Umowy licencyjne Shutterstock

Warunki świadczenia usługi

Poniżej przedstawiono aktualne Warunki świadczenia usługi. Aby wyświetlić wcześniejsze wersje, kliknij tutaj.

To tłumaczenie powstało wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest prawnie wiążącym dokumentem. Należy zapoznać się z oryginalnym tekstem w języku angielskim. Pobierając jakikolwiek obraz ze strony internetowej Shutterstock, użytkownik wyraża zgodę na podleganie regulaminowi przedstawionemu w angielskiej wersji języku Warunków świadczenia usługi.

Drogi kliencie Shutterstock:

Poniższe Warunki świadczenia z usługi („Warunki”) stanowią umowę prawną pomiędzy użytkownikiem, pracodawcą lub podmiotem, w imieniu którego umowa jest zawierana („użytkownik” lub „Klient”), i firmą Shutterstock (zgodnie z definicją zawartą w części V sekcji 24 poniżej) oraz określają prawa i obowiązki dotyczące wszelkich Treści, które są przedmiotem licencji udzielanej użytkownikowi.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usługi przy zakupie licencji na Treści. Shutterstock zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usługi w dowolnym momencie wedle własnego uznania. Przed wejściem w życie takich zmian Shutterstock podejmie wszelkie zasadne kroki w celu powiadomienia użytkownika o wszelkich takich zmianach. Takie powiadomienie może zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na koncie użytkownika w serwisie Shutterstock, dokonane poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tej stronie, na stronie logowania oraz/lub w inny sposób. Wszelkie modyfikacje niniejszych Warunków świadczenia usługi będą mieć zastosowanie wyłącznie do przyszłych zakupów (włączając wszelkie automatyczne odnowienia). Uzyskując licencje na Treści po wprowadzeniu takich modyfikacji, użytkownik wyraża zgodę na podleganie zmodyfikowanym Warunkom świadczenia usługi.

NINIEJSZA LICENCJA JEST LICENCJĄ JEDNOSTANOWISKOWĄ UPRAWNIAJĄCĄ JEDNĄ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO LICENCJONOWANIA, POBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA TREŚCI. O ILE UŻYTKOWNIK NIE ZAKUPIŁ „SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ” LUB KONTA „PLATFORMY PREMIER”, ŻADNE INNE OSOBY (W TYM PRACOWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY LUB NIEZALEŻNI WYKONAWCY) NIE SĄ UPRAWNIONE DO DOSTĘPU DO KONTA UŻYTKOWNIKA ANI WYKORZYSTYWANIA TREŚCI ZA POŚREDNICTWEM JEGO KONTA.

W PRZYPADKU ZAKUPIENIA „SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ” PRAWO DO LICENCJONOWANIA, POBIERANIA I STOSOWANIA TREŚCI JEST OGRANICZONE DO LICZBY UŻYTKOWNIKÓW DOZWOLONEJ DLA TAKIEJ SUBSKRYPCJI ZESPOŁOWEJ. „PLATFORMA PREMIER” SHUTTERSTOCK PRZYZNAJE PRAWA DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA NIEOGRANICZONEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW, OBOK INNYCH PRAW DODATKOWYCH.

Jeśli są wymagane prawa dostępu i użytkowania dla więcej niż jednej osoby fizycznej, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta (telefon: w USA: 1-866-663-3954, poza USA: 1-646-419-4452, e-mail: dział obsługi klienta lub nasz zespół Premium). Dla zachowania jasności: jeżeli użytkownik działa w ramach swoich uprawnień wynikających z zatrudnienia, pracodawca będzie uznany za licencjobiorcę dla celów niniejszej licencji.

 • Treści odnoszą się łącznie do wszystkich treści dostępnych na stronie Shutterstock, w tym do Obrazów, Materiałów wideo, Materiałów dziennikarskich i Muzyki (zgodnie z definicją poniżej).

 • Materiał wideo” oznacza wszelkie obrazy ruchome, animacje, filmy, pliki wideo oraz inne materiały audio/wideo, efekty wizualne, szablony, pakiety graficzne i ruchome grafiki z wyłączeniem obrazów nieruchomych, zapisane w dowolnym formacie.

 • Obrazy” oznaczają fotografie, wektory, rysunki, grafikę itp.

 • Muzyka” odnosi się do kompozycji muzycznych, oryginalnych nagrań i wszelkich innych nagrań zawierających dźwięki lub sekwencje dźwięków, w dowolnym formacie, znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości.

 • Materiały dziennikarskie” oznacza zdjęcia i materiały wideo pojawiające się w sekcji/zakładce Materiały dziennikarskie.

 • Treści” odnoszą się łącznie do materiałów dziennikarskich, obrazów i materiałów wideo.

CZĘŚĆ I — LICENCJE NA TREŚCI WIZUALNE

 1. Shutterstock udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenośnego prawa do stosowania, modyfikowania (za wyjątkiem przypadków zabronionych w niniejszych postanowieniach w sposób wyraźny) oraz przetwarzania treści wizualnych bezterminowo na całym świecie zgodnie z obowiązującą licencją oraz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach:
  1. LICENCJE NA OBRAZY

   1. LICENCJA STANDARDOWA NA OBRAZY udziela użytkownikowi prawa do wykorzystywania obrazów w następujących zastosowaniach:

    1. Jako cyfrowa reprodukcja na stronach internetowych, w reklamach w Internecie, w serwisach społecznościowych, w reklamach na urządzeniach mobilnych, aplikacjach mobilnych, oprogramowaniu, e-kartkach, e-publikacjach (e-bookach, e-magazynach, blogach itp.), w marketingu e-mailowym oraz w mediach internetowych (w tym serwisach do udostępniania plików wideo, takich jak YouTube, Dailymotion, Vimeo itp., z zastrzeżeniem ograniczeń budżetowych, o których mowa w podpunkcie I.a.i.4 poniżej);

    2. Drukowane w formie fizycznej jako część opakowania oraz etykiety produktu, papieru firmowego i wizytówek, reklamy w punktach sprzedaży, okładek płyt CD i DVD lub w ramach reklam i kopii nośników fizycznych, w tym czasopism, gazet oraz książek, pod warunkiem, że konkretny obraz nie zostanie powielony łącznie więcej niż 500 000 razy;

    3. Jako część kampanii reklamowych w miejscach publicznych, w tym billboardów, małej architektury itp., pod warunkiem, że przewidywana liczba odbiorców takiej kampanii nie przekracza 500 000 wyświetlających brutto.

