Tin. Isolation on the white.

Tin. Isolation on the white.

 Stock photo ID: 25167745