Poniższa licencja reguluje zakupy dokonywane przez użytkownika w okresie od 25 marca 2014 do 30 maja 2015. Aby wyświetlić aktualną wersję umowy licencyjnej, kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się, która umowa licencyjna ma zastosowanie w Twoim przypadku, kliknij tutaj.
To polskie tłumaczenie jest wyłącznie tłumaczeniem nieodpłatnym i nie stanowi dokumentu prawnego. Zapoznaj się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. Poprzez pobranie jakiegokolwiek obrazu ze strony internetowej Shutterstock, wyrażasz zgodę na związanie się zasadami i warunkami określonymi w angielskiej wersji Warunków korzystania z usługi.
SHUTTERSTOCK, INC.
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ("WARUNKI")
STANDARDOWA LICENCJA DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA

Drogi kliencie Shutterstock:

Poniższy dokument stanowi umowę prawną pomiędzy Użytkownikiem lub pracodawcą lub innym podmiotem, w imieniu którego Użytkownik zawiera niniejszą Umowę („Użytkownik” lub „Klient”), a firmą Shutterstock, Inc., spółką z Delaware z siedzibą w Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118 jako licencjodawcą na mocy niniejszej Umowy („Shutterstock”). Przedstawicielem handlowym Shutterstock wyznaczonym do przyjmowania płatności z tytułu transakcji przeprowadzanych w brytyjskich funtach szterlingach (GBP) lub w euro jest Shutterstock (UK) Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana w Anglii (numer rejestracyjny spółki 08443009) z siedzibą w c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ („Shutterstock UK”).

Prosimy dokładnie zaznajomić się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed pobraniem jakiegokolwiek obrazu i/lub treści Shutterstock („Obraz” lub „Obrazy”). Pobranie jakiegokolwiek Obrazu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, Oświadczenie o prywatności oraz Warunki korzystania ze strony internetowej Shutterstock, które to dokumenty zostały zawarte w niniejszej Umowie i stanowią jej część na mocy niniejszego odniesienia. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Użytkownik potwierdza, że jego kraj zamieszkania jest taki sam jak podany w adresie, na który wystawiany jest rachunek.

Firma Shutterstock zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków korzystania z usługi, natomiast użytkownik wyraża zgodę na związanie się tymi zmianami. W przypadku dokonania zmian w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, stosowne powiadomienie zostanie wyświetlone na stronie logowania. Prosimy upewnić się, że te zmiany zostały przeczytane i zrozumiane. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki korzystania z usługi, które mogą zostać zmienione od czasu do czasu, nie należy pobierać lub stosować jakichkolwiek obrazów. Warunki korzystania z usługi aktualne w chwili wystawienia faktury użytkownikowi kontrolują prawa i zobowiązania użytkownika w kwestii obrazów pobranych podczas każdego cyklu fakturowania. W przypadku wybrania produktu z opcją "Automatycznego odnawiania", data wejścia w życie każdego odnowienia będzie określała Warunki korzystania z usługi, którym podlega stosowanie obrazów przez użytkownika. W przypadku wyboru opcji Automatycznego odnawiania dla Twojego produktu, produkt zostanie automatycznie odnowiony i użytkownik zostanie obciążony zgodnie z treścią opisu produktu użytkownika podczas pierwszego zakupu, chyba że użytkownik wyłączy Automatyczne odnawianie przed kolejnym odnowieniem.

Jeśli rozważane użycie nie jest dozwolone przez ten regulamin, prosimy zapoznać się z Licencją rozszerzoną Shutterstock, która zapewnia większe prawa Użytkownikowi. Obrazy pobrane w ramach planu licencji standardowej mogą być używane tylko zgodnie z niniejszym regulaminem licencji standardowej, bez względu na inne produkty, które zostały nabyte.

