Vi arbetar på en översättning av detta dokument för din bekvämlighet. Vi kommer att lägga upp det när det är klart. Hänvisa alltid till de engelska versionerna av våra kontrakt om frågor uppstår kring dina rättigheter och/eller skyldigheter.
SHUTTERSTOCK, INC.
SHUTTERSTOCK.COM
ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN
Läs användarvillkoren noggrant innan du går in på eller använder webbplatsen.
ATT ACCEPTERA VILLKOREN
Genom att besöka eller använda den här sidan accepterar du och är bunden till villkoren som anges i detta dokument och till ändringarna som Shutterstock, Inc. ("Shutterstock") kan komma att publicera då och då (sammantaget "användarvillkoren"). Om du inte accepterar alla villkor som finns i användarvillkoren, besök inte och använd inte webbplatsen.
Shutterstock kan komma att ändra användarvillkoren och andra riktlinjer och regler på sidan då och då. För att du ska kunna använda sidan måste du acceptera sådana förändringar. Din tillgång och användning av sidan står under de aktuella versionerna av användarvillkoren, regler och riktlinjer som finns på sidan när användningen sker. Se till att regelbundet läsa "Användarvillkoren" på hemsidan www.shutterstock.com för att se de aktuella användarvillkoren. Om du bryter mot något av användarvillkoren, kommer din licens och tillgång till sidan avslutas automatiskt.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, BEGRÄNSAD TILLGÅNG FÖR ANVÄNDARE
1.
Alla bilder och annat innehåll (tillsammans kallat "innehåll") liksom valet och arrangemanget av innehållet är skyddat av upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och andra immaterialrättsliga lagar och fördrag (tillsammans kallat "immaterialrättsliga lagar"). All obehörig användning av innehållet kan bryta mot sådana lagar och användarvillkoren. Såvida det inte uttryckligen anges häri eller i användarvillkoren för prenumeranter, ger Shutterstock inte någon klart eller underförstått tillstånd att använda innehållet. Du samtycker till att inte kopiera, återpublicera, rama in, länka till, ladda ner, överföra, ändra, bearbeta, skapa härledda verk baserat på, hyra ut, leasa, låna, sälja, överlåta, distribuera, visa, framföra, licensiera, vidarelicensiera eller bakåtkompilera webbplatsen eller annat innehåll. Du samtycker dessutom till att inte använda datautvinning, robotar eller liknande data och/eller bildsamlings- eller utvinningsmetoder i samband med webbplatsen eller innehållet.
SHUTTERSTOCKS VARUMÄRKEN
2.
I de här användarvillkoren syftar "Varumärke(n)" på all sedvanerätt och registrerade varumärken, logotyper, servicemärken, firmanamn, domännamn på internet och andra ursprungsbeteckningar som används av Shutterstock, nu och i framtiden.
3.
Ingenting häri beviljar, och ska inte heller så tolkas, dig rätten att använda något av Shutterstocks varumärken, såvida det inte uttryckligen anges i användarvillkoren.
4.
Du samtycker till att du inte kommer att använda Shutterstocks varumärke på ett sätt som kan vanära, nedvärdera eller ge en negativ återspegling på varumärket eller Shutterstock.
5.
Du samtycker till att du inte kommer att bestrida eller på annat sätt utmana (t.ex. i någon rättslig åtgärd eller annat), eller hjälpa eller uppmuntra någon annan person eller enhet att bestrida eller utmana giltigheten i någon av Shutterstocks varumärken eller varumärkesrättigheter som tillhör Shutterstock.
6.
Du förbinder dig att inte använda något av Shutterstocks varumärken eller någon variant därav (även felstavningar) som domännamn eller som en del av ett domännamn oavsett toppdomän, eller som metatagg, sökord, eller någon annan typ av programkod eller data.
7.
Du får inte vid något tillfälle, anta eller använda, utan ett skriftligt och föregående medgivande från Shutterstock, ett ord eller märke som liknar eller kan komma att förväxlas med Shutterstocks varumärken.
8.
Utseendet och känslan på Shutterstocks webbplats, inklusive sidhuvuden, egen grafik, knappikoner, och skrivtecken, är signum och/eller varumärke eller firmamärke som tillhör Shutterstock och får därför inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Shutterstock.
9.
Alla andra varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som används eller förekommer på Shutterstock webbplats tillhör sina respektive ägare. Hänvisning till alla produkter, tjänster, processer eller annan information, med firmanamn, genom varumärke, tillverkare, leverantör eller annat ska inte tolkas som reklam, sponsring eller rekommendation från Shutterstock, såvida det inte uttryckligen anges.
10.
Du får inte använda Shutterstocks varumärke, logo, bild eller annan patentskyddad grafik tillhörande Shutterstock för att länka till Shutterstocks webbplats utan att ha fått skriftligt tillstånd från Shutterstock.
11.
Du får inte rama in eller hotlänka till Shutterstocks webbplats eller någon bild utan föregående skriftligt medgivande från Shutterstock.
INTRÅNGSKLAGOMÅL/DMCA MEDDELANDEN
12.
Om du anser att någon bild eller annat material som gjorts tillgänglig via Shutterstock strider mot någon som helst upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, kan du anmäla det till Shutterstock på det vis som anges i vår DMCA:s policy om meddelande vid upphovsrättsintrång.
