potato pancakes with smoked salmon and sour cream. isolated on white background

potato pancakes with smoked salmon and sour cream. isolated on white background

 Stock photo ID: 120816154