NINIEJSZA LICENCJA JEST LICENCJĄ JEDNOSTANOWISKOWĄ. UPOWAŻNIA ONA JEDNĄ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO LICENCJONOWANIA, POBIERANIA I STOSOWANIA OBRAZÓW. Nazwa użytkownika i hasło użytkownika Shutterstock muszą być stosowane wyłącznie przez tego użytkownika. Każda osoba, która chce uzyskać dostęp do stron internetowych Shutterstock musi posiadać własną nazwę użytkownika i hasło. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania kont i stosowania wszelkich środków mających na celu uniemożliwienie użytkownikom udostępnienia swoich informacji logowania. Produkty spersonalizowane dla wielu użytkowników są dostępne na stronie Shutterstock. Prosimy skontaktować się z Obsługą klienta Shutterstock w celu uzyskania dodatkowych informacji lub zaznajomić się z produktem Multi-Sharefirmy Shutterstock.

Z wyjątkiem wyraźnym postanowień zawartych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie może bezpośrednio lub pośrednio stosować, kopiować lub replikować żadnych obrazów (w całości lub w części) w liczbach większych niż dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250000).

Jeżeli Użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej i anuluje swoje konto w ciągu siedmiu (7) dni od dokonania jakiejkolwiek płatności na rzecz Shutterstock UK, Shutterstock UK zwróci wszelkie płatności dokonane przez Użytkownika w związku z takim anulowanym kontem, pod warunkiem, że Użytkownik nie pobrał żadnych Obrazów. W celu anulowania konta, należy skontaktować się, pisząc na adres support@shutterstock.com.

  CZĘŚĆ I
  LICENCJA LIMITOWANA
 1. Wszystkie obrazy na stronie Shutterstock.com oraz powiązanych stronach Shutterstock (zwanych razem jako "Strony Shutterstock") są chronione międzynarodowymi i amerykańskimi prawami i traktatami dotyczącymi praw autorskich. Firma Shutterstock i/lub różni artyści dostarczający treść i/lub obrazy firmie Shutterstock ("Współpracownicy") posiadają i kontrolują wszelkie prawa, włącznie z prawami autorskimi do obrazów. Firma Shutterstock i/lub jej współpracownicy zastrzegają sobie wszelkie prawa do obrazów, które nie są wyraźnie przyznawane użytkownikowi przez niniejszej Warunki korzystania z usługi. Prawa użytkownika do stosowania jakichkolwiek obrazów podlegają niniejszej umowie licencyjnej i są zależne od płatności za stosowanie obrazów wykonanej przez użytkownika na rzecz firmy Shutterstock. W przypadku niewykonania przez użytkownika płatności na rzecz Shutterstock w terminie lub w przypadku odrzucenia czeku lub karty kredytowej, konto użytkownika zostanie uznane za zalegające. Pod warunkiem, że konto użytkownika było aktualne w chwili pobrania obrazu, oraz że użytkownik nie naruszał w żaden inny sposób jakiegokolwiek warunku niniejszej umowy (lub wszelkich innych umów pomiędzy użytkownikiem a firmą Shutterstock), użytkownik ma prawo do stosowania pobranego obrazu zgodnie z Warunkami korzystania z usługi. W przypadku, gdy konto użytkownika zostanie uznane za zalegające, prawo użytkownika do stosowania jakichkolwiek pobranych obrazów zostanie automatycznie anulowane, chyba że wszelkie płatności wraz ze wszelkimi odsetkami oraz kosztami inkasa, opłatami bankowymi oraz opłatami przetwarzania karty kredytowej poniesione przez firmę Shutterstock zostaną otrzymane przez firmę Shutterstock nie później niż piętnaście (15) dni od dnia uznania konta użytkownika za zalegające.

 2. Firma Shutterstock niniejszym przyznaje użytkownikowi niewyłączne, nieprzekazywalne, ogólnoświatowe, wieczyste prawo do stosowania, modyfikowania i kopiowana obrazów według następujących sposób, w ramach ograniczeń określonych w niniejszej umowie i Części II niniejszej umowy:

  1. Na stronach internetowych;

  2. W mediach drukowanych, cyfrowych, na opakowaniach produktów i w oprogramowaniu włącznie z magazynami, gazetami, książkami (włącznie z książkami drukowanymi na żądanie), e-bookami, materiałami reklamowymi, na papierach firmowych, wizytówkach, etykietach produktów, okładkach płyt CD i DVD, aplikacjach (włącznie z aplikacjami na komórki) oraz w marketingu e-mailowym podlegającym subskrypcji, pod warunkiem, że żaden obraz nie jest kopiowany więcej niż dwieście pięćdziesiąt tysięcy razy, oraz że obrazy nie mogą zostać łatwo usunięte z takich mediów cyfrowych lub oprogramowania;

  3. Jako część filmu, wideo, prezentacji multimedialnych lub reklama transmisji, występu publicznego lub przesyłu strumieniowego pod warunkiem, że przewidywana publiczność obejmuje w sumie mniej niż dwieście tysięcy (250 000) osób.