    4. Występujące w filmach, wideo, serialach telewizyjnych, reklamach lub innych produkcjach multimedialnych do dystrybucji w dowolnych mediach, znanych obecnie lub ustalonych w późniejszym czasie, niezależnie od liczby odbiorców, o ile budżet na takie produkcje nie przekracza kwoty 10 000 USD;

    5. Do osobistego, niekomercyjnego użytku (nie wolno odsprzedawać, pobierać, rozpowszechniać ani używać w jakichkolwiek celach komercyjnych).

   2. ROZSZERZONA LICENCJA NA OBRAZY przyznaje użytkownikowi prawo do wykorzystywania obrazów (są to dodatkowe prawa do praw określonych w punktach 1-5 powyżej oraz obejmują wyłącznie Rozszerzone licencje na obrazy):

    1. W każdy sposób dopuszczalny na mocy standardowej licencji na obrazy, bez ograniczeń dotyczących liczby reprodukcji, wyświetleń lub budżetu;

    2. Jako część towarów przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji w promocji (zwanymi łącznie „Towarami”), włącznie z odzieżą, dziełami sztuki, magnesami, plakatami, kalendarzami, zabawkami, materiałami biurowymi, kartkami z życzeniami oraz wszelkimi innymi fizycznymi reprodukcjami do odsprzedaży lub dystrybucji, pod warunkiem, że Towary takie zawierają kreatywne lub funkcjonalne elementy materiałów, oprócz Obrazów.

    3. Na plakatach (niewymagających dodatkowych elementów kreatywnych lub funkcjonalnych) do celów dekoracyjnych w przestrzeniach komercyjnych będących własnością użytkownika lub klienta użytkownika, ale nie do sprzedaży.

    4. Przez włączenie do szablonów cyfrowych przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji.

   3. Jeżeli standardowa lub rozszerzona licencja na wykorzystanie obrazów nie zapewnia wymaganych przez użytkownika praw, należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA: 1-866-663-3954, poza USA: 1-646-419-4452, e-mail: Dział obsługi klienta)

  2. LICENCJE NA MATERIAŁY WIDEO

   1. LICENCJA NA WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW WIDEO daje użytkownikowi prawo do wykorzystywania materiałów wideo:

    1. w produkcji multimedialnej wyświetlanej lub dystrybuowanej w internecie, w mediach społecznościowych za pomocą tzw. „Aplikacji” lub rozpowszechnianych w inny sposób zgodnie z niniejszymi postanowieniami (patrz restrykcje dotyczące ograniczeń w zakresie dystrybucji), pod warunkiem, że liczba odbiorców takiej produkcji nie przekracza 500 000;

    2. w związku z wykonaniami na żywo, pod warunkiem, że liczba odbiorców takiej produkcji nie przekracza 500 000;

    3. na stronach internetowych.

   2. Jeżeli licencja na stosowanie materiałów wideo nie udziela wymaganych przez użytkownika praw, należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA: 1-866-663-3954, poza USA: 1-646-419-4452, e-mail: Dział obsługi klienta)

   3. LICENCJA NA PRÓBKĘ FILMU daje użytkownikowi prawo do wykorzystywania oznaczonych znakiem wodnym materiałów wideo niskiej rozdzielczości jako próbek („Próbka filmu”) wyłącznie w materiałach o charakterze testowym, próbkach, szkicach lub materiałach po wstępnym montażu. Licencja na Próbkę filmu nie pozwala użytkownikowi na publiczne wyświetlanie lub rozpowszechnianie Próbek filmu ani na ich używanie jako części materiałów końcowych. Użytkownikowi nie wolno usunąć ani zmienić znaku wodnego Shutterstock w żadnej z Próbek filmu. Próbki filmu są udostępniane do licencjonowania na podstawie Licencji na korzystanie z materiałów wideo w momencie ich pobierania, jednak firma Shutterstock nie udziela żadnych gwarancji i nie ma obowiązku zapewnić, że Próbki filmu będą udostępniane do licencjonowania w jakimkolwiek późniejszym czasie.

  3. LICENCJA DZIENNIKARSKA

   1. LICENCJA DZIENNIKARSA przyznaje prawo do pojedynczego, dziennikarskiego wykorzystania elementu materiałów dziennikarskich, a takie wykorzystywanie może odbywać się na całym świecie i bez ograniczeń czasowych.

   2. „Pojedyncze wykorzystanie” na potrzeby tej licencji odnosi się do zezwolenia na pojedyncze wykorzystanie materiałów dziennikarskich w pojedynczym kontekście (np. wiadomość, post na blogu, strona publikacji), pod warunkiem, że użytkownik ma prawo do dystrybucji takiej formy wykorzystania w danym kontekście za pośrednictwem nieograniczonych środków i kanałów dystrybucji. Przykładowo materiały dziennikarskie wykorzystane w celu zilustrowania drukowanego artykułu można użyć ponownie na blogu, w mediach społecznościowych itp. pod warunkiem, że takie wykorzystanie odbywa się w tym samym kontekście co pierwotny drukowany artykuł. Wszelkie wykorzystywanie poza kontekstem pierwotnego drukowanego artykułu wymagałoby dodatkowej licencji.

   3. „Wykorzystanie dziennikarskie” na potrzeby tej licencji oznacza wykorzystanie do celów opisowych w kontekście aktualnych wydarzeń lub historii o prawdziwych ludziach i wyraźnie wyłącza komercyjne zastosowania takie jak reklamy czy merchandising.

