Όροι Χρήσης

Προβολή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Ανατρέξτε στους πρωτότυπους όρους στην αγγλική γλώσσα.

 1. Αποδοχή των Όρων
 2. Πνευματική Ιδιοκτησία, Περιορισμένη Άδεια Χρήσης στους Χρήστες
 3. Εμπορικά Σήματα της Shutterstock
 4. Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς
 5. Το Περιεχόμενό σας
 6. Αξιώσεις Παραβίασης/Γνωστοποιήσεις DMCA
 7. Περιορισμοί
 8. Περιορισμός και Τερματισμός Χρήσης
 9. Σύνδεσμοι για Ιστότοπους Τρίτων Μερών
 10. Εγγυήσεις και Αποποιήσεις
 11. Αποζημίωση
 12. Διάφορα

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης προτού προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, το λογισμικό, τις εφαρμογές ή/και τις προσθήκες που διατίθενται από τη Shutterstock ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της (μεμονωμένα και από κοινού, ο «Ιστότοπος»).

Αποδοχή των Όρων

 1. Αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω και οιουσδήποτε τροποποιημένους ή πρόσθετους όρους τους οποίους ενδέχεται να δημοσιεύει η Shutterstock, Inc. («Shutterstock») κατά καιρούς (από κοινού, οι «Όροι Χρήσης»). Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους Όρους Χρήσης, μην προσπελάζετε και μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο.
 2. Η Shutterstock ενδέχεται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς. Η συνεχιζόμενη εκ μέρους σας πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου συνιστά αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων από εσάς. Η εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου θα υπόκειται στην τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, των κανόνων και των κατευθυντήριων οδηγιών που αναρτώνται στον Ιστότοπο κατά τον χρόνο της προειρηθείσας χρήσης. Να ελέγχετε τακτικά τον σύνδεσμο «Όροι Χρήσης» στην αρχική σελίδα του shutterstock.com για προβολή των όρων που ισχύουν εκείνη τη χρονική στιγμή. Εάν παραβιάσετε οιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης, η άδεια χρήσης που κατέχετε για την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου θα τερματιστεί αυτομάτως.

Πνευματική Ιδιοκτησία, Περιορισμένη Άδεια Χρήσης στους Χρήστες

 1. Εφόσον συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οιαδήποτε ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης με τη Shutterstock και τη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να προσπελάζετε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Η Shutterstock παραμένει ο αποκλειστικός κάτοχος του συνόλου των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί του Ιστοτόπου αυτού και επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ρητώς στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Shutterstock ενδέχεται να τροποποιεί, να αντικαθιστά ή να διακόπτει τον Ιστότοπο ή οιοδήποτε μέρος αυτού οποιαδήποτε στιγμή, για οιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Shutterstock. Η Shutterstock παρέχει τον Ιστότοπο «ως έχει» και ως «ως διατίθεται».
 2. Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Εικόνων, Βίντεο, Μουσικής και σχετικά μεταδεδομένων (από κοινού το «Περιεχόμενο της Shutterstock»), καθώς και η επιλογή και η διευθέτηση του Περιεχομένου της Shutterstock, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά και άλλους νόμους και συνθήκες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οιουδήποτε Περιεχομένου της Shutterstock παραβιάζει αυτή τη νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εξαιρουμένων όσων προβλέπονται ρητώς στην παρούσα ή σε ξεχωριστή σύμβαση παροχής άδειας χρήσης που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τη Shutterstock, η Shutterstock δεν παραχωρεί κανένα ρητό ή έμμεσο δικαίωμα για χρήση του Ιστότοπου ή οιουδήποτε Περιεχομένου της Shutterstock. Αποδέχεστε να μην κάνετε αντιγραφή, αναδημοσίευση, πλαισίωση, σύνδεση, λήψη, διαβίβαση, τροποποίηση, προσαρμογή, δημιουργία παράγωγων έργων με βάση, ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση, δανεισμό, πώληση, εκχώρηση, διανομή, προβολή, εκτέλεση, παραχώρηση άδεια χρήσης, περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης, του Ιστότοπου ή οιοδήποτε Περιεχόμενο της Shutterstock. Επιπλέον, αποδέχεστε να μη χρησιμοποιείτε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή/και εικόνων σε σχέση με τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο της Shutterstock.
 3. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε λήψη, διανομή, προβολή ή/και αντιγραφή οιουδήποτε Περιεχομένου της Shutterstock, παρά μόνον εφόσον συνάψετε σύμβαση παροχής άδειας χρήσης με τη Shutterstock.
 4. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε τυχόν υδατογραφήματα ή ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο Περιεχόμενο της Shutterstock.

