Traditional Dance of Masais - Kenya

ID de foto en stock libre de regalías: 240837199

Traditional Dance of Masais - Kenya