  4. Jako część wydruku lub materiału cyfrowego przewidywanego do publicznego wyświetlania, włącznie ze stanowiskami na wystawach lub materiałami punktu sprzedaży, z wyjątkiem reklamy w miejscu publicznym, pod warunkiem, że przewidywana publiczność składa się w sumie z liczby mniejszej niż dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250.000) osób.

  5. Dla celów dekoracyjnych wyłącznie na użytek osobisty, zastosowanie niekomercyjne, zastosowanie nieobejmujące odsprzedaży, pobrań lub dystrybucji lub wszelkich innych zastosowań komercyjnych

  6. Jeżeli pożądane zastosowanie nie zostało określone powyżej lub jeżeli użytkownik musi skopiować adres ponad 250.000 razy, prosimy zaznajomić się z Licencją rozszerzoną lub skontaktować się z Obsługą klienta.

 3. W przypadku, gdy użytkownik tworzy dzieło pochodne oparte na jednym lub większej ilości obrazów lub dzieło zawierające jeden lub większą ilość obrazów, wszelkie prawa do takich obrazów będą wciąż stanowić własność firmy Shutterstock oraz jej Współpracownika, zgodnie z prawami użytkownika do stosowania obrazów na mocy warunków i ograniczeń określonych w niniejszej umowie.

 4. Wszelkie inne prawa do obrazów są wyraźnie zastrzeżone przez Shutterstock dla użytku własnego i Współpracowników

 5. CZĘŚĆ II
  ZASTRZEŻENIA

  ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI:

 6. Stosować obraz inny niż określono w CZĘŚCI I.

 7. Udostępnianie obrazów w systemie zarządzania zasobami cyfrowymi, na dysku współdzielonym lub w podobny sposób dla celów udostępniania lub przekazywania takich obrazów.

 8. Odsprzedaż, ponowna dystrybucja, udostępnianie lub przekazywanie jakichkolwiek obrazów z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie. Wczytywanie jakichkolwiek obrazów na stronę internetową w rozdzielczości, która przekracza rozdzielczość wyświetlania dla planowanej publiczności będzie uznawane za próbę ponownej dystrybucji obrazu.

 9. Publiczne wyświetlanie obrazu: (a) jako samodzielnego pliku w jakimkolwiek formacie cyfrowym w internecie; lub (b) w jakimkolwiek formacie cyfrowym bez zastosowania ograniczeń technicznych lub pisemnych mających na celu uniemożliwienie zastosowania tych obrazów przez osoby trzecie, chyba że obraz wraz z tekstem lub inną treścią stanowi część projektu, przy czym nałożony lub osadzony tekst lub inna treść zakrywa obszar co najmniej 33% rozmiaru wyświetlanego obrazu. O ile w niniejszej umowie nie wskazano inaczej, obrazy, na które użytkownik uzyskał licencję na mocy niniejszej umowy, nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.

 10. Produkcja lub innego rodzaju tworzenie dla celów odsprzedaży lub dystrybucji, drukowanego kopiowania jakichkolwiek obrazów w formie tapet lub sztuki naściennej, na billboardach, na płótnie, papierze, plastiku lub innym medium, chyba że takie kopiowanie jest wyraźnie dopuszczalne w CZĘŚCI I.

 11. Stosowanie lub wyświetlanie obrazów na stronach internetowych lub w związku z jakąkolwiek usługą zaprojektowaną w celu sprzedaży lub nakłaniania do sprzedaży jakichkolwiek produktów dostosowanych do użytkownika na żądanie z użyciem obrazów lub zawierające obrazy, włącznie, między innymi, z pocztówkami, kubkami, koszulkami, plakatami, wydrukami giclee, tapetami, dziełami sztuki oraz innymi obiektami.