   4. Wszelkie wykorzystanie treści dziennikarskich licencjonowanych na mocy niniejszych Warunków podlega dalszym wyraźnym ograniczeniom określonym w Części I, Sekcji 4 (zabraniającej jakiegokolwiek wykorzystania rozpowszechnianego za pośrednictwem transmisji, telewizji kablowej lub telewizji internetowej, na okładkach publikacji oraz w druku przy nakładach przekraczających 500 000 egzemplarzy), jak również wszelkim „ograniczeniom specjalnym” (np. geograficznym lub branżowym) wskazanym na stronie ze szczegółowymi informacjami o obrazie i/lub zawartych w metadanych dołączonych do treści dziennikarskich.

   5. Wszelkie materiały dziennikarskie będą uważane za materiały „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” na potrzeby niniejszych Warunków.

   6. Nie wszystkie materiały redakcyjne są dostępne do licencjonowania na stronie internetowej Shutterstock lub w ramach wszystkich subskrypcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały dziennikarskie dostępne do licencjonowania mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i że użytkownik nie zyskuje prawa do uzyskania licencji na żaden określony element materiałów dziennikarskich. W celu uzyskania licencji na jakiekolwiek materiały dziennikarskie niedostępne do licencjonowania na stronie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. (Telefon: w USA: 1-866-663-3954, poza USA: 1-646-419-4452, e-mail: Dział obsługi klienta)

 2. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA TREŚCI WIZUALNYCH

  NIEDOZWOLONE JEST:

  1. Wykorzystywanie treści wizualnych w sposób inny niż wyraźnie określony w zakupionej licencji dotyczącej danego typu treści wizualnych.

  2. Przedstawianie dowolnej osoby ukazanej w treściach wizualnych („Model”) w sposób, który osoba ta uznałaby za obraźliwy, w tym m.in. ukazanie Modela: a) w kontekście pornograficznym, w „materiałach wideo dla dorosłych”, miejscach rozrywki dla dorosłych, w serwisach agencji towarzyskich, w serwisach randkowych itp.; b) w związku z reklamowaniem i promocją wyrobów tytoniowych; c) w kontekście związanym z działalnością polityczną np. do promocji, reklamy lub promowania partii politycznej, kandydata lub wybranego urzędnika albo w nawiązaniu do poglądów politycznych lub określonych opinii; d) jako osoby cierpiącej na określoną dolegliwość natury fizycznej lub psychicznej i poddającej się terapii w związku z tym; lub e) jako osoby prowadzącej działalność niemoralną lub przestępczą.

  3. Wykorzystywanie treści wizualnych w kontekście pornograficznym, oszczerczym lub oszukańczym bądź w sposób, który można uznać za zniesławiający, obsceniczny lub niezgodny z prawem.

  4. Modyfikowanie treści wizualnych oznaczonych jako „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” w sposób zmieniający przedstawiony kontekst.

  5. Używanie treści wizualnych oznaczonych jako „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” (w tym między innymi materiałów dziennikarskich) do celów komercyjnych, w tym dla odniesienia, do wszelkich celów reklamowych, merchandisingowych lub w innych kontekstach innych niż dziennikarskie.

  6. Odsprzedaż, ponowna dystrybucja, udostępnianie lub przekazywanie jakichkolwiek treści wizualnych z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie. Zdanie poprzedzające zakazuje, przykładowo i bez ograniczeń, wyświetlania tych treści w postaci lub jako części „galerii” treści, którą osoby trzecie mogą przeszukiwać, wybierając określoną treść.

  7. Wykorzystywanie treści wizualnych w sposób, który narusza wszelkie znaki handlowe lub własność intelektualną strony trzeciej bądź daje podstawę do wniesienia roszczenia w kwestii reklamy wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej konkurencji.

  8. Wykorzystywanie treści wizualnych (w całości lub w części) jako znaku towarowego, znaku usługi, logo lub innej identyfikacji bądź też części takowej.

  9. Nieprawdziwe oświadczenie, wyraźne lub sugerujące, że jakiekolwiek treści wizualne zostały stworzone przez użytkownika lub osobę inną niż właściciel praw autorskich do treści wizualnych.

 3. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW WIDEO
  1. Wykorzystywanie wszelkich materiałów wideo w produkcji multimedialnej dystrybuowanej za pośrednictwem transmisji, sieci kablowej, usług OTT wideo (np. Netflix, Hulu, Amazon) lub w kinach.

  2. Użytkownik może wykorzystywać „kadry nieruchome” pochodzące z Materiału wideo wyłącznie w związku z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi obejmującymi stworzone przez użytkownika dzieła pochodne zawierające Materiał wideo.

 4. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW DZIENNIKARSKICH
  1. Wykorzystywanie wszelkich materiałów dziennikarskich w produkcji multimedialnej dystrybuowanej za pośrednictwem transmisji, sieci kablowej, usług OTT wideo (np. Netflix, Hulu, Amazon) lub w kinach bądź w związku z materiałami promocyjnymi.

  2. Wykorzystywanie wszelkich materiałów dziennikarskich na okładkach publikacji, obwolucie lub innych opakowaniach związanych z tym wykorzystaniem.

  3. Wykorzystywanie wszelkich materiałów dziennikarskich w publikacji o nakładzie przekraczającym 500 000 egzemplarzy.

 5. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH
  1. W przypadku stosowania obrazów i materiałów wideo w wiadomościach i doniesieniach prasowych, komentarzach, publikacjach lub w innym kontekście „dziennikarskim” należy zawrzeć odpowiednie informacje o prawach autorskich Shutterstock, zasadniczo w następującej formie:

   „Imię i nazwisko autora/Shutterstock.com”

  2. Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim powinno mieć następującą formę:

   „Imię i nazwisko autora/agencja/Shutterstock”

  3. O ile ma to uzasadnienie komercyjne, w przypadku wykorzystania obrazów lub materiałów wideo w ramach promocji lub w produkcjach audiowizualnych należy zaznaczyć prawa autorskie Shutterstock zasadniczo w następującej formie:

   „Obrazy lub Materiały wideo (zależnie od sytuacji) użyte na podstawie licencji od Shutterstock.com”

  4. Informacje o autorze nie są wymagane w związku z żadnym innym wykorzystaniem obrazów lub materiałów wideo, chyba że inne udostępnione materiały stockowe są opatrzone informacją o autorze w związku z takim samym wykorzystaniem. Dla zachowania jasności, informacje o autorze są zawsze wymagane w przypadku materiałów dziennikarskich.

