fresh strawberry on white background

fresh strawberry on white background

 Stock photo ID: 146653283