 12. Stosowanie obrazów wraz z treściami pornograficznymi, oszczerczymi lub w inny sposób bezprawnymi lub niemoralnymi.

 13. Stosowanie obrazu w sposób, który narusza wszelkie znaki handlowe lub własność intelektualną strony trzeciej lub daje podstawę do wniesienia roszczenia w kwestii reklamy wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej konkurencji.

 14. Stosowanie obrazu w sposób, który przedstawia ludzi zawartych na nim w sposób obraźliwy według opinii osoby rozsądnej - obejmuje to, między innymi, zastosowanie obrazów: a) w pornografii, "filmach dla dorosłych" lub tym podobnych; b) w reklamach produktów tytoniowych; c) w reklamach lub materiałach promocyjnych klubów rozrywki dla dorosłych lub tym podobnych, w usługach towarzyskich, matrymonialnych i tym podobnych; d) w związku z poparciem politycznym; e) w reklamach lub materiałach promocyjnych dotyczących farmaceutyki lub usług lub produktów ochrony zdrowia, ziołowych lub medycznych, włącznie, między innymi, z suplementami diety, środkami wspomagającymi trawienie, suplementami ziołowymi, produktami ochrony intymnej lub antykoncepcyjnymi; oraz f) zastosowania, które są oszczercze lub zawierają inną treść bezprawną, obraźliwą lub niemoralną. Użytkownik nie może stosować obrazu zawierającego podobiznę osoby, jeżeli takie zastosowanie sugeruje, że model/-ka bierze udział w działaniach niemoralnych lub bezprawnych lub cierpi na fizyczne lub psychiczne kalectwo lub chorobę. Firma Shutterstock oferuje licencje, które pozwalają na pewne "delikatne" zastosowania zabronione przez niniejszą Licencję standardową. Prosimy skontaktować się z Obsługą klienta Shutterstock w celu uzyskania dalszych informacji.

 15. Stosowanie obrazu na platformie mediów społecznych lub stronie internetowej strony trzeciej, która rości sobie prawa do obrazu wbrew niniejszym Warunkom korzystania z usługi w wyniku takiego zastosowania. Na żądanie firmy Shutterstock użytkownik bezzwłocznie usunie te obrazy z takiej platformy lub strony internetowej. W przypadku żądania możliwości takiego zastosowania, prosimy skontaktować się z Obsługą klienta Shutterstock.

 16. Stosowanie obrazów Shutterstock w sposób, który stanowi konkurencję dla interesów firmy Shutterstock. Obejmuje to, między innymi, wyświetlanie obrazów w jakimkolwiek formacie (włącznie z nagłówkami) do pobrania na stronie internetowej, oferowanie obrazów Shutterstock do sprzedaży lub włączanie obrazów Shutterstock do jakichkolwiek szablonów, włącznie z szablonami stron internetowych, szablonów dokumentów, projektów lub stosowanie w dystrybucji i/lub sprzedaży stronom trzecim.

 17. Stosowanie obrazów jako podstawy jakichkolwiek fizycznych lub cyfrowych towarów indywidualnych lub kolekcji towarów lub pozycji promocyjnych, które użytkownik oferuje do sprzedaży, włącznie z wytwarzaniem cyfrowych lub drukowanych linii kartek z życzeniami opartych na obrazach Shutterstock.

 18. Stosowanie obrazów oznaczonego jako "Tylko do użytku wydawniczego" dla celów handlowych.

 19. Stosowanie jakiegokolwiek obrazu (w całości lub części) jako znaku handlowego, znaku usługowego, logotypu lub innego wskaźnika pochodzenia, lub jako ich części, lub jako poparcia lub sugestii poparcia jakichkolwiek towarów i/lub usług.

 20. Nieprawdziwe oświadczenie, wyraźne lub sugerujące, że jakikolwiek obraz został stworzony przez użytkownika lub osobę inną, aniżeli właściciel praw autorskich do obrazu.

 21. Gromadzić lub w inny sposób przechowywać pobrane obrazy, które nie są wykorzystane w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszego pobrania tego obrazu. W przypadku niewykorzystania obrazu w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwszego pobrania obrazu, użytkownik straci wszelkie prawa do wykorzystania tego obrazu.