Εμπορικά Σήματα της Shutterstock

 1. Για τους σκοπούς αυτών των Όρων Χρήσης, με τον όρο «Εμπορικό Σήμα(τα)» εννοούνται όλα τα εμπορικά σήματα εθιμικού δικαίου ή τα σήματα κατατεθέντα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσίας, οι εμπορικές επωνυμίες, τα ονόματα τομέων Διαδικτύου ή άλλες ενδείξεις προέλευσης που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν από τη Shutterstock τώρα ή το μέλλον.
 2. Κανένα σημείο που περιέχεται στην παρούσα δεν παραχωρεί ούτε θα έχει την έννοια ότι σας παραχωρεί οιαδήποτε δικαιώματα χρήσης οιουδήποτε Εμπορικού Σήματος της Shutterstock, παρά μόνον εφόσον αναφέρεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 3. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τα Εμπορικά Σήματα της Shutterstock με οιονδήποτε τρόπο ο οποίος ενδέχεται να αμαυρώσει, να δυσφημίσει ή να έχει δυσμενείς επιπτώσεις επί αυτών των Εμπορικών Σημάτων ή της Shutterstock.
 4. Αποδέχεστε ότι δεν θα αμφισβητήσετε ούτε θα προσφύγετε άλλως πως κατά (π.χ. με οιαδήποτε νομική προσφυγή ή άλλως πως) ούτε θα υποβοηθήσετε ή θα ενθαρρύνετε οιοδήποτε άλλο άτομο να αμφισβητήσει ή να προσφύγει κατά της εγκυρότητας οιωνδήποτε Εμπορικών Σημάτων ή της Shutterstock ή των δικαιωμάτων επί Εμπορικών Σημάτων που αξιώνονται από τη Shutterstock.
 5. Αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οιοδήποτε Εμπορικό Σήμα της Shutterstock (ή οποιαδήποτε παραλλαγή αυτού, συμπεριλαμβανομένων των ορθογραφικών λαθών) ως όνομα τομέα ή ως μέρος ονόματος τομέα, ανεξαρτήτως του τομέα ανωτάτου επιπέδου ή ως μετα-ετικέτα, λέξη-κλειδί ή οιουδήποτε άλλου τύπου κώδικα προγραμματισμού ή δεδομένων.
 6. Δεν επιτρέπεται, οποιαδήποτε στιγμή, να υιοθετείτε ή να χρησιμοποιείτε, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Shutterstock, οιαδήποτε λέξη ή σήμα παρόμοιο με τα Εμπορικά Σήματα της Shutterstock ή που υπάρχει το ενδεχόμενο σύγχυσης με αυτά.
 7. Η όψη και η αίσθηση του ιστότοπου της Shutterstock, συμπεριλαμβανομένων όλων των κεφαλίδων των σελίδων, των προσαρμοσμένων γραφικών, των εικονιδίων κουμπιών και των συμβολοσειρών, αποτελεί τη χαρακτηριστική εμφάνιση ή/και εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας της Shutterstock και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η μίμηση ή η χρήση, συνολικά ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Shutterstock.
 8. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων και εταιρικές επωνυμίες ή λογότυπα που χρησιμοποιούνται ή εμφανίζονται στον ιστότοπο της Shutterstock αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αναφορά σε οιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, κατά εμπορική επωνυμία, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλως πως δεν συνιστά ούτε υπονοεί ότι η Shutterstock εγκρίνει, χορηγεί ή συνιστά οιαδήποτε από αυτά, παρά μόνον εφόσον δηλώνεται ρητώς.
 9. Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, Εικόνα ή οιοδήποτε άλλο κατοχυρωμένο γραφικό της Shutterstock για σύνδεση στον ιστότοπο της Shutterstock, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Shutterstock.
 10. Δεν επιτρέπετε να δημιουργείτε πλαίσια ή συνδέσμους τύπου hotlink προς τον ιστότοπο της Shutterstock ή οιαδήποτε Εικόνα, χωρίς πρότερη γραπτή συγκατάθεση της Shutterstock.

Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς

 1. Η Shutterstock (ή τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της) ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου. Πλατφόρμες τρίτων μερών μέσω των οποίων προσπελάζετε τον Ιστότοπο ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση αυτών των πλατφορμών τρίτων μερών και να καθιστούν αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες στη Shutterstock στο πλαίσιο της συμφωνίας σας με την αντίστοιχη πλατφόρμα τρίτου μέρους. Η συλλογή και η χρήση όλων αυτών των πληροφοριών από τη Shutterstock θα συμμορφώνεται συνεχώς με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Shutterstock και την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Η Shutterstock θα χρησιμοποιεί και θα προστατεύει τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως το όνομα και τη διεύθυνσή σας, σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Shutterstock, το περιεχόμενο της οποίας έχει ενσωματωθεί με παραπομπή στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Το Περιεχόμενό σας

 1. Για οιαδήποτε εικόνα, βίντεο, κείμενο, ήχο ή άλλο περιεχόμενο το οποίο αποστέλλετε ή αναρτάτε στον Ιστότοπο (το «Περιεχόμενό σας»), δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα υποβολής του Περιεχομένου σας στον Ιστότοπο και παραχώρησης των αδειών χρήσης που προσδιορίζονται στην παρούσα, (ii) η Shutterstock δεν θα χρειαστεί να λάβει άδειες χρήσης από οιοδήποτε τρίτο μέρος ή να πληρώσει για δικαιώματα εκμετάλλευσης σε οιοδήποτε τρίτο μέρος αναφορικά με το Περιεχόμενό σας, (iii) το Περιεχόμενό σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων και (iv) το Περιεχόμενό σας συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους.
 2. Με την αποστολή του Περιεχομένου σας, παραχωρείτε στη Shutterstock μια περιορισμένη, παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης και το δικαίωμα αντιγραφής, διαβίβασης, διανομής, δημόσιας εκτέλεσης και προβολής (μέσω όλων των μέσων που είναι σήμερα γνωστά ή θα δημιουργηθούν εφεξής) και δημιουργίας παράγωγων έργων από το Περιεχόμενό σας, με σκοπό να σας επιτραπεί η επεξεργασία και προβολή του Περιεχομένου σας με τη χρήση του Ιστότοπου και η αρχειοθέτηση ή διατήρηση του Περιεχομένου σας για διενέξεις, νομικές προσφυγές ή έρευνες. Οι ανωτέρω άδειες χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, εκτός εάν και ωσότου καταργήσετε το Περιεχόμενό σας από τον Ιστότοπο, στην οποία περίπτωση ή ισχύς των αδειών χρήσης θα τερματιστεί εντός εμπορικώς εύλογης χρονικής περιόδου. Παρά τα προειρηθέντα, η άδειας χρήσης για σκοπούς έννομης αρχειοθέτησης/διατήρησης θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστο.
 3. Δεν επιτρέπεται η αποστολή, ανάρτηση ή διαβίβαση οιουδήποτε βίντεο, εικόνας, κειμένου, ηχογράφησης ή άλλου περιεχομένου το οποίο:
  • Παραβιάζει οιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα τρίτου μέρους ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οιοδήποτε δικαίωμα δημοσιότητας ή απορρήτου,
  • Περιέχει τυχόν πορνογραφικό, συκοφαντικό ή άλλως πως παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο.
  • Εκμεταλλεύεται ανηλίκους,
  • Απεικονίζει παράνομες ή βίαιες πράξεις,
  • Απεικονίζει βάναυση μεταχείριση ζώων ή βία εναντίων ζώων,
  • Προωθεί πρακτικές απάτης ή αποτελεί βάση για έγερση αξίωσης παραπλανητικής διαφήμισης ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή
  • Παραβιάζει οιονδήποτε νόμο, θεσμικό δικαίωμα ή κανονισμό.
 4. Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε οιοδήποτε Περιεχόμενο της Shutterstock για οιονδήποτε σκοπό, χωρίς να λάβετε πρώτα άδεια χρήσης αυτού του Περιεχομένου της Shutterstock. Οιαδήποτε χρήση Περιεχομένου της Shutterstock εκ μέρους σας θα διέπεται από την ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης η οποία θα συναφθεί ξεχωριστά ανάμεσα σε εσάς και τη Shutterstock. Η προβολή ή/και διανομή στο κοινό οιουδήποτε Περιεχομένου της Shutterstock που φέρει υδατογράφημα ή για το οποίο δεν έχετε άδεια χρήσης (είτε ενσωματωμένο σε παράγωγο έργο είτε αυτόνομα) συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Αξιώσεις Παραβίασης/Γνωστοποιήσεις DMCA

