Gebruiksvoorwaarden

Bekijk ons privacybeleid

Deze vertaling is louter ter informatie en is geen juridisch bindend document. Raadpleeg de originele voorwaarden in het Engels.

 1. Aanvaarding van de voorwaarden
 2. Intellectueel eigendom; gelimiteerde gebruikerslicentie
 3. Handelsmerken van Shutterstock
 4. Informatie die u verstrekt
 5. Uw inhoud
 6. Inbreukvorderingen/notificaties van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
 7. Limitaties
 8. Beperking en beëindiging van gebruik
 9. Links naar sites van derden
 10. Garanties en disclaimers
 11. Schadeloosstelling
 12. Overig

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website, software, apps en/of invoegtoepassingen gebruikt die beschikbaar zijn gesteld door Shutterstock of haar dochterondernemingen (individueel en gezamenlijk de 'Site').

Aanvaarding van de voorwaarden

 1. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet of de aanvullende voorwaarden die Shutterstock Inc. ('Shutterstock') van tijd tot tijd publiceert (tezamen de 'Gebruiksvoorwaarden' genoemd). Als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Site niet te bezoeken of te gebruiken.
 2. Shutterstock kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Uw voortdurende toegang tot of voortgezet gebruik van de Site houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Uw toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan de huidige versie van de Gebruiksvoorwaarden, regels en richtlijnen die op de Site zijn gepubliceerd op het moment van dergelijk gebruik. Controleer regelmatig de link 'Gebruiksvoorwaarden' op de startpagina van shutterstock.com om de dan geldende voorwaarden te bekijken. Als u een van de gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw licentie voor toegang tot of gebruik van deze site automatisch beëindigd.

Intellectueel eigendom; gelimiteerde gebruikerslicentie

 1. Op grond van naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, van de toepasselijke licentieovereenkomst met Shutterstock en de wet mag u de Site openen en gebruiken. Shutterstock blijft de enige eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen van de Site en behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Gebruiksvoorwaarden. Shutterstock kan de Site of enig deel daarvan op ieder moment en om iedere reden, met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van Shutterstock wijzigen, vervangen of beëindigen. Shutterstock biedt de Site aan op basis van 'als zodanig' en 'zoals beschikbaar'.
 2. Alle inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot Afbeeldingen, Beeldmateriaal, Muziek en gerelateerde metagegevens (gezamenlijk de 'Inhoud van Shutterstock'), evenals de selectie en rangschikking van de Inhoud van Shutterstock, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en overige wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Onbevoegd gebruik van Inhoud van Shutterstock is in strijd met dergelijke wetten en deze Gebruiksvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document of in een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en Shutterstock, verleent Shutterstock geen expliciete of impliciete toestemming om de Site of Inhoud van Shutterstock te gebruiken. U gaat ermee akkoord om geen afgeleide werken te kopiëren, opnieuw te publiceren, te framen, linken, downloaden, verzenden, wijzigen, maken en dat u de Site of Inhoud van Shutterstock niet zult verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, weergeven, uitvoeren, licentiëren, sublicentiëren of onderwerpen aan reverse engineering. Bovendien stemt u ermee in geen datamining, robots of vergelijkbare gegevens en/of beeldverzameling en extractiemethoden te gebruiken omtrent de Site of Inhoud van Shutterstock.
 3. Tenzij u een licentieovereenkomst aangaat met Shutterstock is het u niet toegestaan Inhoud van Shutterstock te downloaden, verspreiden, weer te geven en/of te kopiëren.
 4. U mag geen watermerken of auteursrechtvermeldingen verwijderen in Inhoud van Shutterstock.

Handelsmerken van Shutterstock

 1. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden betekent de term 'Handelsmerk(en)' alle juridische of geregistreerde handelsmerken, logo's, servicemerken, handelsnamen, internetdomeinnamen, of andere indicaties die nu of in de toekomst door Shutterstock gebruikt zullen worden.
 2. Niets hierin vermeld garandeert of wordt opgesteld om u rechten te verlenen om een Shutterstock-handelsmerk te gebruiken, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. U gaat ermee akkoord dat u de handelsmerken van Shutterstock niet zult gebruiken op manieren die de handelsmerken of Shutterstock op enige wijze bezoedelen, in diskrediet brengen of nadelig weerspiegelen.
 4. U gaat ermee akkoord dat u de rechtsgeldigheid van Shutterstock-handelsmerken of de door Shutterstock geclaimde handelsmerkrechten niet aanvecht of op andere wijze uitdaagt (bijvoorbeeld door middel van juridische actie of dergelijke), of iemand anders assisteert of aanmoedigt dit te doen.
 5. U gaat ermee akkoord dat u geen Shutterstock-handelsmerk of variant daarop (inclusief andere of foutieve spellingen) als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam gebruikt, ongeacht het top-level domein, of als metatag, trefwoord of ander type programmeringscode of -data.
 6. U mag op geen enkel moment zonder Shutterstock's vooraf gegeven schriftelijke toestemming enig woord of markering gelijkaardig aan of makkelijk te verwarren met de handelsmerken van Shutterstock overnemen of gebruiken,
 7. De aanblik en het gevoel van de Shutterstock-website, inclusief alle paginakoppen, aangepaste grafische beelden, knoppictogrammen, en schrift, is de handelsaankleding en/of het handelsmerk of servicemerk van Shutterstock en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Shutterstock.
 8. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die worden gebruikt of verschijnen op de Shutterstock-website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Verwijzing naar andere producten, diensten, processen of andere informatie, via handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of op een andere manier, vertegenwoordigt of impliceert geen bevestiging, sponsoring of aanbeveling daarvan door Shutterstock, tenzij uitdrukkelijk zo vermeld.
 9. U mag een handelsmerken, logo‘s, afbeeldingen of andere grafische elementen van Shutterstock niet gebruiken om naar de Shutterstock-website te linken zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Shutterstock.
 10. U mag geen hotlink naar de Shutterstock-website of een afbeelding plaatsen zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Shutterstock.