 22. Stosowanie automatycznych programów, apletów, botów i tym podobnych do uzyskania dostępu do stron internetowych Shutterstock lub wszelkiej treści zawartej na nich w jakimkolwiek celu, włącznie, między innymi, z pobieraniem obrazów, indeksowaniem lub buforowaniem treści na stronach internetowych Shutterstock.

 23. CZĘŚĆ III
  POZOSTAŁE WARUNKI
 24. Firma Shutterstock nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy bez względu na okoliczności, chyba że wymagają tego przepisy prawa. Jednakże w przypadku, gdy firma Shutterstock zdecyduje, że Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu całej zapłaconej kwoty lub jej części, taki zwrot zostanie zrealizowany na konto karty kredytowej, które zostało użyte przez Użytkownika w celu zakupienia danego produktu. W przypadku, gdy produkt został zakupiony czekiem, zwrot zostanie zrealizowany za pomocą czeku.

 25. "Nieprzenośne" zgodnie z niniejszym zastosowaniem oznaczają, z wyjątkiem przypadków określonych konkretnie w niniejszych Warunkach korzystania z usługi, że użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, obciążać, przekazywać, sublicencjonować lub w inny sposób przenosić obrazu lub prawa do obrazu na rzecz strony trzeciej. Użytkownik może jednak jednorazowo przenieść obraz na rzecz strony trzeciej wyłącznie w celu wydrukowania i/lub wyprodukowania Twoich towarów zawierających obrazy na mocy niniejszych zasad i warunków. Dodatkowo, produkty wytworzone wraz z obrazami muszą być stosowane wyłącznie przez użytkownika, jego pracodawcę lub klienta, który musi być użytkownikiem końcowym produktu użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie wszelkich stosownych handlowo kroków w celu uniemożliwienia stronom trzecim kopiowania jakichkolwiek obrazów. W przypadku, gdy użytkownik będzie świadom jakiegokolwiek nieupoważnionego kopiowania jakichkolwiek obrazów Shutterstock, należy powiadomić nas za pomocą poczty e-mail pod adresem <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com">support@shutterstock.com</a>.

 26. Jeżeli użytkownik planuje wykorzystać lub wykorzystuje obraz jako część pracy dla klienta, jest on zobowiązany do przechowywania dokładnych i szczegółowych raportów wykorzystania każdego obrazu. Te raporty muszą uwzględniać nazwę klienta, numer obrazu Shutterstock oraz datę lub daty wykorzystania obrazu. Kopie takich raportów należy dostarczyć firmie Shutterstock na jej żądanie.

 27. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie firmy Shutterstock, jej przedstawicieli, pracowników, udziałowców, dyrektorów, kierowników, członków oraz dostawców z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z zastosowania obrazu, które nie zostało wyraźnie opisane w niniejszych Warunkach korzystania z usługi. Użytkownik wyraża również zgodę na zabezpieczenie firmy Shutterstock przed kosztami i wydatkami, które firma Shutterstock poniesie w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej lub innych umów z firmą Shutterstock.

 28. Gwarancje i oświadczenia

  1. Shutterstock oświadcza i gwarantuje, że:

   1. Niezmienione obrazy pobrane i stosowane w pełnej zgodności z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi oraz stosownymi prawami, nie będą naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw własności intelektualnej ani nie będą naruszać jakichkolwiek praw do prywatności lub wizerunku jakiejkolwiek strony trzeciej;

   2. Niezmienione obrazy nie naruszają i nie będą naruszać żadnego amerykańskiego prawa, statutu, rozporządzenia lub przepisu;

   3. Niezmienione obrazy nie są i nie będą oszczercze, zniesławiające, pornograficzne lub obsceniczne.

  2. Mimo że firma Shutterstock dokłada wszelkich handlowo uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności słów kluczowych i opisów obrazów, jak również integralności obrazów wydawniczych Shutterstock, firma Shutterstock nie daje żadnych gwarancji i/lub nie wydaje żadnych oświadczeń w kwestii tych słów kluczowych, opisów obrazów lub obrazów oznaczonych jako "wyłącznie do użytku wydawniczego".

  3. FIRMA SHUTTERSTOCK NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI INNYCH OD OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM PARAGRAFIE.