 1. Εάν θεωρείτε ότι οιαδήποτε Εικόνα ή άλλο υλικό που καθίσταται διαθέσιμο από τη Shutterstock παραβιάζει οιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα που βρίσκεται στον έλεγχό σας, μπορείτε να ειδοποιήσετε τη Shutterstock με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, στην Πολιτική Γνωστοποίησης Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του DMCA.

Περιορισμοί

 1. Αποδέχεστε ότι δεν θα πράξετε τα εξής:
  • Σύναψη συμβολαίου που συνιστά παραβίαση οιουδήποτε νόμου ή παραβιάζει τα δικαιώματα της Shutterstock ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.
  • Παραβίαση οιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών που σχετίζονται με την εκ μέρους σας πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου ή εμπλοκή σε οιαδήποτε δραστηριότητα που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
  • Παραβίαση των δικαιωμάτων της Shutterstock ή οιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας) ή κακή χρήση, συκοφαντία, παρενόχληση, κακόβουλη παρακολούθηση ή απειλή άλλου.

Περιορισμός και Τερματισμός Χρήσης

 1. Η Shutterstock μπορεί να αποκλείσει, να περιορίσει, να απενεργοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου της Shutterstock οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Shutterstock, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ή οιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Οιαδήποτε συμπεριφορά εκ μέρους σας η οποία, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Shutterstock, περιορίζει ή παρεμποδίζει οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα να χρησιμοποιήσει ή να απολαύσει τον Ιστότοπο απαγορεύεται αυστηρά και ενδέχεται να καταλήξει σε τερματισμό της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
 1. Σε περίπτωση που ο Ιστότοπος διατίθεται μέσω πλατφόρμας οιουδήποτε τρίτου μέρους ή εάν η Shutterstock παρέχει συνδέσμους από τον Ιστότοπο σε οιαδήποτε πλατφόρμα τρίτου μέρους ή επιτρέπει σε οιοδήποτε τρίτο μέρος να συνδέεται από την πλατφόρμα του στον Ιστότοπο, αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι η Shutterstock δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οιοδήποτε περιεχόμενο ή πρακτικές των προειρηθέντων τρίτων μερών ή των πλατφορμών τους. Αυτές οι πλατφόρμες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Shutterstock και η Shutterstock παρέχει ή/και επιτρέπει αυτούς τους συνδέσμους αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας. Η συμπερίληψη οιουδήποτε συνδέσμου δεν υπονοεί συνεργασία, έγκριση ή υιοθέτηση από τη Shutterstock.