Informatie die u verstrekt

 1. Shutterstock (of derden die namens haar optreden) kan informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Site. Externe platforms waarmee u toegang krijgt tot de Site, kunnen informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van dergelijke externe platforms en deze informatie beschikbaar stellen voor Shutterstock indien u akkoord gaat met de overeenkomst voor het betreffende externe platform. De verzameling en het gebruik van al deze informatie door Shutterstock moet te allen tijde in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid van Shutterstock en de toepasselijke wetgeving.
 2. Shutterstock zal uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Shutterstock-privacyverklaring, waarvan de inhoud in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen bij wijze van referentie.

Uw inhoud

 1. Voor afbeeldingen, videomateriaal, tekst, audio of andere inhoud die u op de Site uploadt of plaatst ('Uw inhoud'), garandeert u en gaat u ermee akkoord dat: (i) u alle benodigde rechten bezit om Uw inhoud te verzenden naar de Site en u de licenties toekent zoals hierin uiteengezet; (ii) Shutterstock geen licenties van derden dient te verkrijgen of royalty's dient te betalen aan derden met betrekking tot Uw inhoud; (iii) Uw inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; en (iv) Uw inhoud voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten.
 2. Door het uploaden van uw Inhoud kent u Shutterstock een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie toe en het recht om uw Inhoud te kopiëren, over te dragen, te verspreiden, te openbaren en weer te geven (via alle media die bekend zijn ten tijde van het aanmaken of daarna) en om afgeleide werken te maken van Uw inhoud met het doel u de mogelijkheid te bieden Uw inhoud te bewerken en weer te geven via de website of Uw inhoud te behouden voor geschillen, juridische processen of onderzoeken. De voornoemde licenties blijven aanhouden tot u uw inhoud van de website verwijdert. In dat geval worden de licenties beëindigd binnen een commercieel redelijke periode. Niettegenstaande het voorgaande blijft de licentie voor juridische archiverings- en bewaringsdoeleinden voor onbepaalde duur bestaan.
 3. Het is niet toegestaan video's, afbeeldingen, tekst, audio-opnames of andere inhoud te uploaden, plaatsen of verzenden die:
  • inbreuk maken op de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere publicatie- of privacyrechten van derden;
  • pornografische, beledigende of anderszins onwettige of immorele inhoud bevatten.
  • minderjarigen uitbuiten;
  • onwettige of gewelddadige handelingen bevatten;
  • wreedheden of geweld tegenover dieren bevatten;
  • aanzetten tot frauduleuze handelingen of aanleiding geven tot misleidende advertenties of oneerlijke concurrentie; of
  • inbreuk maken op de wet, statuten of regelgeving.
 4. U mag geen Inhoud van Shutterstock gebruiken voor welk doel dan ook zonder eerst een licentie te hebben verkregen om dergelijke Inhoud van Shutterstock te gebruiken. Gebruik van Inhoud van Shutterstock door u wordt beheerst door de toepasselijke licentieovereenkomst die afzonderlijk tussen u en Shutterstock is afgesloten. Het weergeven en/of verspreiden van Inhoud van Shutterstock met een watermerk of zonder licentie aan het publiek (ongeacht of deze is opgenomen in een afgeleid of losstaand werk) vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Inbreukvorderingen/notificaties van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

 1. Als u denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door Shutterstock inbreuk maakt op auteursrechten die in uw bezit zijn of die zich in uw macht bevinden, kunt u Shutterstock hiervan op de hoogte stellen op de manier zoals uiteengezet in onze DMCA Copyright Infringement Notice Policy (meldingsbeleid voor inbreuk op het auteursrecht onder de Digital Millennium Copyright Act).

Limitaties

 1. U gaat ermee akkoord dat u niet:
  • zich met praktijken zult bezighouden die inbreuk maken op de wet of de rechten van Shutterstock of een derde.
  • de van toepassing zijnde wetten of regelgeving zult overtreden met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Website, of u zult inlaten met activiteiten die verboden zijn volgens deze Gebruiksvoorwaarden.
  • inbreuk zult maken op de rechten van Shutterstock of een derde (inclusief de privacy- en publiciteitsrechten) of een ander zult misbruiken, belasteren, aanvallen, stalken of bedreigen.