 29. Na mocy warunków niniejszej umowy oraz pod warunkiem, że użytkownik nie naruszył warunków niniejszej umowy oraz innych umów z firmą Shutterstock, firma Shutterstock będzie bronić, zabezpieczać oraz zwalniać użytkownika z odpowiedzialności do "Granic odpowiedzialności" (zgodnie z opisem w dalszej części niniejszej umowy). Takie zabezpieczenie będzie miało zastosowanie wyłącznie do roszczeń za szkody bezpośrednio przypisywalne firmie Shutterstock za naruszenie następujących gwarancji i oświadczeń, wraz z wydatkami (włącznie ze stosownymi opłatami dla prawników), wynikającymi z lub bezpośrednio związanymi z wszelkimi faktycznymi lub potencjalnymi sprawami sądowymi, roszczeniami lub postępowaniami prawnymi zarzucającymi, że posiadanie, dystrybucja lub stosowanie obrazów pobranych i wykorzystanych przez użytkownika na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi narusza gwarancje firmy Shutterstock zawarte w niniejszej umowie. Zabezpieczenie jest zależne od pisemnego powiadomienia firmy Shutterstock o wszelkich takich roszczeniach lub potencjalnych roszczeniach nie później niż pięć (5) dni roboczych od dnia, w którym użytkownik dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o roszczeniu lub potencjalnym roszczeniu. Takie powiadomienie musi obejmować wszelkie informacje o roszczeniu znane użytkownikowi (np. numer obrazu Shutterstock, kopię zastosowanego obrazu, nazwa/nazwisko i dane kontaktowe osoby i/lub podmiotu występującego z roszczeniem, charakter oraz datę roszczenia, kopie wszelkiej korespondencji otrzymanej i/lub wysłanej w związku z roszczeniem). Powiadomienie musi zostać wysłane za pomocą poczty e-mail lub faksu firmie Shutterstock na adres <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com">counsel@shutterstock.com</a> lub numer telefonu 1-646-786-4782 wraz z przesłaniem wydruku na adres Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, Uwaga: Główny radca prawny, za pomocą poczty poleconej z potwierdzeniem odbioru lub kuriera z wymaganym podpisem odbiorcy. Shutterstock jest upoważnione do przejęcia obsługi, rozwiązania lub obrony przeciw wszelkim roszczeniom lub postępowaniom prawnym, w kwestii których zastosowanie ma zabezpieczenie. Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z firmą Shutterstock w zakresie obrony przeciw takim roszczeniom oraz będzie miał prawo do wzięcia udziału we wszelkich postępowaniach prawnych na własny koszt. Firma Shutterstock nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opłaty prawne i/lub inne poniesione koszty przed otrzymaniem kompletnego powiadomienia o roszczeniu zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie.

 30. Bez uszczerbku dla wszelkich przeciwnych postanowień niniejszej umowy, firma Shutterstock nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody, koszty ani straty wynikające z modyfikacji obrazów lub kontekstu, w którym obrazy są wykorzystywane przez użytkownika.

 31. Całkowita suma zobowiązania i odpowiedzialności firmy Shutterstock wobec każdego Klienta za wszelkie roszczenia będzie wynosić dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich - US $10.000,00 ("Granica odpowiedzialności").

 32. Wszelkie działania lub postępowania prawne dotyczące ważności, interpretacji oraz wykonania niniejszych Warunków korzystania z usługi, kwestii wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi lub ich tworzenia, wykonywania lub naruszenia oraz kwestii powiązanych będą prowadzone wyłącznie przez sądy Stanu Nowy Jork w Hrabstwie Nowy Jork lub przez sąd Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Południowego Okręgu Nowego Jorku i wszystkie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję tych sądów oraz zrzekają się wszelkich sprzeciwów w kwestii stosowności lub sposobności tych lokalizacji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania w przypadku niniejszych Warunków korzystania z usługi, ani nie ma na nie wpływu. Ważność, interpretacja oraz wykonanie niniejszych Warunków korzystania z usługi, kwestie wynikające lub powiązane z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi lub ich tworzeniem, wykonaniem lub naruszeniem oraz kwestie powiązane będą podlegać wewnętrznym prawom Stanu Nowy Jork (bez odniesienia do wyboru doktryn prawnych). Użytkownik wyraża zgodę na to, że informowanie o procesie w kwestii wszelkich działań, kontrowersji i sporów wynikających lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi może być realizowane za pomocą przesłania ich kopii z użyciem poczty poleconej (lub podobnej formy pocztowej), listu z uiszczoną opłatą pocztową przesłanego drugiej stronie, jednakże żadna treść zawarta w niniejszej umowie nie będzie miała wpływu na prawo do informowania o procesie w inny sposób dopuszczalny prawem.

