religious silver icon of Nikolai ugodnik (made in russia). Wood background.

religious silver icon of Nikolai ugodnik (made in russia). Wood background.

 Stock photo ID: 101977840

Similar images

  |   See all