  5. W każdym przypadku uznanie autorstwa powinno mieć rozmiar, kolor i widoczność umożliwiającą jego łatwe odczytanie gołym okiem.

CZĘŚĆ II — LICENCJE NA MUZYKĘ

 1. „Produkcja” oznacza wszystkie wersje jednego projektu audiowizualnego lub wszystkie wersje jednego projektu audio, w którym Muzyka jest wykorzystywana łącznie z narracją w kontekście odcinka podcastu, dokumentalnego programu radiowego, reklamy radiowej lub innej podobnej produkcji audio.
 2. LICENCJE NA MUZYKĘ

  Firma Shutterstock udziela użytkownikowi niewyłącznego i nieprzenośnego prawa do wykorzystywania Muzyki w Produkcji, która może być bez ograniczeń czasowych dystrybuowana globalnie, zgodnie z wykupioną licencją (wybraną spośród dwóch typów licencji określonych poniżej) oraz z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w części II, sekcji 3 niniejszej umowy:

  1. STANDARDOWA LICENCJA NA MUZYKĘ: Standardowa komercyjna licencja na muzykę udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do wykorzystywana Muzyki w Produkcji (oraz w kontekstowych zwiastunach i materiałach promocyjnych) udostępnianej na platformach internetowych lub wykorzystywanej w nieinternetowym kontekście „przemysłowym”, obejmującym targi handlowe, konferencje, wydarzenia korporacyjne, wykorzystanie na potrzeby wewnętrzne firmy oraz w punktach sprzedaży.

  2. ROZSZERZONA LICENCJA NA MUZYKĘ: Rozszerzona licencja na Muzykę udziela użytkownikowi niewyłącznego prawa do wykorzystania Muzyki w Produkcji (oraz w kontekstowych zwiastunach i promocjach Produkcji) wyłącznie z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w części II, sekcji 3 niniejszej umowy.

  3. LICENCJA NA PRÓBKĘ MUZYKI: Licencja na próbkę Muzyki nadaje prawo do wprowadzenia oznaczonej znakiem wodnym Muzyki wyłącznie w materiałach o charakterze testowym, próbkach, kompozycjach, szkicach lub materiałach po wstępnym montażu związanych z Produkcją. Licencja na próbkę muzyki nie daje użytkownikowi prawa do publicznej dystrybucji Muzyki w jakiejkolwiek formie ani na używanie Muzyki jako części materiałów końcowych. Użytkownikowi nie wolno usunąć ani zmienić znaku wodnego Shutterstock w żadnym przypadku.

 3. OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA MUZYKI.

  NIEDOZWOLONE JEST:

  1. Udzielanie podlicencji, odsprzedawanie, wypożyczanie, użyczanie, cedować, darowanie lub w inny sposób przekazywanie bądź dystrybuowanie na rzecz strony trzeciej Muzyki albo prawa do wykorzystania Muzyki oddzielnie od Produkcji, w której (na podstawie niniejszej umowy i licencji) Muzyka jest zawarta;

  2. Odsprzedawanie, redystrybuowanie, udostępnianie, udzielanie lub przekazywanie Muzyki w sposób inny niż określony w niniejszej umowie;

  3. Wytwarzanie, dystrybuowanie, sprzedawanie lub w inny sposób wykorzystywanie „nagrań”, płyt CD, plików mp3 lub innych produktów audio zawierających ścieżkę dźwiękową Muzyki, innych niż Produkcja audio określona w definicji „Produkcji” powyżej. Dla celów niniejszego punktu termin „nagrania” oznacza wszelkie formy reprodukcji, znane obecnie lub opracowane w przyszłości, wytwarzania lub dystrybucji głównie na użytek domowy, szkolny lub w szafie grającej, zawierające sam dźwięk (z wyłączeniem wykorzystanego materiału);

  4. Wykorzystywanie Muzyki w związku z innym materiałem o charakterze pornograficznym, zniesławiającym, oszczerczym, obscenicznym, niemoralnym, nielegalnym lub w inny sposób naruszającym prawa stron trzecich;

  5. Naruszanie praw, ograniczeń i uregulowań eksportowych poprzez wysyłkę, przekazywanie lub eksportowanie Muzyki do innego kraju z naruszeniem takich praw, ograniczeń lub uregulowań eksportowych;

  6. Wykorzystywanie, sprzedawanie, udzielanie podlicencji, reprodukowanie, dystrybuowanie, wyświetlanie, włączanie lub udostępnianie Muzyki, w całości bądź w części, w ramach biblioteki produkcji lub możliwych do pobrania plików bądź włączanie Muzyki lub prac pochodnych zawierających Muzykę do innych produktów, bibliotek lub kolekcji stockowych;

  7. Remiksowanie, włączanie do składanek i w inny sposób zmienianie Muzyki poza podstawową edycją Muzyki (tj. ustawienie momentu rozpoczęcia i zakończenia, pogłośnienia i wyciszenia itp.) w związku z licencją udzieloną na podstawie niniejszej umowy;