 33. Niniejsze Warunki korzystania z usługi będą interpretowane bezstronnie oraz zgodnie z rozumieniem treści niniejszych warunków. Nieważność lub niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania z usługi nie będzie mieć wpływu na ważność lub wykonalność jakiejkolwiek innej części.

 34. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma do tego pełne prawo i upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia, użytkownik wyraża zgodę na osobistą odpowiedzialność względem firmy Shutterstock za wszelkie naruszenia niniejszych Warunków korzystania z usługi.

 35. Liczba pobrań obrazów dostępna dla użytkownika jest określona przez produkt zakupiony przez użytkownika. Dla celów niniejszej umowy, dzień jest zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin rozpoczynający się w chwili zakupu produktu przez użytkownika. Miesiąc jest zdefiniowany jako okres trzydziestu (30) dni rozpoczynający się w dniu zakupu produktu przez użytkownika oraz obejmujący ten dzień.

 36. Przypisy uznaniowe oraz informacje o prawach autorskich dla wydawniczych zastosowań obrazów

  1. Należy zawrzeć link do www.shutterstock.com (jeżeli dotyczy); lub zawrzeć akredytywę współpracownika Shutterstock oraz firmy Shutterstock w związku z wydawniczym zastosowaniem wszelkich obrazów. Taka akredytywa będzie posiadać głównie następującą formę:
   "Nazwisko artysty/Shutterstock.com"

  2. W przypadku gdy obraz jest wykorzystywany w związku z filmem, przekazem telewizyjnym, filmem dokumentalnym lub innymi projektami audio i wideo lub multimedialnymi, użytkownik będzie wykorzystywał wszelkie stosowne środki komercyjne w celu uznania wkładu współpracownika Shutterstock oraz firmy Shutterstock zgodnie z powyższym.

  3. Nieumyślne pominięcie powyższej akredytywy nie będzie stanowić naruszenia warunków niniejszej umowy w przypadku, gdy Klient naprawi takie pominięcie po otrzymaniu powiadomienia e-mail od firmy Shutterstock.

W PRZYPADKU NARUSZENIA KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ LUB INNEJ UMOWY Z FIRMĄ SHUTTERSTOCK, SHUTTERSTOCK BĘDZIE MIEĆ PRAWO DO SKASOWANIA TWOJEGO KONTA BEZ ŻADNEGO POWIADOMIENIA. TAKIE SKASOWANIE BĘDZIE DODATKIEM DO INNYCH PRAW FIRMY SHUTTERSTOCK NA MOCY PRAWA I/LUB SPRAWIEDLIWOŚCI. FIRMA SHUTTERSTOCK NIE BĘDZIE ZOBOWIĄZANA DO ZWROTU ŻADNYCH OPŁAT UISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU SKASOWANIA JEGO KONTA W WYNIKU JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA.

FIRMA SHUTTERSTOCK NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ TE WYRAŹNIE OKREŚLONE W PARAGRAFIE 26 NINIEJSZEJ UMOWY, W KWESTII LEGALNOŚCI LUB WAŻNOŚCI ZASTOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKIEGOKOLWIEK OBRAZU LUB WYDANIA DOTYCZĄCEGO OBRAZU. OBRAZY ORAZ WSZELKIE NOŚNIKI DANYCH I MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE (JEŻELI MAJĄ ZASTOSOWANIE) SĄ DOSTARCZANE W „STANIE, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, WŁĄCZNIE MIĘDZY INNYMI Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI W ZAKRESIE BRAKU NARUSZENIA, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