BEGRÄNSNINGAR
13.
Du samtycker till att du inte kommer att:
a. Ägna sig åt förfaranden som utgör en överträdelse av någon lag eller som strider mot Shutterstocks eller en tredje parts rättigheter.
b. Bryta mot gällande lagar eller förordningar som rör tillgång till eller användning av webbplatsen eller delta i någon verksamhet som är förbjuden enligt användarvillkoren.
c. Bryta mot Shutterstock eller tredje parts rättigheter (inklusive rättigheter till privatliv och publicitet) eller använda våld mot, förtala, trakassera, förfölja eller hota någon annan.
ANVÄNDNING AV INNEHÅLL
14.
Visst innehåll finns endast tillgängligt för användare som betalar Shutterstock en avgift och/eller ingår i ett prenumerationsavtal eller annan typ av användningsavtal för det innehållet. Såvida du inte ingår i ett prenumerationsavtal med Shutterstock får du inte ladda ner, distribuera eller visa och/eller kopiera något innehåll.
15.
Du får inte ta bort vattenstämplar eller upphovsrättsmeddelanden som finns i innehållet.
16.
Shutterstock förbehåller sig rätten att återkalla denna licens närsomhelst oavsett anledning.
BEGRÄNSNINGAR OCH AVSLUT FÖR ANVÄNDNING
17.
Shutterstock kan blockera, begränsa, avaktivera, stänga av eller avsluta din tillgång till hela eller delar av webbplatsen och innehållet närsomhelst på eget beslut, utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig.
LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER
18.
I HÄNDELSE AV ATT SHUTTERSTOCK GER LÄNKAR FRÅN SIN WEBBPLATS TILL EN TREDJE PARTS WEBBPLATS ELLER TILLÅTER EN TREDJE PART ATT LÄNKA FRÅN SIN WEBBPLATS TILL SHUTTERSTOCKS WEBBPLATS, BÖR DU VARA MEDVETEN OM ATT SHUTTERSTOCK INTE GARANTERAR ÖVERHUVUDTAGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OCH ACCEPTERAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖRFARANDEN AV SÅDANA TREDJE PARTER ELLER DERAS WEBBPLATSER. SÅDANA WEBBPLATSER STÅR INTE UNDER SHUTTERSTOCKS KONTROLL, OCH SHUTTERSTOCK TILLÅTER DESSA LÄNKAR ENDAST SOM EN BEKVÄMLIGHET FÖR DIG. INFÖRANDET AV EN LÄNK INNEBÄR INTE ATT SIDAN FÅTT STÖD, HAR ANTAGITS ELLER PÅ NÅGOT SÄTT TILLHÖR SHUTTERSTOCK.
GARANTIER OCH FRISKRIVNINGAR
19.
WEBBPLATSEN, DESS TJÄNSTER OCH MATERIAL TILLHANDAHÅLLS AV SHUTTERSTOCK UNDER DESSA ANVÄNDARVILLKOR "SOM DET ÄR" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖRENÄMNDA, GER SHUTTERSTOCK INGA GARANTIER ATT: (i) WEBBPLATSEN KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV, (ii) ATT TILLTRÄDET TILL WEBBPLATSEN KOMMER VARA OAVBRUTEN, (iii) ATT KVALITETEN PÅ WEBBPLATSEN KOMMER MÖTA DINA FÖRVÄNTNINGAR, OCH (iv) ATT FEL ELLER BRISTER PÅ WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER ELLER MATERIAL KOMMER ATT KORRIGERAS.
PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET
20.
Shutterstock kommer att använda och beskydda din data, så som ditt namn och adress, i enlighet med Shutterstocks sekretesspolicy, vars innehåll finns med som hänvisning i dessa användarvillkor.
SKADEERSÄTTNING
21.
Du samtycker till att försvara, gottgöra och oskyldigförklara Shutterstock, dess dotterbolag, koncernbolag, licensgivare, anställda, agenter, tredjepartsleverantörer av information, bidragsgivare och oberoende entreprenörer mot eventuella anspråk, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) som härrör från eller är relaterade till ditt uppförande, din användning eller oförmåga att använda Shutterstocks webbplats, ditt brott eller påstådda brott mot webbplatsens användarvillkor eller någon representation eller garanti häri, din obehöriga användning av dessa Shutterstock bilder, eller ditt brott mot någon annans rättigheter.
GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
22.
Detta avtal styrs av och ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York. Du samtycker härmed till den personliga jurisdiktionen hos de statliga och federala domstolarna i denna stat. Alla åtgärder, kontroverser och tvister som uppkommer av eller i samband med detta avtal skall prövas och beslutas uteslutande i en domstol belägen inom staten, länet och staden New York och inte någon annanstans. Du samtycker till att delgivning vid åtgärder, kontroverser och tvister som uppkommer av eller i samband med dessa villkor kan ske genom att skicka en kopia av registrerad eller rekommenderad försändelse (eller någon i huvudsak likartad form av post), med porto betalt, till den andra parten, däremot ska ingenting häri påverka rätten att utföra delgivning på något annat sätt tillåtet enligt lag. Detta avtal skall tolkas varken mot eller till förmån för någon part, utan i enlighet med den verkliga innebörden av språket häri. Ogiltighet eller avsaknad av någon del av detta avtal skall inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av återstoden häri.
Glömt lösenordet?