SFX


Editorial image
Liz Ranken (Movement Director), Aidan Cheng (Little Yi/Peter), Christopher Goh (Shen/Han-Han), Celeste Den (Yin-Yin/Luo-Na), Michael Boyd (Director), Tuyen Do (Lili/An-Mei/Ruzhen), Frances Ya-Chu Cowhig (Author), Shuping Wang, Millicent Wong (Jasmine/Pei-Pei), Kok-Hwa Lie (Kuan/Wang-Wei), Vincent Lai (Wen/Johnny) and Togo Igawa (Old Yang/Minister Li)
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019
'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019

See more

10412510ac

See more

10412510ac
10412510bm

Stock Image ID: 10412510bm

'The King of Hell's Palace' party, Press Night, London, UK - 12 Sep 2019

Liz Ranken (Movement Director), Aidan Cheng (Little Yi/Peter), Christopher Goh (Shen/Han-Han), Celeste Den (Yin-Yin/Luo-Na), Michael Boyd (Director), Tuyen Do (Lili/An-Mei/Ruzhen), Frances Ya-Chu Cowhig (Author), Shuping Wang, Millicent Wong (Jasmine/Pei-Pei), Kok-Hwa Lie (Kuan/Wang-Wei), Vincent Lai (Wen/Johnny) and Togo Igawa (Old Yang/Minister Li)

Important information

Image Formats

  • 4721 × 3147 pixels • JPG

Image Contributor

Dan Wooller/Shutterstock