  8. Wykorzystywanie Muzyki w Produkcji audio, w której muzyka stanowi główną treść.

 4. Z wyjątkiem Muzyki oznaczonej „PRO-free”, w przypadku gdy w związku z wykorzystaniem Muzyki autoryzowanej na podstawie niniejszych Warunków, wymagane są licencje na publiczne wykonanie w związku z wykorzystaniem przez użytkownika Muzyki autoryzowanej na podstawie niniejszych Warunków, użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takich licencji na własny koszt. Niezależnie od przeciwnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach: (a) w przypadku, gdy przepisy prawa jakiejkolwiek jurysdykcji wymagają w celu uniknięcia naruszenia praw stron trzecich, aby uzyskać licencje od stowarzyszeń autorskich lub podobnych podmiotów w związku z działaniami autoryzowanymi niniejszymi Warunkami, użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i opłacenie takich licencji; oraz (b) niniejsza umowa nie obejmuje tzw. osobistych praw autorskich. Użytkownik przygotuje pełne i dokładne wykazy wykorzystanej muzyki dla odpowiedniej organizacji zajmującej się prawami artystów i prześle kopię każdego takiego wykazu do Shutterstock za pomocą poczty e-mail: cuesheets@shutterstock.com. Obowiązek ten ma zastosowanie do wszelkiej Muzyki poza oznaczoną jako „PRO-free”.
 5. Użytkownik może publikować Produkcje zawierające Muzykę na zewnętrznych platformach z treściami generowanymi przez użytkowników (np. YouTube) (dalej: „Platformy”). Użytkownik nie może rościć sobie praw własności do Muzyki ani w innym sposób zastrzegać Muzyki na Platformie, nawet jeśli wykorzystano ją w własnej Produkcji użytkownika. Jeśli użytkownik dowie się, że strona trzecia rości sobie prawa własności do Muzyki, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Shutterstock o każdym takim roszczeniu.
 6. Jeśli użytkownik wykorzystuje Muzykę w Produkcji, w której zwyczajem jest przypisanie praw autorskich, użytkownik zapewni informację o prawach autorskich zasadniczo w następującej formie:

  „[Tytuł utworu muzycznego] wykonywany przez [Artysta] użyty w ramach licencji otrzymanej od Shutterstock”

CZĘŚĆ III — GWARANCJE I OŚWIADCZENIA

 1. Firma Shutterstock gwarantuje i oświadcza, że:
  1. Twórcy Shutterstock udzielili Shutterstock wszelkich niezbędnych praw do treści wizualnych, by udzielić praw określonych w Części I jako obowiązujące.

  2. Filmy wideo i obrazy wizualne w oryginalnej, niezmienionej formie, stosowane zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz obowiązującymi przepisami, nie będą: i) naruszać praw autorskich, praw regulujących kwestie znaków towarowych ani praw własności intelektualnej; ii) naruszać prawa ochrony prywatności stron trzecich; iii) łamać amerykańskich praw, ustaw, zarządzeń i rozporządzeń; ani nie będą iv) oszczercze, zniesławiające, pornograficzne lub nieprzyzwoite.

  3. Materiały dziennikarskie w oryginalnej, niemodyfikowanej formie, wykorzystywane całkowicie zgodnie z niniejszymi Warunkami i obowiązującym prawem nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, przy czym przyjmuje się, że ta gwarancja nie dotyczy elementów uwidocznionych w Materiałach dziennikarskich.

 2. Mimo że Shutterstock dokłada wszelkich handlowo uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności słów kluczowych oraz opisów dotyczących wszystkich treści wizualnych, jak również integralności treści wizualnych oznaczonych jako „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego”, SHUTTERSTOCK NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I/LUB NIE WYDAJE OŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU ZE WSZELKIMI: I) SŁOWAMI KLUCZOWYMI, TYTUŁAMI LUB OPISAMI; LUB II) DŹWIĘKAMI W MATERIAŁACH WIDEO. Dla jasności, Shutterstock nie zabezpiecza ani nie zwalnia z odpowiedzialności za roszczenia wynikające z nieprawidłowych słów kluczowych, tytułów lub opisów, dźwięków w materiałach wideo.
 3. FIRMA SHUTTERSTOCK NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI INNYCH OD WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM PUNKCIE „OŚWIADCZENIA I GWARANCJE”.

CZĘŚĆ IV — ZABEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Na mocy warunków niniejszej umowy oraz pod warunkiem, że użytkownik nie naruszył warunków niniejszej umowy oraz innych umów z firmą Shutterstock, firma Shutterstock będzie bronić, zabezpieczać oraz zwalniać użytkownika z odpowiedzialności w ramach obowiązujących „Granic odpowiedzialności” określonych poniżej. Takie zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy wyłącznie odszkodowania bezpośredniego wynikającego z roszczenia strony trzeciej związanego bezpośrednio z naruszeniem przez Shutterstock wyraźnych gwarancji i oświadczeń podanych w Części III niniejszych Warunków, wraz z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej. Zwolnienie z odpowiedzialności jest zależne od pisemnego powiadomienia firmy Shutterstock o wszelkich takich roszczeniach lub potencjalnych roszczeniach nie później niż pięć (5) dni roboczych od dnia, w którym użytkownik dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o roszczeniu lub potencjalnym roszczeniu. Takie zawiadomienie musi zawierać wszystkie szczegóły roszczenia znane w danym momencie użytkownikowi (np. stosowanie przedmiotowych treści, nazwisko i dane kontaktowe osoby i/lub podmiotu zgłaszającego roszczenie, kopie wszelkiej korespondencji otrzymanej i/lub wysłanej w związku z roszczeniem). Zawiadomienie musi być wysłane pocztą e-mail lub faksem do Shutterstock na adres legal-notices@shutterstock.com oraz w wersji papierowej na adres 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel (przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub ii) kurierem z wymogiem podpisu odbiorcy. Shutterstock jest upoważnione do przejęcia obsługi, rozstrzygnięcia lub obrony przeciw wszelkim roszczeniom lub postępowaniom prawnym, w kwestii których zastosowanie ma zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z firmą Shutterstock w zakresie obrony przeciw takim roszczeniom oraz będzie miał prawo do wzięcia udziału we wszelkich postępowaniach prawnych na własny koszt. Firma Shutterstock nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty prawne i/lub inne poniesione przez użytkownika lub w jego imieniu koszty przed uzyskaniem przez Shutterstock możliwości przeanalizowania podstaw prawnych roszczenia.
 2. Firma Shutterstock nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, koszty ani straty wynikające z modyfikacji treści wizualnych lub kontekstu, w którym treści wizualne są wykorzystywane przez użytkownika.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności: Całkowita, maksymalna odpowiedzialność Shutterstock („Ograniczenie odpowiedzialności”) wynikająca z każdego klienta:
  1. Licencje standardowe na wykorzystywanie obrazów: 10 000 USD.