Εγγυήσεις και Αποποιήσεις

 1. Η εκ μέρους σας χρήση του Ιστότοπου γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Ο Ιστότοπος παρέχεται από τη Shutterstock στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης, «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή, έμμεση, θεσμική ή άλλως πως. Η Shutterstock αποποιείται ρητώς οιαδήποτε και το σύνολο των εγγυήσεων οιουδήποτε είδους, είτε ρητών είτε εμμέσων, επί καθεμίας και του συνόλου των υπηρεσιών που διατίθενται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, καθώς και οιασδήποτε άλλης εγγύησης που ενδεχομένως να προκύψει στο πλαίσιο οιουδήποτε νόμου. Χωρίς κανέναν περιορισμό επί των προειρηθέντων, η Shutterstock δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι: (i) ο Ιστότοπος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, (ii) η πρόσβαση στον Ιστότοπο θα είναι απρόσκοπτη, (iii) η ποιότητα του Ιστοτόπου θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας και (iv) οιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα στον ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τα υλικά θα διορθωθούν. Η Shutterstock δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος θα επιτρέπεται στη δική σας δικαιοδοσία, ότι οιοδήποτε Περιεχόμενό σας που έχει υποβληθεί από εσάς θα είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου ή θα αποθηκευτεί από τον Ιστότοπο, ότι ο Ιστότοπος θα καλύπτει τις ανάγκες σας ή ότι η Shutterstock θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει οιαδήποτε συγκεκριμένη λειτουργία του Ιστότοπου. Στην έκταση που δεν ισχύει οιαδήποτε αποποίηση ή περιορισμός ευθύνης, όλες οι ισχύουσες ρητές, έμμεσες και θεσμικές εγγυήσεις θα περιορίζονται σε διάρκεια σε χρονική περίοδο (30) ημερών, μετά την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά τον Ιστότοπο και δεν θα ισχύει καμία εγγύηση μετά από αυτήν την περίοδο.

Αποζημίωση

 1. Αποδέχεστε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τη Shutterstock, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους δικαιοπαρόχους, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους τρίτους παρόχους πληροφοριών, τους Υποβάλλοντες και τους ανεξάρτητους αναδόχους έναντι οιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, κόστους, υποχρεώσεων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, εύλογων αμοιβών δικηγόρου) που θα προκύψουν από ή σε σχέση με τη συμπεριφορά σας, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου από εσάς, την εκ μέρους σας παραβίαση ή πιθανολογούμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου ή οιασδήποτε δήλωσης ή εγγύησης που περιέχεται στην παρούσα, την εκ μέρους σας μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου της Shutterstock ή της εκ μέρους σας παραβίασης οιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου.

Διάφορα

 1. Οιαδήποτε διένεξη ή αξίωση η οποία θα εγερθεί από ή σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή την παραβίαση αυτής, θα διευθετηθεί με δεσμευτική διαιτησία, η οποία θα χορηγηθεί στο πλαίσιο των Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας ή του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Διενέξεων, όπως θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της διαιτησίας, και όχι στο δικαστήριο, και η απόφαση που θα ληφθεί από τον ή τους διαιτητές μπορεί να επικυρωθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο που διαθέτει δικαιοδοσία για το θέμα ή που διαθέτει δικαιοδοσία επί του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους ή των παγίων του. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η πολιτεία και η κομητεία της Νέας Υόρκης. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι τα Αγγλικά. Ο διαιτητής θα είναι ένας. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα καλύπτει τις δικές του δαπάνες κατά τη διαιτησία. Η Shutterstock θα έχει επίσης το δικαίωμα να εκκινήσει και να προβεί σε οιαδήποτε νόμιμη ή δίκαιη προσφυγή ή δίωξη ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας προκειμένου να λάβει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα ενάντια σε εσάς σε περίπτωση που, κατά τη γνώμη της Shutterstock, τέτοιου είδους προσφυγή είναι απαραίτητη ή επιθυμητή.
 2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, οι χωρίς να γίνονται σεβαστές οι αρχές της περί σύγκρουσης νομοθεσιών.
 3. Σε περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και οιασδήποτε σύμβασης άδειας χρήσης που θα συνάψετε με τη Shutterstock, θα επικρατούν οι όροι αυτής της συμφωνίας άδειας χρήσης.
 4. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται ούτε κατά ούτε υπέρ οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, αλλά μάλλον σύμφωνα με το ορθό νόημα της διατύπωσής της. Η ακυρότητα ή η μη εφαρμοσιμότητα οιουδήποτε μέρους των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα της ισορροπίας που περιγράφεται στην παρούσα.