Beperking en beëindiging van gebruik

 1. Shutterstock mag uw toegang tot een gedeelte van of de gehele Site en/of Inhoud van Shutterstock naar eigen inzicht op elk moment blokkeren, beperken, ongeschikt maken, uitstellen of beëindigen, zonder vooraf gegeven waarschuwing of verplichting aan u. Om het even welk gedrag van u dat er naar het oordeel van Shutterstock voor zorgt dat een andere persoon of entiteit de Site niet of niet ten volle kan gebruiken of er geen plezier aan beleeft, is strikt verboden en kan resulteren in de beëindiging van uw toegang tot de Site zonder verder bericht.
 1. In het geval dat de Site beschikbaar is via een platform van een derde partij, of als Shutterstock links van de Site naar een platform van derden aanbiedt of een derde partij toestaat om vanaf haar platform naar de Site te linken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Shutterstock geen enkele garantie verleent, expliciet of impliciet, en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of praktijken van dergelijke derde partijen of hun platforms. Dergelijke platforms vallen niet onder de controle van Shutterstock en Shutterstock biedt en/of staat deze links alleen toe voor uw gemak. Het opnemen van een link houdt geen aanbeveling van, verwantschap met of ondersteuning door Shutterstock in.

Garanties en disclaimers

 1. Uw gebruik van de Site is op eigen risico. De Site wordt door Shutterstock onder deze gebruiksvoorwaarden 'als zodanig' aangeboden, zonder enige vorm van garantie, expliciet noch impliciet, wettelijk of anderszins. Shutterstock wijst uitdrukkelijk alle garanties van de hand, hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot impliciete garanties van de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk en alle andere garanties die kunnen voortvloeien uit een wet. Zonder het bovenstaande te beperken, biedt Shutterstock geen garantie dat: (i) de Site voldoet aan uw vereisten; (ii) de toegang tot de Site ononderbroken zal zijn; (iii) de kwaliteit van de Site aan uw verwachtingen zal voldoen; en (iv) eventuele fouten of defecten op de site, in de diensten of materialen worden gecorrigeerd. Shutterstock geeft geen verklaringen of garanties dat de Site in uw rechtsgebied wordt toegestaan, dat de Inhoud die u indient beschikbaar zal zijn via de Site of zal worden opgeslagen door de Site, dat de Site aan uw behoeften zal voldoen, of dat Shutterstock zal doorgaan met het ondersteunen van een bepaalde functie van de Site. Voor zover een afwijzing van aansprakelijkheid of beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing is, zijn alle toepasselijke expliciete, impliciete en wettelijke garanties van beperkte duur tot een periode van dertig (30) dagen na de datum waarop u de Site voor het eerst hebt gebruikt en na deze periode zijn geen garanties van toepassing.

Schadeloosstelling

 1. U gaat ermee akkoord om Shutterstock, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, licentieverstrekkers, medewerkers, vertegenwoordigers, derde-informatieverstrekkers, indieners en onafhankelijke freelancers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheid en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met uw handelswijze, uw gebruik van de website of het niet in staat zijn daartoe, uw (vermeende) tekortkoming in de nakoming van de websitegebruiksvoorwaarden of van enige verklaring of garantie hierin opgenomen, uw ongeautoriseerde gebruik van de Inhoud van Shutterstock of uw inbreuk op andere rechten.

Overig

 1. Elk geschil of elke claim voortvloeiend uit of in samenhang met deze Overeenkomst, of de schending daarvan, zal voor bemiddeling worden voorgelegd onder de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association of van het International Centre for Dispute Resolution, ingaande op de datum waarop de arbitrage is gestart in plaats van de begindatum van de procedure in de rechtszaal, en een verzoek tot toekenning van afdwingbare rechtskracht aan het arbitraal vonnis kan worden ingediend bij elke rechtbank met jurisdictie daarvan of jurisdictie over de relevante partij of diens middelen. De plaats waar de arbitrage zal plaatsvinden, is de staat en het gerechtelijk arrondissement van New York. De taal die tijdens de arbitrageprocedures zal worden gebezigd, is het Engels. Er zal één arbiter worden aangewezen. Elke partij draagt haar eigen kosten voor de arbitrage. Shutterstock heeft ook het recht om alle gerechtelijke en billijke zaken of procedures voor enige bevoegde rechtbank in te zetten of aan enige bevoegde rechtbank voor te leggen met het doel om tegen u voorlopige gerechtelijke maatregelen te treffen of andere voorzieningen te verkrijgen, indien dit volgens Shutterstock nodig of wenselijk is.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat New York, zonder erkenning van de regels van voornoemde staat met betrekking tot tegenstrijdig recht.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de licentieovereenkomst die u met Shutterstock aangaat, zullen de voorwaarden van deze licentieovereenkomst van kracht zijn.
 4. Deze Gebruiksvoorwaarden dienen niet te worden geïnterpreteerd in het voordeel, noch in het nadeel van enige partij, maar volgens de eerlijke betekenis van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden. De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een deel van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van de overeenkomst.