  2. Licencje rozszerzone na wykorzystywanie obrazów: 250 000 USD.

  3. Licencje na wykorzystywanie materiałów wideo wynoszą 10 000 USD.

  4. Licencje dziennikarskie wynoszą 25 000 USD.

  5. Standardowe lub rozszerzone licencje na wykorzystywanie muzyki wynoszą 10 000 USD.

  W razie pytań dotyczących powyższych kwestii należy skontaktować się z obsługą klienta. (Telefon: w USA: 1-866-663-3954, poza USA: 1-646-419-4452, e-mail: Dział obsługi klienta)

 4. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie firmy Shutterstock, jej przedstawicieli, pracowników, udziałowców, dyrektorów, kierowników, członków oraz dostawców z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z zastosowania treści wizualnych w sposób odbiegający od wyraźnie opisanego w niniejszych Warunkach. Użytkownik wyraża również zgodę na zwolnienie firmy Shutterstock z odpowiedzialności w zakresie wszelkich kosztów i wydatków, które firma Shutterstock poniesie w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej umowy lub innych umów z firmą Shutterstock.

CZĘŚĆ V — DODATKOWE WARUNKI

 1. O ile nie jest to wymagane przez prawo, firma Shutterstock nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy bez względu na okoliczności. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi, nawet jeśli subskrypcja zostanie przerwana przed jej wygaśnięciem. Użytkownik upoważnia Shutterstock do naliczenia pełnej opłaty subskrypcyjnej za okres ustalony w momencie zakupu. Jednakże w przypadku, gdy firma Shutterstock zdecyduje, że użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu całej zapłaconej kwoty lub jej części, taki zwrot zostanie zrealizowany z wykorzystaniem sposobu płatności, który został wykorzystany przez użytkownika w celu zakupienia danego produktu. Jeżeli Użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej i anuluje swoje konto w ciągu czternastu (14) dni od dokonania jakiejkolwiek płatności na rzecz Shutterstock, Shutterstock zwróci wszelkie płatności dokonane przez Użytkownika w związku z takim anulowanym kontem pod warunkiem, że Użytkownik nie pobrał żadnych Treści wizualnych. W celu anulowania konta należy skontaktować się z działem obsługi klienta. (Telefon: w USA: 1-866-663-3954, poza USA: 1-646-419-4452, e-mail: Dział obsługi klienta).
 2. W następstwie wygaśnięcia planu subskrypcji użytkownika taki plan będzie automatycznie odnowiony na takich samych warunkach, jak pierwotnie zakupiony plan. Użytkownik może wyłączyć automatyczne odnawianie w każdej chwili przed terminem odnowienia za pomocą ustawień konta użytkownika. Użytkownik w sposób wyraźny przyznaje Shutterstock prawo do obciążenia użytkownika za każde automatyczne odnowienie do momentu, kiedy użytkownik wyłączy terminowo automatyczne odnawianie.
 3. Jeśli firma Shutterstock ma obowiązek pobierać podatek pośredni (np. podatek od sprzedaży, podatek VAT, podatek od towarów i usług itp.) na podstawie przepisów kraju zamieszkania użytkownika, za opłacenie pośredniego podatku odpowiedzialność ponosi użytkownik. Jeśli Shutterstock lub użytkownik ma obowiązek pobierania lub przekazywania podatku bezpośredniego lub pośredniego, użytkownik może mieć obowiązek samodzielnego sprawdzenia rzeczonego podatku zgodnie z obowiązującymi w jego kraju przepisami.
 4. Termin „Nieprzenośne” zgodnie z niniejszym zastosowaniem oznacza, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, że użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, ładować, przekazywać, podlicencjonować lub w inny sposób przenosić Treści lub prawa do Treści na rzecz strony trzeciej. Użytkownik może jednak jednorazowo przenieść treści wizualne na rzecz strony trzeciej wyłącznie w celu wydrukowania i/lub wyprodukowania swoich towarów zawierających treści wizualne, z zastrzeżeniem niniejszych zasad i warunków. Jeżeli użytkownik uzyska wiedzę, że w jakimkolwiek serwisie społecznościowym treści wizualne są wykorzystywane w sposób przekraczający licencję udzieloną na mocy niniejszej umowy, użytkownik zobowiązuje się do usunięcia wszelkich prac pochodnych uwzględniających treści wizualne z takiego serwisu społecznościowego oraz natychmiastowego poinformowania Shutterstock o każdorazowym wykorzystaniu treści wizualnych przez taki serwis społecznościowy. Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie wszelkich stosownych handlowo kroków w celu uniemożliwienia stronom trzecim kopiowania jakichkolwiek treści wizualnych. W przypadku, gdy użytkownik pozyska informacje na temat jakiegokolwiek przypadku nieupoważnionego kopiowania dowolnych treści wizualnych, należy powiadomić nas za pomocą poczty e-mail pod adresem support@shutterstock.com.
 5. Po powiadomieniu od Shutterstock lub jeśli użytkownik dowie się, że jakakolwiek Treść podlega potencjalnemu lub faktycznemu roszczeniu dotyczącemu naruszenia praw lub innemu roszczeniu, za które Shutterstock może ponosić odpowiedzialność, lub jeśli Shutterstock usunie Treść z dowolnego powodu oraz powiadomi użytkownika o takim usunięciu, użytkownik ma obowiązek na własny koszt usunąć tę Treść ze swoich systemów komputerowych i urządzeń magazynujących (elektronicznych i fizycznych) oraz, jeśli to możliwe, zaprzestać korzystania z Treści. Shutterstock dostarczy użytkownikowi porównywalną Treść (przy czym stopień porównywalności zostanie ustalony przez Shutterstock wedle własnego uznania komercyjnego) bezpłatnie, ale z zastrzeżeniem zapisów w tych Warunkach.
 6. Jeżeli użytkownik korzysta z jakichkolwiek treści w ramach efektów pracy stworzonych na potrzeby klienta lub dostarczonych klientowi, użytkownik przekaże Shutterstock dane takich klientów na uzasadnioną prośbę Shutterstock.
 7. Postępowanie arbitrażowe.
  1. Wszelkie nieporozumienia i spory wynikające z niniejszych Warunków lub ich naruszeń albo dotyczące ich naruszeń będą rozstrzygane nie na drodze sądowej, lecz wyłącznie na drodze wiążącego arbitrażu prowadzonego zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego lub Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów obowiązującym w dniu wszczęcia arbitrażu. Wydany przez arbitra (arbitrów) wyrok może zostać zatwierdzony przez dowolny sąd właściwy rzeczowo lub miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania strony lub położenie jej majątku. Miejscem arbitrażu będzie stan i hrabstwo Nowy Jork. Językiem postępowania arbitrażowego jest angielski. Powołuje się jednego arbitra uzgodnionego przez strony. Każda ze stron poniesie własne koszty arbitrażu. Obie strony zgadzają się, że poniższe roszczenia są wyjątkami od postanowień o arbitrażu i zostaną rozstrzygnięte w postępowaniu sądowym przed właściwym sądem: (i) wszelkie roszczenia związane z faktycznym lub rzekomym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej; (ii) wszelkie roszczenia o odszkodowanie w nagłych wypadkach na podstawie szczególnych okoliczności (np. bezpośredniego zagrożenia lub popełnienia przestępstwa, włamania, cyberataku) (iii) wszelkie roszczenia wynikające wyłącznie z domniemanego niewywiązania się przez Klienta z opłat na rzecz Shutterstock. Postanowienie o arbitrażu pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

