Poppy isolated over white background.

Poppy isolated over white background.

 Stock photo ID: 42349480