Diamond on Satin. Sepia-toned.

Diamond on Satin. Sepia-toned.

 Stock photo ID: 12344800