  2. UŻYTKOWNIK I FIRMA SHUTTERSTOCK WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ ZE STRON TYLKO WE WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM. Bez łącznej zgody Użytkownika i Shutterstock arbiter ani sędzia nie może połączyć więcej niż jednego roszczenia w postępowanie zbiorowe ani w inny sposób kierować jakąkolwiek formą postępowania zbiorowego. Arbiter może wydać nakaz sądowy tylko na korzyść indywidualnej strony oczekującej rekompensaty i tylko w zakresie niezbędnym do udzielenia rekompensaty uzasadnionej indywidualnym roszczeniem tej strony. Użytkownik i Shutterstock potwierdzają, że obie strony zrzekają się prawa do rozprawy sądowej z ławą przysięgłych dotyczącej wszystkich sporów wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usługi, które mogą być rozstrzygnięte w arbitrażu.

  3. Jeżeli sąd uzna, że ​​obowiązujące prawo wyklucza egzekwowanie któregokolwiek z ograniczeń zawartych w części V, sekcji 7 w odniesieniu do konkretnego roszczenia o rekompensatę, wówczas roszczenie (i tylko to roszczenie) musi zostać odłączone od arbitrażu i może zostać wniesione do sądu.

 8. Żadna ze stron nie może scedować niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyłączeniem prawa Shutterstock na rzecz scedowania tej umowy na spółkę zależną, spółkę stowarzyszoną w ramach grupy Shutterstock, podmiot powstały w wyniku fuzji lub innej reorganizacji korporacyjnej z udziałem Shutterstock lub podmiot, który nabędzie wszystkie lub zasadniczo wszystkie aktywa lub zasoby kapitałowe Shutterstock.
 9. Niniejsze Regulamin nie będzie interpretowany ani przeciwko, ani na korzyść którejkolwiek ze stron, ale raczej zgodnie ze sprawiedliwym rozumieniem języka niniejszego dokumentu. Niniejszy Regulamin podlega i będzie interpretowany zgodnie z prawem w odpowiedniej jurysdykcji ustanowionej w części 5.24 bez względu na zasady dotyczące przepisów kolizyjnych.
 10. W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma do tego pełne prawo i upoważnienie. W przypadku braku takiego upoważnienia użytkownik wyraża zgodę na osobistą odpowiedzialność względem firmy Shutterstock za wszelkie naruszenia niniejszych Warunków. Użytkownik niniejszym udziela firmie Shutterstock nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie ze znaków towarowych Użytkownika w materiałach promocyjnych Shutterstock, w tym dostępnej publicznie liście klientów. Korzystanie przez Shutterstock ze znaków towarowych Użytkownika podlega zawsze obowiązującym w danym czasie, udostępnionym firmie Shutterstock zasadom korzystania ze znaków towarowych i odbywa się zawsze z korzyścią dla Użytkownika. Firma Shutterstock wyraża dodatkowo zgodę na podejmowanie biznesowo zasadnych starań w celu zaprzestania korzystania ze znaku towarowego Użytkownika nie później niż trzydzieści (30) dni od daty otrzymania przez Shutterstock odnośnego żądania Użytkownika pod adresem legal-notices@shutterstock.com.
 11. Liczba pobrań treści wizualnych dostępna dla użytkownika jest określona przez produkt zakupiony przez użytkownika. Dla celów niniejszych Warunków dzień jest zdefiniowany jako okres dwudziestu czterech (24) godzin rozpoczynający się w chwili zakupu produktu przez użytkownika. Miesiąc oznacza okres miesiąca kalendarzowego zaczynający się od dnia zakupu i obejmujący go oraz kończący się (i) w tym samym dniu kolejnego miesiąca lub (ii) w ostatnim dniu kolejnego miesiąca, w zależności od tego, która z tych dat wypada wcześniej. Na przykład jeśli użytkownik zakupi miesięczną subskrypcję 5 marca, subskrypcja zostanie odnowiona w dniu 5 kwietnia. Jeśli użytkownik zakupi miesięczną subskrypcję w dniu 31 sierpnia, subskrypcja zostanie odnowiona w dniu 30 września.
 12. O ile nie określono inaczej w sposób wyraźny w kuponie, wszelkie kupony lub kody zniżkowe wykorzystane przy zakupie na niniejszych warunkach będą dotyczyć wyłącznie pierwszej płatności dokonanej w związku z takim zakupem.
 13. W przypadku stwierdzenia nieważności dowolnego z postanowień niniejszych Warunków lub jego niewykonalności przez dowolne organy prawne lub regulacyjne we właściwej jurysdykcji będzie to dotyczyło wyłącznie części postanowienia, która utraciła ważność lub wykonalność, i nie wpłynie to na pozostałą część takich postanowień ani na pozostałe postanowienia Warunków, a niniejsze Warunki będą w pełni obowiązujące i ważne.
 14. Użytkownik jednoznacznie potwierdza, że wszelkie informacje przekazane przez firmę Shutterstock lub jej przedstawicieli w odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszych Warunków lub wykorzystania Treści licencjonowanej na mocy niniejszej Umowy są wyłącznie interpretacją niniejszych Warunków i nie stanowią porady prawnej. Shutterstock nie może udzielać porad prawnych i jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zwrotne przekazane przez firmę Shutterstock lub jej przedstawicieli.
 15. Wyraźnie rozumie się i ustala, że niniejsze Warunki świadczenia usługi są zawierane wyłącznie w celu zapewnienia korzyści stronom umowy, nie udziela się natomiast na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi żadnych korzyści, praw, obowiązków ani zobowiązań stronom trzecim.
