Abychom vám usnadnili orientaci, pracujeme nyní na překladu tohoto dokumentu. Jakmile bude překlad hotov, umístíme jej zde. Pokud máte jakékoli otázky ohledně svých práv anebo povinností, vždy se prosím podívejte na anglické verze našich smluv.
SHUTTERSTOCK, INC.
SHUTTERSTOCK.COM
PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Před přístupem nebo použitím této webové stránky ("stránka") si tyto všeobecné obchodní podmínky pečlivě přečtěte.
PŘIJETÍ PODMÍNEK
Vstupem na tuto stránku nebo jejím používáním jakýmkoli způsobem souhlasíte a zavazujete se řídit všeobecnými obchodními podmínkami stanovenými v tomto dokumentu a jakýmikoli změnami v něm učiněnými, které může společnost Shutterstock Inc. ("Shutterstock") čas od času publikovat (souhrnně "Podmínky použití"). Pokud se všemi všeobecnými obchodními podmínkami obsaženými v těchto Podmínkách použití nesouhlasíte, na tuto stránku nevstupujte ani ji nepoužívejte.
Shutterstock může tyto Podmínky použití a ostatní směrnice a pravidla zveřejněná na stránce čas od času změnit. Váš další přístup nebo použití stránek znamená, že s takovými změnami souhlasíte. Váš přístup a použití stránek bude podléhat aktuální verzi Podmínek použití, pravidel a směrnic zveřejněných na stránkách v čase takového použití. Pravidelně kontrolujte "Podmínky použití" na úvodní straně shutterstock.com a projděte si aktuální Podmínky použití, vaši licenci k přístupu nebo tuto stránku použijte k okamžitému ukončení.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, OMEZENÁ LICENCE PRO UŽIVATELE
1.
Všechny snímky a další obsah této stránky (souhrnně "Obsah"), stejně jako i výběr a uspořádání obsahu, jsou chráněny copyrightem, obchodní značkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony týkajícími se majetku a dohod (souhrnně "zákony týkající se duševního vlastnictví"). Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli obsahu může takové zákony a podmínky použití porušit. S výjimkou zde výslovně uvedeného nebo uvedeného v všeobecných obchodních podmínkách přispěvatele Shutterstock negarantuje žádné výslovné nebo domnělé povolení k použití libovolného obsahu. Souhlasíte, že nebudete kopírovat, opětovně publikovat, vyjímat, odkazovat na, přenášet, stahovat, upravovat, adaptovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, přiřazovat, distribuovat, zobrazovat, používat, licencovat, sublicencovat nebo opětovně konstruovat stránku nebo kterýkoli obsah. Kromě toho souhlasíte, že nepoužijete žádné přístroje pro vyhledávání dat, roboty nebo podobná data a způsoby extrakce v souvislosti se stránkou nebo obsahem.
OCHRANNÉ ZNÁMKY SHUTTERSTOCK
2.
Pro účely těchto podmínek použití, znamená výraz "obchodní známka (známky)" veškerá obecná pravidla nebo registrované obchodní známky, loga, servisní značky, obchodní názvy, názvy internetových domén nebo jiná označení původu používaná společností Shutterstock teď nebo v budoucnosti.
3.
Nic zde obsažené vám neuděluje právo ani nelze vykládat jako udělení jakýchkoli práv na použití kterékoli obchodní známky Shutterstock, není-li tak výslovně stanoveno těmito podmínkami použití.
4.
Souhlasíte, že nepoužijete obchodní známky společnosti Shutterstock žádným způsobem, který by mohl poskvrnit, poškodit dobrou pověst nebo působit nepříznivě na takové obchodní známky nebo Shutterstock.
5.
Souhlasíte, že nebudete zpochybňovat či jinak napadat (např. v žádném právním řízení nebo jinak) ani pomáhat nebo podporovat jinou osobu nebo organizaci ve zpochybňování či napadání platnosti jakékoli z obchodních známek společnosti Shutterstock nebo práv k obchodní známce uplatněných společností Shutterstock.
6.
Souhlasíte, že nebudete používat žádnou ochrannou známku Shutterstok ani jakoukoli její variantu včetně překlepů, jako název domény nebo jako součást názvu domény bez ohledu na doménu nejvyšší úrovně nebo jako metatag, klíčové slovo nebo jiný typ programového kódu nebo dat.
7.
Nikdy nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock přijmout nebo používat žádné slovo nebo značku, která se podobá nebo by mohla být zaměněna s ochrannou známkou společnosti Shutterstock.
8.
Vzhled a pocit z webové stránky Shutterstock, včetně všech hlaviček, běžné grafiky, ikon tlačítek a skriptů je obchodním vzhledem anebo ochrannou známkou nebo servisní značkou společnosti Shutterstock a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmí být kopírován, napodobován nebo používán, ať již zcela nebo z části.
9.
Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů a názvy nebo loga společností používané nebo zobrazené na webových stránkách společnosti Shutterstock jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Odkaz na produkty, služby, procesy nebo ostatní informace, podle obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jinak nepředstavuje ani neznamená potvrzení, záštitu nebo doporučení společnosti Shutterstock, pokud není výslovně uvedeno jinak.
10.
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmíte pro odkaz na webovou stránku společnosti Shutterstock použít ochrannou známku Shutterstock, logo, snímek nebo jinou chráněnou grafiku společnosti Shutterstock.
11.
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmíte propojovat nebo odkazovat na webovou stránku Shutterstock nebo snímek.
UPLATNĚNÍ NÁROKU V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKONA / OZNÁMENÍ DMCA
12.
