (w tym prawa do prywatności i dobrego imienia), ubliżać, zniesławiać, dręczyć ani grozić innym osobom.

Ograniczenia i anulowanie dostępu

 1. Shutterstock może zablokować, ograniczyć, wyłączyć, zawiesić lub anulować dostęp do całości lub części Witryny oraz jej treści w każdej chwili wedle uznania firmy Shutterstock bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika. Wszelkie działania Użytkownika, które według oceny Shutterstock ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom lub podmiotom dostęp do witryny lub oferowanych usług, są surowo zabronione i mogą prowadzić do odebrania dostępu do Witryny lub oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia.
 1. W przypadku, gdy Witryna jest dostępna za pośrednictwem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego lub jeśli Shutterstock udostępnia odnośniki ze z Witryny do dowolnej platformy podmiotu zewnętrznego lub zezwala dowolnemu podmiotowi zewnętrznemu na umieszczanie odnośników z platformy do Witryny, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Shutterstock nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartości lub zachowania podmiotów zewnętrznych ani ich platform. Platformy te nie są pod kontrolą Shutterstock, a Shutterstock zapewnia i/lub oferuje te odnośniki tylko dla wygody użytkownika. Umieszczenie żadnego odnośnika nie oznacza powiązania, poparcia lub przyjęcia przez Shutterstock.

Gwarancje i oświadczenia

 1. Korzystanie z Witryny odbywa się na własne ryzyko. Witryna jest udostępniana przez Shutterstock na mocy niniejszych warunków korzystania „taka, jaka jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej, dorozumianej, ustawowej lub innej. Shutterstock wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji dowolnego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do każdej usługi dostępnej z Witryny, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności i wszelkich innych gwarancji, które mogą wynikać z jakiegokolwiek prawa. Bez ograniczania powyższego, Shutterstock nie gwarantuje, że: (i) Witryna spełni wymagania Użytkownika; (ii) dostęp do Witryny będzie nieprzerwany; (iii) jakość Witryny spełni oczekiwania Użytkownika; oraz (iv) wszelkie błędy lub wady strony, usług lub materiałów zostaną poprawione. Shutterstock nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Witryna zostanie dopuszczona w danej jurysdykcji, że dowolna Zawartość przesłana przez Użytkownika będzie dostępna na Witrynie lub będzie przechowywana przez Witrynę, że Witryna spełni potrzeby Użytkownika ani że Shutterstock będzie trwale wspierać dowolną konkretną funkcję Witryny. W zakresie, w jakim wyłączenie odpowiedzialności lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, wszystkie obowiązujące wyraźne, dorozumiane i ustawowe gwarancje są ograniczone do trzydziestu (30) dni po dacie, w której po raz pierwszy Użytkownik skorzystał z Witryny; po upływie tego okresu nie stosuje się żadnych gwarancji.

Rekompensata

 1. Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Shutterstock, jej podmioty zależne, partnerów, licencjodawców, pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców informacji, osoby przesyłające zawartość oraz niezależnych wykonawców z odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek roszczeniami, szkodami, kosztami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym m.in. zasadnymi kosztami obsługi prawnej) związanymi z lub wynikającymi z postępowania użytkownika, korzystania lub braku możliwości korzystania przez użytkownika z Witryny, naruszenia lub domniemanego naruszenia przez użytkownika Warunków korzystania z Witryny bądź jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń zawartych w niniejszych postanowieniach, nieupoważnionego korzystania z Zawartości Shutterstock czy też pogwałcenia jakichkolwiek praw innych osób.

Inne

 1. Wszelkie kontrowersje i roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub jej naruszeń albo dotyczące tej umowy lub jej naruszeń będą rozstrzygane nie na drodze sądowej, lecz wyłącznie na drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego lub Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów obowiązującym w dniu wszczęcia arbitrażu. Wydany przez arbitra (arbitrów) wyrok może zostać zatwierdzony przez dowolny sąd właściwy rzeczowo lub miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania strony lub położenie jej majątku. Miejscem arbitrażu będzie stan i hrabstwo Nowy Jork. Językiem postępowania arbitrażowego jest angielski. Powołuje się jednego arbitra. Każda ze stron poniesie własne koszty arbitrażu. Shutterstock ma również prawo do wszczęcia i prowadzenia wszelkich działań lub postępowań prawnych bądź ekwiwalentnych w dowolnym właściwym sądzie w celu uzyskania nakazu lub innej ulgi przeciwko użytkownikowi w przypadku gdy, w opinii Shutterstock, takie działanie jest niezbędne lub pożądane.
 2. Niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom prawa Stanu Nowy Jork i będą zgodnie z nimi interpretowane, bez względu na zasady kolizji przepisów.
 3. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami korzystania a jakąkolwiek umową licencyjną zawartą przez użytkownika z Shutterstock, warunki umowy licencyjnej będą miały pierwszeństwo.
 4. Niniejsze Warunki korzystania nie będą interpretowane ani przeciwko, ani na korzyść którejkolwiek ze stron, ale zgodnie ze sprawiedliwym rozumieniem języka niniejszego dokumentu. Nieważność lub niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych jej postanowień.