fresh white mushrooms (Boletus edulis)

fresh white mushrooms (Boletus edulis)

 Stock photo ID: 61337107