 16. W razie naruszenia warunków niniejszej umowy lub innej umowy zawartej z Shutterstock, Shutterstock ma prawo do wyłączenia konta Użytkownika bez powiadomienia, dodatkowo do innych uprawnień Shutterstock wynikających z przepisów prawa i/lub systemu prawnego (ang. „equity”). Shutterstock w żadnym razie nie ma obowiązku zwrotu żadnych opłat poniesionych przez użytkownika w przypadku wyłączenia konta użytkownika w wyniku naruszenia.
 17. O ile nie zostanie wyraźnie określone w odpowiednich rozdziałach licencji i gwarancji niniejszego dokumentu, Shutterstock nie udziela praw ani nie daje dalszych gwarancji. Shutterstock dysponuje zgodami modela lub właściciela tylko, jeśli zostało to wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej Shutterstock.
 18. Odpowiedzialność Shutterstock z tytułu pojedynczej licencji zakupionej na mocy niniejszych Warunków nie przekroczy „Granicy odpowiedzialności” obowiązującej w przypadku ważnej licencji w czasie, w którym użytkownik wie lub powinien wiedzieć o roszczeniu, i nie ma znaczenia, ile razy przedmiotowe treści wizualne były licencjonowane lub stosowane przez użytkownika.
 19. O ile nie określono wyraźnie w Części IV niniejszych Warunków, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Shutterstock wobec użytkownika lub strony trzeciej składającej roszczenie za pośrednictwem użytkownika, wynikająca z korzystania lub braku możliwości korzystania przez użytkownika ze stron internetowych Shutterstock i/lub treści wizualnych tam zamieszczonych (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy, czy jest oparta na innej podstawie) nie przekroczy kwoty faktycznie otrzymanej przez Shutterstock od użytkownika tytułem zapłaty za licencję na treści wizualne.
 20. Firma Shutterstock, jej przedstawiciele, pracownicy, kierownicy, członkowie, udziałowcy, dyrektorzy lub dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec użytkownika lub jakiegokolwiek innego podmiotu z tytułu jakichkolwiek odszkodowań zwykłych, sankcyjnych, szczególnych, za szkody pośrednie, następcze lub uboczne ani z tytułu utraty zysku lub innych szkód, kosztów lub strat wynikających z wykorzystania treści wizualnych przez użytkownika, naruszenia niniejszej umowy przez Shutterstock lub w inny sposób, o ile nie określono wyraźnie w niniejszej umowie, nawet jeśli spółka Shutterstock została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód, kosztów lub strat.
 21. O ile nie określono wyraźnie w Części III, wszystkie treści wizualne są udostępniane „w stanie, w jakim są”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. gwarancji dorozumianych nienaruszenia postanowień, zbywalności oraz przydatności do określonego celu. Niektóre treści wizualne mogą zawierać elementy wymagające dodatkowego zatwierdzenia w przypadku modyfikacji treści lub ich wykorzystania w określonym kontekście. Użytkownik dokonujący takich modyfikacji lub stosujący treści wizualne w takim kontekście ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich dodatkowych, wymaganych zatwierdzeń.
 22. Shutterstock nie gwarantuje, że treści wizualne, strony internetowe Shutterstock lub inne materiały spełnią wymagania użytkownika, a ich działanie będzie niezakłócone i pozbawione błędów. Całkowite ryzyko w związku z jakością, wykonaniem i stosowaniem treści wizualnych ponosi wyłącznie użytkownik.
 23. W razie posługiwania się przez użytkownika danymi karty kredytowej uzyskanymi w sposób niezgodny z prawem w celu utworzenia konta lub angażowania się przez niego w inny sposób w działalność przestępczą mającą wpływ na Shutterstock spółka Shutterstock niezwłocznie wniesie skargę na stronie www.ic3.gov, centrum ds. przestępczości internetowej, którego działalność jest wynikiem współpracy Federalnego Biura Śledczego (FBI) z National White Collar Crime Center (Krajowym Centrum ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych).
 24. Kontrahent Shutterstock i wybór jurysdykcji. Subskrypcje i zakupy zainicjowane przed 15 marca 2021, łącznie ze wszystkimi kolejnymi płatnościami ratalnymi i automatycznymi odnowieniami aż do momentu ich anulowania, są przedmiotem umów zawieranych ze spółką Shutterstock, Inc. W przypadku nowych subskrypcji i zakupów dokonywanych od dnia 15 marca 2021 Twój kraj zamieszkania jest taki sam jak adres rozliczeniowy podany przez Ciebie firmie Shutterstock w ramach przekazania informacji związanych z kontem.
  Twój kraj zamieszkaniaZleceniodawca Shutterstock i „Shutterstock” w ramach umowyWybór jurysdykcjiLokalizacja postępowania arbitrażowego
  Stany Zjednoczone, Kanada, Indie, Brazylia

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA.

  Nowy JorkHrabstwo Nowy Jork, Nowy Jork
  Pozostałe obszary świata

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Irlandia.

  IrlandiaDublin, Irlandia

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 15 marca 2021