Pokud se domníváte, že jakýkoli snímek nebo jiný materiál, který je dostupný na stránkách Shutterstock, porušuje vámi vlastněné autorské právo, můžete na to Shutterstock upozornit způsobem stanoveným v našich Pravidlech pro oznámení porušení autorských práv DMCA.
OMEZENÍ
13.
Souhlasíte, že:
a. Nijak se nezapojíte do jakéhokoli jednání, které představuje porušení zákona nebo které porušuje práva společnosti Shutterstock nebo jakékoli třetí strany.
b. Neporušíte žádné platné zákony či předpisy týkající se přístupu nebo použití stránek, ani se nezapojíte do žádné aktivity zakázané podmínkami používání.
c. Neporušíte práva společnosti Shutterstock ani žádné třetí strany (včetně práv týkajících se důvěrnosti a uvedení ve známost) ani nebudete zneužívat, hanit, obtěžovat, pronásledovat nebo vyhrožovat jiné osobě.
POUŽITÍ OBSAHU
14.
Určitý obsah bude zpřístupněn pouze uživatelům, kteří společnosti Shutterstock za takový obsah uhradí poplatek anebo uzavřou dohodu o předplatném nebo dohodu o jiném použití týkající se daného obsahu. Jestliže dohodu o předplatném se společností Shutterstock neuzavřete, nesmíte obsah stahovat, distribuovat, zobrazovat anebo kopírovat.
15.
Nesmíte odebrat žádný vodoznak nebo oznámení o autorských právech, která jsou obsažená v obsahu.
16.
Společnost Shutterstock si vyhrazuje právo tuto licenci kdykoli, z jakéhokoli důvodu, zrušit.
OMEZENÍ A UKONČENÍ POUŽITÍ
17.
Shutterstock může blokovat, omezovat, deaktivovat, pozdržet nebo ukončit váš přístup ke všem nebo části stránek a obsahu a to kdykoli, na základě rozhodnutí Shutterstock, bez předchozího oznámení nebo závazku vůči vám.
ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
18.
V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK NABÍZÍ NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN NEBO POVOLUJE TŘETÍ STRANĚ UMÍSTIT ODKAZ NA JEJÍ STRÁNKY NA STRÁNKY SHUTTERSTOCK, MUSÍTE SI BÝT VĚDOMI, ŽE SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, A NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA OBSAH NEBO PRAKTIKY TAKOVÝCH TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH WEBOVÝCH STRÁNEK. TAKOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY NESPADAJÍ POD KONTROLU SPOLEČNOSTI SHUTTERSTOCK A SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK POSKYTUJE ANEBO POVOLUJE TYTO ODKAZY POUZE JAKO VÝHODU PRO VÁS. UVEDENÍ ODKAZU NEZNAMENÁ SPOJENÍ, PODPORU NEBO PŘIJETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI SHUTTERSTOCK.
ZÁRUKY A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
19.
STRÁNKA, SLUŽBY A MATERIÁLY, KTERÉ JSOU SPOLEČNOSTÍ SHUTTERSTOCK POSKYTNUTY NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, JSOU POSKYTNUTY, TAK JAK JSOU, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, STATUTÁRNÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NA NÁZEV, NEPŘESTOUPENÍ, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK NEZARUČUJE, ŽE: (i) STRÁNKA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY; (ii) PŘÍSTUP NA STRÁNKU BUDE NEPŘERUŠENÝ; (iii) KVALITA STRÁNKY SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ; A (iv) JAKÉKOLI CHYBY NEBO DEFEKTY TÝKAJÍCÍ SE STRÁNEK, SLUŽEB NEBO MATERIÁLŮ BUDOU ODSTRANĚNY.
OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA SOUKROMÍ
20.
Shutterstock použije a ochrání vaše údaje, např. vaše jméno a adresu, v souladu se Zásadami ochrany soukromí Shutterstock, jejichž obsah je součástí těchto Podmínek používání.
NÁHRADA ŠKODY
21.
Souhlasíte, že budete hájit, zajistíte odškodnění a budete chránit společnost Shutterstock, její pobočky, dceřiné společnosti, poskytovatele licence, zaměstnance, zástupce, třetí strany - poskytovatele informací, zadavatele a nezávislé smluvní pracovníky před jakýmikoli nároky škodami, náklady, zodpovědnostmi a výdaji (včetně, mimo jiné, přiměřených právních poplatků) vyplývajících z nebo souvisejících s vaším jednáním, vaším používáním nebo nezpůsobilostí používat webové stránky Shutterstock, vaším porušením nebo údajným porušením podmínek použití webové stránky nebo některého zde obsaženého ujednání, vaším neoprávněným použitím snímků Shutterstock nebo vaším porušením jiných práv.
ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
22.
Tato smlouva se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony státu New York. Tímto souhlasíte s osobní jurisdikcí státních a federálních soudů nacházejících se v takovém státu. Všechny žaloby, spory a rozpory vyplývající z nebo vztahující se k této smlouvě musí být řešeny a rozhodnuty výlučně před soudy nacházejícími se ve státě, okrese a městě New York a nikde jinde. Souhlasíte, že doručení soudních písemností v kterýchkoli řízeních, sporech nebo soudních řízeních vyplývajících nebo souvisejících s těmito podmínkami, může být provedeno zasláním kopie doporučenou poštou (nebo podobnou formou pošty), prostřednictvím předplaceného poštovného, nicméně, nic zde uvedeného neovlivňuje právo na doručení soudních písemností jakýmkoli jiným způsobem povoleným zákonem. Tato smlouva nesmí být vykládána ani proti ani ve prospěch žádné ze stran, ale spíše v souladu se správným významem zde uvedeného jazyka. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakékoli součásti této smlouvy nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost její zbývající části.
Zapomněli jste heslo?