SHUTTERSTOCK NIE PRZYZNAJE ŻADNYCH PRAW I NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI W KWESTII ZASTOSOWANIA NAZW, ZNAKÓW HANDLOWYCH, ZNAKÓW USŁUGOWYCH, LOGOTYPÓW, PROJEKTÓW LUB DZIEŁ SZTUKI LUB ARCHITEKTURZE, PODLEGAJĄCYCH PRAWOM AUTORSKIM I PRZEDSTAWIONYCH NA JAKIMKOLWIEK OBRAZIE. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA UPEWNIENIE SIĘ, ŻE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRAWA, ZGODY LUB APROBATY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMAGANE DO ZASTOSOWANIA JAKICHKOLWIEK OBRAZÓW ZOSTAŁY UZYSKANE. WSPÓŁPRACOWNICY FIRMY SHUTTERSTOCK WCZYTUJĄ OBRAZY NA STRONY INTERNETOWE SHUTTERSTOCK I OŚWIADCZAJĄ, ŻE MAJĄ PEŁNE PRAWA WYMAGANE DO TAKIEGO WCZYTYWANIA ORAZ UMOŻLIWIENIA FIRMIE SHUTTERSTOCK PRZYZNAWANIA PRAW, KTÓRE PRZYZNAJE ONA W NINIEJSZEJ UMOWIE.

SHUTTERSTOCK NIE GWARANTUJE, ŻE OBRAZY, STRONY SHUTTERSTOCK LUB INNE MATERIAŁY SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE ICH STOSOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE. RYZYKO W ZAKRESIE JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI ORAZ STOSOWANIA OBRAZÓW JEST CAŁKOWICIE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z KOMPETENTNYM DORADCĄ PRZED WYKORZYSTANIEM OBRAZÓW NA LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK TOWARAMI CZY USŁUGAMI LUB DO INNYCH CELÓW KOMERCYJNYCH.

Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ PARAGRAFU 27 NINIEJSZEJ UMOWY,​ CAŁKOWITA SUMA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SHUTTERSTOCK WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB WOBEC STRONY TRZECIEJ DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ UŻYTKOWNIKA,​ WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ SHUTTERSTOCK I/​LUB OBRAZÓW ZAWARTYCH NA TEJŻE STRONIE (Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ,​ DELIKTOWEJ LUB INNEJ) NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY PIENIĘŻNEJ OTRZYMANEJ FAKTYCZNIE PRZEZ FIRMĘ SHUTTERSTOCK OD UŻYTKOWNIKA ZA JEGO STOSOWANIE DANYCH OBRAZÓW.​

FIRMA SHUTTERSTOCK I JEJ PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, KIEROWNICY, CZŁONKOWIE, UDZIAŁOWCY, DYREKTORZY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTU ZA OGÓLNE, KARNE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE LUB UBOCZNE SZKODY LUB UTRACONE ZYSKI LUB WSZELKIE INNE SZKODY, KOSZTY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OBRAZÓW, NARUSZENIA PRZEZ FIRMĘ SHUTTERSTOCK NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z INNYCH POWODÓW, CHYBA ŻE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE, NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA SHUTTERSTOCK ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, KOSZTÓW LUB STRAT. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SHUTTERSTOCK WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ DOCHODZĄCEJ ROSZCZEŃ POPRZEZ UŻYTKOWNIKA, WYNIKAJĄCA Z LUB W ZWIĄZKU Z ZASTOSOWANIEM NIEMOŻNOŚCIĄ ZASTOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA STRON INTERNETOWYCH SHUTTERSTOCK I/LUB OBRAZÓW ZAWARTYCH NA TYCH STRONACH (BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE) NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ GRANIC ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA FAŁSZYWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KARTY KREDYTOWEJ W CELU UTWORZENIA KONTA LUB W INNY SPOSÓB BRANIA UDZIAŁU W DZIAŁANIACH PRZESTĘPCZYCH, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA SHUTTERSTOCK, FIRMA SHUTTERSTOCK BEZZWŁOCZNIE ZŁOŻY DONIESIENIE NA STRONIE www.ic3.gov, CENTRUM ZGŁASZANIA PRZESTĘPCZOŚCI INTERNETOWEJ, PARTNERSKIEJ INICJATYWY POMIĘDZY FEDERALNYM BIUREM ŚLEDCZYM (FBI) A NARODOWĄ ORGANIZACJĄ PRZECIWKO PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ.

Data wejścia w życie 25 marca 2014 roku